Dit es daut Buak fonn daut Jeschlajcht fonn Jesus Christus, Doft sien Saen, Obraum sien Saen.

Obraum zeijd Iesak, Iesak zeijd Joakopp, en Joakopp zeijd Juda en siene Breeda,

En Juda zeijd Peres en Sera fonn dee Tamar, en Peres zeijd Hesroon, en Hesroon zeijd Ram,

En Ram zeijd Aminadab, en Aminadab zeijd Haheesoon, en Naheesoon zeijd Salma,

En Salma zeijd Boohas fonn dee Rahab, en Boas zeijd Oobed fonn Rut, en Oobed zeijd Jese,

En Jese zeijd daen Kjeenich Doft. En Doft zeijd Salomo fonn daem Uria siene Fru,

En Salomo zeijd Rehabiam, en Rehabiam zeijd Abia, en Abia zeijd Asa,

En Asa zeijd Joosafat, en Joosafat zeijd Jooram, en Jooram zeijd Usia,

En Usia zeijd Jootam, en Jootam zeijd Ahas, en Ahas zeijd Hiskia,

10 En Hiskia zeijd Manase, en Manase zeijd Amon, en Amon zeijd Joosia,

11 En Joosia zeijd Jekoonja en siene Breeda to dee Tiet aus see no Babieloon wajch jefeat worde.

12 No daem daut see no Babieloon wajch jefeat weare zeijd Jekoonja Sealtiel, en Sealtiel zeijd Serubabel,

13 En Serubabel zeijd Abijud, en Abijud zeijd Eliakim, en Eliakim zeijd Asor,

14 En Asor zeijd Sadok, en Sadok zeijd Achim, en Achim zeijd Elijud,

15 En Elijud zeijd Eleasor, en Eleasor zeijd Matan, en Matan zeijd Joakopp,

16 En Joakopp zeijd Joosef, Marie aea Maun, fonn waem Jesus jebuare wort, dee Christus heet.

17 Dee Jeschlajchta fonn Obraum bott Doft sent featean, en fonn Doft bott see no Babieloon wajch jefeat worde sent featean Jeschlajchte, en fonn donn aus see wajch jefeat worde no Babieloon bott Christus sent featean Jeschlajchte.

18 Nu Jesus Christus sien Jeburt fehilt sikj soo: Aus siene Mutta Marie aun Joosef aunfetrut wea, eeha see toop kjeeme, wea see schwanga derch daem Heilje Jeist.

19 Nu Joosef, aea Maun, wea from en wull aea nich to en Biespel moake, en neem sikj faea daut hee wudd aea em jeheeme gone lote.

20 Oba aus hee doaraun docht, kjeem daem Herr sien Enjel enn en Droom no am, en saed: "Joosef, Doft sien Saen, ha nich Angst Marie to naeme aus diene Fru, dan daut Kjint enn aea es fonn daem Heilje Jeist.

21 En see woat en Kjint to Welt brinje, en du saust am daem Nome Jesus jaewe, dan hee woat sien Follkj fonn aeare Sind rade."

22 Aul dit pasead daut waut de Herr derch daen Profeet saed mucht erfelt woare soo aus hee saed:

23 "Kjikj! ne Junkfru woat met Kjint senne en woat en Saen to Welt brinje, en see woare am daen Nome Emanuel jaewe, aewesat meent daut Gott met onns".

24 En Joosaf, aus hee fom Schlop oppwuak, deed soo aus daem Herr sien Enjel am befoole haud, en neem Marie aus siene Fru;

25 oba hee haud kjeen Jeschlajchtsfekjea meet aea bott see aea easchta Saen to Welt jebrocht haud; en hee jeef am daen Nome Jesus.