17 Sas Doag lota neem Jesus Peeta, en Jakoobus en sien Brooda Jehaun, en leid an opp en huaga Boajch auleen.

En hee wort fer an fe-endat, en sien Jesecht shiend soo aus de Sonn, en siene Kjleeda worde soo wit aus hallet Licht.

En Kjikj! see sage Mooses en Elia met am raede.

En Peeta saed to Jesus: "Herr, dit es goot fa onns hia to senne; wan du west, dan moak wie hia dree Tselte, eena fa die, eena fa Mooses, en eena fa Elia."

Waearent hee noch raed, kjikj, ne kloare Wollkj kjeem aewa an, en kjikj, ne Stem kjeem ut dee Wollkj, dee saed: "Dit es mien Leefsta Saen, aun daem ekj grootet Jefaule ha; horcht no am!"

Aus dee Jinja daut heade, folle see opp aeare Jesechta, enn groote Angst.

Oba Jesus kjeem no an, read an aun, en saed: "Stot opp, en aengst junt nich."

See kjikjte opp, en sage sest kjeenem aus Jesus auleen.

Aus see fom Boajch rauf kjeeme, befool Jesus an en saed: "Sajcht kjeenem fonn daut waut jie jeseene ha bott de Menschesaen fom Doot oppjestone es."

10 En dee Jinja fruage am doawaeajen, en saede: "Wuaromm saje dee Schreftjeleade dan daut Elia eascht kome mott?"

11 He auntwuad en saed: "Elia woat werkjlich kome en stale aules trajcht;

12 oba ekj saj junt daut Elia es aul jekome, oba see kjande am nich, en deede met am wautemma see wulle; en soo woat de Menschesaen uk em korte derch an liede."

13 Donn festunnde dee Jinja daut hee to an raed fonn Jehaun dee Taufa.

14 Aus see nom Follkj kjeeme, kjeem en Maun no am, en foll opp siene Kjneehe fer am han,

15 en saed: "Herr, erboarm die aewa mien Saen, dan hee es Wonsennich, en es Krank; foaken felt hee em Fia enenn, en foaken em Wota.

16 En ekj brocht am no diene Jinja, oba dee kunne am nich heele.

17 Donn auntwuad Jesus en saed: "O Jeschlajcht daut nich jleeft, en fedreit es, woo lang saul ekj noch bie ju sene? woo lang saul ekj junt noch fedroage? brinjt am no mie!"

18 En Jesus beschwicht am, en dee beese Jeist kjeem rut, en dee Jung wea jeheelt fonn dee Stunnd aun.

19 Donn kjeeme dee Jinja no Jesus apoat, en saede: "Wuaromm ku wie daem nich rut driewe?"

20 Hee saed to an: "Waeajen jun kjleena Gloowe; dan enn Woarheit saj ekj junt, wan jie Gloowe ha soo aus en Sampkuarn, woa jie to dis Boajch saje: Haew die fonn hia wajch doahan, dan wudd dee sikj wajch haewe, en nusscht wudd junt ommaeajlich senne.

21 [Oba dise sort gone nich rut buta derch baede en fauste.]

22 Aus see enn Galilaea eromm jinje, saed Jesus to an: "De Menschesaen woat boolt enn Mensche aeare Henj jejaeft woare,

23 en dee woare am doot moake, oba aum drede Dach woat hee fomm Doot oppstone." En siene Jinja weare seeha truarich doaewa.

24 Aus see no Kapernaum kjeeme, kjeem eena fonn daen dee daen Tempeltaks kollajkta deede no Peeta en saed: "Deit jun Leara daen Tempeltaks betole?" He saed: "Yo."

25 Aus hee enn daut Hus enenn kjeem, kjeem Jesus am feropp, en saed: "Waut meenst du, Siemoon? Fonn waem doone dee Kjeenichs oppe Ead Taks oda Tsoll kollakjte? fonn aeare Birja oda fonn Framde?"

26 En aus hee saed: 'Fonn Framde," saed Jesus to am: "Dan sent dee Birja frie.

27 Oba daut wie an nich sulle en Aunstoos senne, go nom See en schmiet doa en Hoake enenn, en nem daen easchta Fesch dee enopp kjemt, moak sien Mul op, en doa woascht du en biet Jelt finje. Nem daut en jef an daut fa die en fa mie."

Bible Gateway Sponsors