12 To dee Tiet jinjk Jesus aum Saubat derch en Kornflekj, en siene Jinja hungad, en funje aun dee Oare to plekje, en aete.

Oba aus dee Farisaea daut sage, saede see to am: 'Kjikj! diene Jinja doone waut aun Saubat nich erlaupt es."

Hee saed oba to an: "Ha jie nich jelaest waut Doft en dee met am, deede aus an hungad?

Woo see em Gotteshus enenn jinje en aute daut Broot daut Gott jeweit wea, daut am nich erlaubt wea to aete, uk nich daen met am, oba wea bloos fa dee Priesta?

Oda ha jie nich enn daut Jesats jelaest daut dee Priesta em Tempel aum Saubat daen Saubat feonnreinje, en doch nich Schuldich sent?

Ekj saj junt, en jratre aus dee Tempel es hia.

Wan jie oba jekjant haude waut daut meent: 'Ekj wel leewa Erboarme ha aus Opfa', dan wudd jie dee Onnschuldje nich fedaumt ha.

Dan dee Menschesaen es uk Herr aewa daen Saubat."

Aus hee fonn doa wajch deed, kjeem hee enn ne Sienagoog enenn.

10 En kjikj! doa wea en Maun met ne fedreajde Haunt, en see frauge am: "Esset erlaubt aum Saubat to heele?" omm daut see ne Uasoak haude am to beschuldje.

11 Hee saed to an: "Waut fonn Mensch es doa mank junt, dee mau een schop haft, en daut aum Saubat em Growe felt, dee daut nich wudd tohoole kjriehe en rut haewe?

12 Woo fael meeha es en Mensch dan weat aus en Schop. Aulsoo esset erlaubt aum Saubat Goodet to doone."

13 Donn saed hee to daen Maun: "Strakj diene Haunt ut!" en hee strakjt daen ut, en dee wea doajestalt, jesunt soo aus dee aundre.

14 Dee Farisaea jinje rut, en hilde Rot jaeajen am, woo see am ommbrinje kunne.

15 Oba Jesus wist daut, en reisd fonn doa wajch. En fael foljde am hinjaraun, en hee heeld an aule,

16 en hee woarnd an aula daut see am nich sulle oppenboa moake,

17 dautet mucht erfelt woare waut derch daen Profeet Jesaja jesajcht wea:

18 "Kjikjt! Mien Deena daem ekj jewaelt ha, mien Leefsta, met daem ekj seeha tofraed sie; ekj woa mien Jeist opp am laje, en hee woat dee Natsjoone daut Jerecht bekaunt moake.

19 Hee woat nich striede oda schriehe, en kjeena woat siene Stem oppe Gause heare.

20 En enjekjnekjtet Rua woat hee nich tweibraeakje, en Flaus daut reakjet woat hee nich utlasche, bott Jerajchtichkjeit woat jewonne ha.

21 En dee Natsjoone woare aeare Hopninj enn sien Nome sate."

22 Donn brochte see am eenem dee met en beesa Jeist besaete wea, dee Blint uk Stomm wea, en hee heeld am, soo daut dee seene en raede kunn.

23 En daut gaunse Follkj wea erstaunt, en saed: "Es dit nich Doft sien Saen?"

24 Oba dee Farisaea heade daut, en saede: "Hee drift dee Beese Jeista bloos rut derch daen Belsebub, dee Harscha aewa dee beese Jeista."

25 Oba Jesus wist waut see dochte, en saed to an: "Jiedet Rikj daut ennalich jespoolt es, woat to Grunnt gone, en jieda Staut oda Hus daut ennalich jespoolt es, kaun nich bestone.

26 En wan Soton daen Soton rutdrift, dan es hee ennalich jespoolt; woo kaun sien Rikj dan bestone?

27 En wan ekj derch Belsebub dee beese Jeista rut driew, derch waem driewe june Saens daen dan rut? doaromm woare see june Rechta senne.

28 Oba wan ekj derch Gott sien Jeist dee beese Jeista rut driew, dan es Gott sien Rikj aewa junt jekome.

29 Oda woo kaun irjentwaea enn en stoakja sien Hus enenn gone en siene Woa naeme, wan hee nich eascht daem stoakja Maun faust binjt? Dan eascht kaun hee sien Hus plindre.

30 Waea mie nich biesteit, es jaeajen mie, en waea nich toop saumelt, deit festreihe.

31 Doaromm saj ekj junt, aule Sind en Lastre woat Mensche fejaeft woare, oba daut Lastre jaeajen daen Heilje Jeist woat nich fejaeft woare.

32 En waeaemma waut jaeajen daen Menschesaen raet, daut woat am fejaeft woare; oba waeaemma jaeajen daen Heilje Jeist raet, daut woat am nich fejaeft woare, nich enn dise Tiet, uk nich enn dee, dee noch kjemt.

33 Moakt daen Boom entwaeda Goot en siene Frucht Goot, oda moakt daen Boom schlajcht en siene Frucht schlajcht; dan aun siene Frucht es en Boom to kjane.

34 Jie Schlangebroodsel! woo kje jie Goodet raede wan jie doch Bees sent? dan daut Mul raet daut fonn waut daut Hoat foll es.

35 En gooda Maun brinjt goodet rut fonn gooda Schats, en beesa Maun brinjt Beeset rut fonn beeset Schats.

36 Oba ekj saj junt daut Mensche woare fa jiedet nutslooset Wuat daut see raede, raeakjenschauft jaewe.

37 Dan derch diene Wead woascht du jerajchtfoadicht woare, en derch diene Wead woascht du fedaumt woare.

38 Donn auntwuade walkje fonn dee Schreftjeleade en Farisaea en saede to am: "Leara, wie wudde jearen en Teakjen fonn die seene."

39 Oba Jesus auntwuad en saed to an: "En beeset en eehebraeakjarischet Jeschlajcht seakjt en Teakjen, oba an woat kjeen Teakjen jejaeft woare buta daut fonn daem Profeet Joona.

40 Dan soo aus Joona dree Doag en dree Nacht enn daem groota Fesch sien Buk wea, soo woat dee Menschesaen dree Doag en dree Nacht enn daut Hoat fonne Ead senne.

41 Dee Mana fonn Nienawie woare opp stone em Jerecht met dit Jeschlajcht en woare daut fedaume; dan see deede Buesse aus Joona to an praedjd; en kjikjt! hia es eena dee jrata es aus Joona wea.

42 Dee Kjeenijin utem Siede woat opp stone em Jerecht met dit Jeschlajcht en woatet fedaume, dan see kjeem fom Enj fonne Welt Salomo siene Weisheit to heare, en kjikjt! hia es eena dee jrata es aus Salomo.

43 Nu wan dee onnreina Jeist ut en Mensch rut foat, waundat hee derch dreaje Staede en seakjt Ru, oba finjt dee nich.

44 Dan sajcht hee: 'Ekj woa trig no mien Hus gone fonn wua ekj rut jinkj.' En hee kjemt en finjt daut ladich, rein utjefaeacht, en utjestraumt.

45 Dan jeit hee en nemt saewen aundre Jeista met sikj, dee oaja sent aus hee selfst, en dee gone en wone doa; en dan es daut latste met daem Mensch schlema aus daut easchte. Soo woat daut uk senne met dit beeset Jeschlajcht."

46 Aus hee noch met daut Follkj raed, stunnde siene Mutta en siene Breeda bute, en wulle met am raede.

47 Donn saed waea to am: "Kjikj! diene Mutta en diene Breeda stone bute, en wele met die raede."

48 En hee auntwuad en saed to daem dee am daut saed: "Waea es miene Mutta? en waea sent miene Breeda?"

49 En hee strakjt siene Haunt ut no siene Jinja, en saed: "Kjikjt! miene Mutta en miene Breeda.

50 Dan waeaemma mien himlischa Foda sien Wele deit, es mien Brooda, en Sesta, en Mutta."

Bible Gateway Sponsors