26 En daut pasead aus Jesus met aul dise Raed to Enj wea, saed hee to siene Jinja:

"Jie weete daut daut Pasafast omm twee Doag kjemt, en dee Menschesaen woat aufjeleewat woare, en see am woare kjrietsje."

Donn fesaumelde dee Huagapriesta en dee Elteste fonne Mensche sikj enn daem Huagapriesta Kaifas sien Hoff,

en unjahilde sikj woo see Jesus met Lest kunne faust naeme en am doot moake;

oba see saede: "Nich opp daut Fast, dautet nich meteemol en Opprua manke Mensche jeft."

Aus Jesus enn Betanean enn Siemoon, daen Utsautsje, sien Hus wea,

kjeem ne Fru no am met en Aulabaustaglaus seeha deara Saulw, en goot daut opp sien Kopp aus hee doa biem Desch saut.

Aus dee Jinja daut sage, weare see bossijch, en saede: "To waut es dit onneedjet fekwose?

dan dit haud kunnt fekofft woare fa fael Jelt, en dee Oame jejaeft."

10 Aus Jesus daut wist, saed hee to an: "Wuaromm moak jie daut Schwoa fa dee Fru? see haft ne goode Oabeit aun mie jedone.

11 Dan dee Oame ha jie emma bie junt, oba mie ha jie nich emma.

12 Enn daem daut see dise Saulw opp mie jegote haft, haft see mie reed jemoakt tom begrowe.

13 Enn Woarheit saj ekj junt, wuaemma dit Evanjeelium woat jepraedicht woare enne Welt, woat hiafonn jeraet woare to aea Jedajchtnes."

14 Donn jinkj eena fonn dee Twalw, dee Judas Iescharijot heet, no dee Huagapriesta,

15 en saed: "Waut se jie welich mie to jaewe, wan ekj am junt aewajaew?" En see jeewe am dartich Selwastekje.

16 Fonn donn aun socht hee Jelaeajenheit am to ferode.

17 Nu aum easchte Dach fonn daut Seetbroot Fast, kjeeme dee Jinja no Jesus, en saede: "Wua west du ha daut wie fa die reed moake sele fa daut Pasafast?"

18 He saed: "Got enne Staut no en jewessa Maun en sajcht to am: 'Dee Leara sajcht: Dee Tiet es dicht bie. Ekj woa daut Pasafast bie die hoole met miene Jinja'."

19 En dee Jinja deede soo aus Jesus an befoole haud, en muake daut Pasafast reed.

20 Auset nu Owent wea, sad Jesus sikj dol met dee Twalf Jinja.

21 Aus see aute, saed hee: "Enn Woarheit saj ekj junt, daut eena fonn junt woat mie ferode."

22 En see worde seeha truarich, en saede eena nom aundra to am: "Ekj sie daut doch nich, Herr?"

23 En hee auntwuad en saed: "Dee, dee met mie enn daut Schatel enenn dukt, woat mie ferode.

24 Dee Menschesaen jeit werklich doahan soo auset fonn am jeschraewe steit; oba wee daem derch waem de Menschesaen ferode woat; daut wea baeta fa daem wan hee nie wea jebuare worde."

25 Donn auntwuad Judas, dee am ferode wudd, en saed: "Ekj sie daut doch secha nich, Leara?" Hee saed to am: "Du hastet jesajcht!"

26 Aus see nu aute, neem Jesus Broot en saeajend daut, en bruak daut twei, en jeef siene Jinja daut, en saed: "Naemt, en aet; dit es mien Lief."

27 En hee neem daut Kuffel, en dankt doafaea, en jeef an daut, en saed: "Drinkjt aula fonn dit;

28 dan dit es mien Bundesbloot, daut fa faele fegote woat fa Sinde fejaewunk.

29 En ekj saj junt, Ekj woa fonn nu aun nich meeha daut Frucht fom Wienstok drinkje bott daen Dach wan ekj daut met junt fom niehe drinkje woa enn mien Foda sien Rikj."

30 Aus see en Dankleet jesunge haude, jinje see no daem Eeljboajch.

31 Donn saed Jesus to an: "Jie woare dise Nacht aula beleidicht senne enn mie; dan daut steit jeschraewe: 'Ekj woa daen Schophoad schlone, en dee Schop enne Haead woare festreihe';

32 oba no daem daut ekj fom Doot sie oppjestone, woa ekj fer junt no Galilaea gone."

33 Peeta auntwuad am en saed: "En wan see aula woare beleidicht senne enn die, ekj woa niemols beleidicht senne."

34 Jesus saed to am: "Enn Woarheit saj ekj die daut dise Nacht, eeha dee Hon kjreihe woat, woascht du mie dree mol feleaje."

35 Peeta saed to am: "En wan ekj met die stowae mott, niemols woa ekj die feleaje!" Dee aundre Jinje saede jrod soo.

36 Donn kjeem Jesus met an no en Plauts dee Jetseemane heet, en saed to dee Jinja: "Blieft hia sete wiel ekj wieda go, daut ekj doa baede kaun."

37 He neem Peeta en Tsebedaeaus siene twee Saens, en funk aun seeha to truare en betriebt to senne.

38 Hee saed to an: "Miene Seel es seeha betriebt bott aum Doot, blieft hia en woakt met mie!"

39 En hee jinkj en enjstje wieda, foll opp sien Jesecht, en baed: "Mien Foda, wanet maeajlich es, dan lot dit Kuffel mie febie gone; doch nich waut ekj wel, oba soo aus du west."

40 En hee kjeem no dee Jinja en funk an deep em Schlop, en saed to Peeta: "Soo! kunn jie nich eene Stunnd met mie woake?

41 Woakt, en baet, daut jie nich enn Feseakjunk faule. De Jeist es werklich iewrijch, oba daut Fleesch es schwak.

42 Hee jinkj tom tweede mol, en baed: "Mien Foda, wan dit Kuffel mie nich kaun febie gone, buta ekj drinkj daut, dan lot dien Wele jedone woare."

43 He kjeem wada no siene Jinja en funk an deep em Schlop, dan aeare Uage weare seeha schwoa.

44 En hee feleet an en jinkj wada en baed tom drede mol, en baed dee selwje Wead.

45 Donn kjeem hee no dee Jinja en saed to an: "Soo! schlopt nu wieda, en naemt june Rue; Kjikjt! de Tiet es jekome daut de Menschesaen enne Sinda aeare Henj ferode woat.

46 Stot opp! nu wel wie gone; kjikjt! dee mie ferode woat es aul dicht bie!

47 Wiel hee noch raed, kjeem Judas, eena fonn dee Twlaw, en met am ne groote Schoa met Schweate en Kjnepels, fonn dee Huagapriesta en Eltesta fonne Mensche.

48 Nu dee am ferode deed, jeef an en Teakjen, en saed: "Waem ekj kusse woa, daut es hee. Naemt am faust."

49 En fuats kjeem hee no Jesus en saed: "Ekj jrees die, Leara!" en kusst am.

50 Oba Jesus saed to am: "Wuaromm best du jekome?" Donn kjeeme see en laede aeare Henj aun am en neeme am faust.

51 En kjikj! eena fonn dee, dee bie Jesus weare, strakjt siene Haunt ut en neem sien Schweat, en schluach daem Huagapriesta sien Sklow en schneet sien Ua auf.

52 Donn saed Jesus to am: "Staeakj dien Schweat trig wua daut hanjeheat, dan waeaemma en Schweat nemt, woat ommkome derch en Schweat.

53 Oda denkjst du daut ekj nu nich kunn mien Foda froage, en hee mie meeha aus twlaf Lejoon Enjel schekje wudd?

54 Oba woo sull dan dee Schreft erfelt woare, dautet soo mott sene?"

55 Donn saed Jesus to dee Schoa: "Sent jie met Schweate en Kjnepels jekome soo aus jaeajen en Reiba mie faust to naeme? Ekj saut Dach fa Dach em Tempel en lead, en jie neeme mie nich faust.

56 Oba dit mott aules paseare daut dee Profeete aeare Schreft kaun erfelt woare." Donn feleete aul dee Jinje am, en rande wajch.

57 Oba dee, dee Jesus faust jenome haude, leide am wajch no Kaifas, daen Huagapriesta, wua dee Schreftjeleade en Elteste fesaumelt weare.

58 En Peeta jinkj am hinjaraun fonn wiet auf no daem Huagapriesta sien Hoff, en jinkj enenn en sad sikj dol met dee Deena, omm daut Enj to seene.

59 En dee Huagapriesta en dee gaunse huage Rot socht faulsche Zeij jaeajen Jesus, daut see am dootmoake kunne,

60 oba kunne kjeene finje, wan uk fael faulsche Zeij kjeeme. Oba lota kjeeme twee,

61 en saede: "Dis Maun saed: 'Ekj kaun Gott sien Tempel dolriete, en enn dree Doag wada oppbuhe'."

62 Dee Huagapriesta stunnt opp en saed to am: "Jefst du kjeene auntwuat to waut dise Mana jaeajen die saje?"

63 Oba Jesus bleef stel. En dee Huagapriesta saed to am: "Ekj schwea bie daem laewendja Gott, daut du onns sajchst auf du dee Christus, daen Gottes Saen best."

64 Jesus saed to am: "Du hastet jesajcht! doch saj ekj to die: fonn nu aun woa jie daen Menschesaen seene to de rajchte Haunt fonn Macht sete, en enn dee Himelswolkje wadakome."

65 Donn reet dee Huagapriesta siene Kjleeda en saed: "Hee haft jelastat! wuaromm sull wie meeha Zeij seakje? Kjikjt! jie ha sien Lastre jeheat!

66 Waut meen jie?" See auntwuade en saede: "Hee es daen Doot schuldich"

67 Donn speaje see am em Jesecht, en schluage am met Fuste, en aundre plinste am,

68 en saede: "Profitsei to onns, du Christus, waea esset dee die schluach?"

69 En Peeta saut bute oppem Hoff; en eent fonn dee Deenstmaeakjes kjeem no am en saed: "Disa wea uk met daem Jesus fonn Galilaea."

70 Oba hee feluach daut fer aulem, en saed: "Ekj weet nich fonn waut du raetst."

71 En aus hee enne Faealeew ennen jinkj, sach en aundre am, en saed to dee aundre dee doa weare: "Dis Maun wea uk met Jesus, daen Natsareena."

72 Hee feluach daut wada met en Schwua: "Ekj kjan daen Maun nich!"

73 Omm en kjleen Stoot kjeem eena fonn daen doa romm stunnde, en saed to Peeta: "Du best enn Woarheit uk eena fonn daen, dan diene Raed deit die ferode!"

74 Donn funk hee aun to fleakje en to lastre: "Ekj kjan daem Maun nich!" En platslich kjreid dee Hon.

75 Donn docht Peeta aun waut Jesus jesajcht haud: "Eeha dee Hon kjreihe woat, woascht du mie dreemol feleaje." En hee jinkj rut en hield bettalich.