Donn wort Jesus fomm Jeist enne Wiltnes enenn jeleit, omm daut dee Diewel am doa feseakje sull.

Aus hee nu featich Doag en featich Nacht nich je-aete haud, hungad am.

En dee Diewel kjeem en fesocht am en saed: "Wan du Gott sien Saen best, dan saj doch daut dise Steene sele Broot woare".

Oba hee auntwuad en saed: "Daut steit jeschraewe, 'En Mensch laeft nich bloos fonn Broot auleen, oba derch en jiedat Wuat daut Gott jeraet haft'".

Donn neem dee Diewel am no dee heilje Staut en stald am opp en huage Spets fomm Tempel,

en saed to am: "Wan du Gott sien Saen best, dan hups fonn hia rauf, dan daut steit jeschraewe: 'Hee woat siene Enjel befael jaewe waeajen die, en dee woare die opp aeare Henj droage, daut du diene Feet nich aun en Steen steete woascht'."

Jesus saed to am : "Wada steitet jeschraewe: 'Du saust Gott dien Herr nich oppe Proow stale'."

Donn neem dee Diewel am no en seeha huage Boajch, en wees am aul dee Kjeenichrikje enne Welt met aeare Harlichkjeit,

en saed: "Aul dit woa ekj die jaewe, wan du woascht hia fer mie dol faule, en mie aunbaede".

10 Donn saed Jesus to am "Go, Soton! dan daut steit jeschraewe: 'Du saust Gott dien Herr aunbaede, en am auleen saust du deene'."

11 Donn feleet dee Diewel am, en kjikj! Enjel kjeeme en deende am.

12 Aus hee nu head daut Jehaun faustjenome wea, jinkj hee wajch no Galilaea.

13 Hee feleet Natsaret en kjeem no Kapernaum daut aum See licht, enn dee Ommjaeajent bie Sebulon en Naftalie, en wond doa,

14 dautet erfelt mucht woare waut dee Profeet Jesaja saed:

15 "Daut Launt Sebulon, en daut Launt Naftalie, biem See, aune aundre Sied fom Jordan, daut heidnesche Galilaea;

16 de Mensche dee em Diestre sette ha en dachet Licht jeseene, en dee, dee enn en Launt en Schaute fom Doot sette, es en Licht oppjekome".

17 Fonn donn aun funk Jesus aun to praedje, en to saje: "Doot Busse, dan daut Himelsrikj es jekome".

18 Aus hee besied daen galilaeashe See jinkj, sach hee twee Breeda, Siemoon dee uk Peeta heet, en Aundrees sien Brooda en Nat em See ennen schmiete, dan see weare Fescha.

19 En hee saed to an: "Komt met mie met, en ekj woa junt to Menschefescha moake".

20 See feleete platslich aea Nat en jinje met am met.

21 Aus see fonn doa wieda jinje, sach hee twee aundre Breeda: Joakopp, daen Tsebadaeus sien Saen, en sien Brooda Jehaun, dee met aea Foda enn daut Boot weare, en muake aeare Nats reed, en hee roopt an.

22 En see feleete platslich daut Boot en aea Foda, en jinje met am met.

23 En hee jink derch gauns Galilaea, en lead enn aeare Sienagooge, en praedjd daut Evanjeelium fonn daut Rikj, en heeld aul aeare Krankeite.

24 En dee Berecht fonn am kjeem bott gauns Sierean, en see brochte am aul dee, dee nich Jesunt weare, en feschiedenste Krankheite haude, en soone daen jekwaelt wort, en soone dee met beese Jeiste besaete weare, en soone dee erseenich weare, en soone dee jelaemt weare, en hee heeld an.

25 En fael Follkj fonn Galilaea, en Dekapolis, en Jerusalem, en hinja daem Jordan, foljde am no.