"Seet junt faea daut jie june Jerajchtichkjeit nich fer Mensche eewe met daen Senn daut jie wele jeseene sene; wiel dan ha jie kjeen Loon fonn jun Foda em Himel.

Doaromm, wan du diene Gow brinjst, doo nich ne Trompeet feropp blose lote, soo aus dee Heichla doone enne Sienagooge en enne Gause, omm fonn Mensche je-eat to woare. Ekj saj junt enn Woarheit, see ha aea Loon wajch.

Oba wan du diene Gow jefst, dan lot diene linkje Haunt nich weete waut diene rajchte deit,

soo daut diene Gow em Jeheeme es; en dien Foda dee enn daut Jeheeme seene kaun, woat die beloone.

En wan jie baede, siet nich soo aus dee Heichla; dan dee stone jearen enne Sienagooge, en opp dee Gausakje en baede, soo daut Mensche an seene sele. Ekj saj junt, dee ha aul aea Loon.

Oba wan du baede deist, dan go enn diene priwaute Stow, en moak dee Daea too en baed to dien Foda em Jeheeme, en dien Foda, dee em Jeheeme seene kaun, woat die beloone.

En wan jie baede, doot nich ladje Wead plaupre soo aus dee Heide, dan dee jleewe daut an woat jeheat woare wan see fael wead brucke.

Jie sele nich soo senne aus dee, dan Gott, jun Foda, weet waut junt faelt eeha jie am doano froage.

Soo aus dit sel jie baede: 'Onns Foda em Himel, lot dien Nome jeheilicht woare;

10 lot dien Rikjdom kome; lot dien Wele jedone woare, uk hia oppe Ead soo aus em Himel;

11 jef onns Dach fa Dach daut Brot daut onns faelt;

12 en fejef onns onnse Schullt, soo aus wie daen fejaewe dee sikj jaeajen onns feschulldicht ha;

13 en brinj onns nich enn Feseakjunk enenn, oba rad onns fonn Beeset.

14 Wan jie Mensche fejaewe wan see sikj jaejen junt feschuldje, dan woat jun himlischa Foda junt uk fejaewe;

15 oba wan jie Mensche nich fejaewe, woat junt dee Foda jun aewatraede uk nich fejaewe.

16 En wan jie fauste, got nich met en langet Jesecht romm soo aus dee Heichle, dan see festalle aeare Jesechte soo daut Mensche seene sele daut see fauste; enn Woarheit saj ekj junt, dee ha aul aea Loon.

17 Oba wan du fauste deist, dan kjam die de Hoa en wausch dien Jesecht,

18 soo dautet nich soo sit aus wan du fer Mensche fauste deist, oba to dien Foda dee em jeheeme seene kaun; en dien Foda dee em Jeheeme seen kaun, woat die beloone.

19 Saumelt junt nich Schats oppe Ead, wua Motte en Rost daut fenichte kjenne, en wua Deew daut no growe kjenne en staele.

20 Oba saumelt junt Schats toop em Himel wua Motte en Rost daut nich fenichte kjenne, en wua Deew daut nich kjenne no Growe en staele;

21 Dan wua dien Schats es, doa woat dien Hoat uk senne.

22 Daut Laump fa daen Kjarpa es daut Uag. Wan dien Uag kloa es, dan kaun dien gaunse Kjarpa kloa schiene.

23 Oba wan dien Uag Bees es, dan woat dee gaunse Kjarpa Dunkel senne. Aulsoo wan daut Licht enn die Dunkel es, woo groot woat dan dee Diestaness senne!

24 Kjeena kaun twee Harre deene. Hee woat daem eenen hause, en daem aundra leef ha, oda hee woat sikj aun eenem hoole, en daem aundre fe-achte, Jie kjenne nich Gott uk daen Mamoon deene.

25 Doaromm saj ekj junt: Doot nich duare aewa jun laewe, waut jie aete sele oda waut jie drinkje sele; uk nich fa jun Kjrapa, aewa wuat jie auntrakje sele. Es daut Laewe nich meeha aus Aete, en dee Kjarpa meeha aus Kjleeda?

26 Kjikjt no dee Faeajel unjarem Himel, dee seihe nich, arnte uk nich, en saumle uk nich enn Spikjasch, en doch foodat dee himlische Foda an; se jie nich baeta aus dee?

27 Oba waea fonn junt kaun derch sorje siene Hejcht en kjleen baet jrata moake?

28 En wuaromm se jie besorcht aewa Kjleeda? kjikjt no dee Lelje oppe Stap, woo dee wause; dee oabeide nich, spenne uk nich;

29 doch saj ekj junt daut sogoa Salamo enn aul siene Harlichkjeit wea nich aunjekjleet soo aus eene fonn dee.

30 Oba wan Gott daut Graus, daut fonndoag oppe Stap es, en morje em Owe jeschmaete woat, soo kjleede deit, woat hee junt nich fael meeha, O jie, dee jie soon kjleene Gloowe ha?

31 Doaromm sel jie nich besorcht senne en saje: Waut woa wie aete? ooda, waut woa wie drinkje? oda, waut sel wie onns auntrakje?

32 Daut es no waut dee Heide seakje. Oba jun himlischa Foda weet daut junt daut aules faelt.

33 Oba seakjt daut easchte no Gott sien Rikj en siene Jerajchtichkjeit, dan woat junt daut aundret aules toojelajcht woare.

34 Aulsoo doot nich aewa Morje sorje, dan Morje woat fa sikj selfst sorje. Jieda Dach haft jenuach Beeset."