En hee funk wada aun to unjarechte biem See; en seeha fael Mensche kjeeme toop, soo daut hee enn en Schep em See enenn steach, en sad sikj dol, en aul dee Mensche stunnde oppem Launt biem See.

En hee lead an fael Dinje derch Jlikjnese, en saed to an enn sien Unjarechte:

"Horcht! Kjikjt, en Seimaun jinkj rut Sot to seihe.

Nu pasead daut, aus hee seid, daut waut fonn daut Sot besiedem Wajch foll, en dee Faeajel kjeeme en fraute daut opp.

Waut doafonn foll opp steenajet Launt, wua nich fael Ead wea, en kjeem fuats opp wielet nich fael Ead haud.

Oba aus dee Sonn opp kjeem, febrend daut, en wielet nich goot Wartle haud, fedreajd daut.

Walkjet foll mank Stachle, en dee Stachle kjeeme opp en stekjte daut, soo dautet kjeene Frucht jeef.

Aundret foll opp goode Ead, en woss en jeef Frucht, eenjet Dartich, eenjet Tsastich, en eenjet Hunndat mol."

En hee saed: "Waea Uare haft tom heare, lot am Heare."

10 En aus hee auleen wea, fruage dee, dee romm am weare met dee Twalw, waut daut Jlikjnes meend.

11 En hee saed to an: "Junt es daut Jeheemnes fonn daut Himelsrijk jejaeft, oba to soone dee bute sent, es aules enn Jlikjnese,

12 soo daut wan see doano kjikje, woare see daut nich erkjane, en biem horche, daut heare, oba nich festone, daut see sikj nich meteemol ommkjeare, en an sull fejaeft woare."

13 En hee saed to an: "Kje jie dit Jlikjnes uk nich festone? woo woa jie dan aule Jlikjnese festone?

14 Dee doa seit, seit daut Wuat.

15 En dit sent dee wua daut biesiedem Wajch foll, wan see daut heare, fuats kjemt dee Soton en nemt daut Wuat wajch daut enn an jeseit wort.

16 Jrod soo dee, wua daut Wuat opp Steenajet Launt felt, wan see daut heare, naeme see daut fuats met Freid opp,

17 oba ha kjeene Wartel enn sikj, en daut Wuat laeft mau ne korte Tiet, dan wan Aelend oda Fefoljunk kjemt waeajen daut Wuat, sent see beleidicht.

18 En dee, wua daut mank Stachle jeseit es, sent soone dee daut Wuat heare,

19 oba dee Sorj fonn dee Tiet, en daut bedreaje fonn Rikjdom, en daut Felange no aundre Dinje kome ennen, en daut Wuat woat jestekjt, dautet kjeene Frucht brinjt.

20 En dee, wua daut opp goode Ead jeseit woat, sent soone dee daut Wuat heare, en naeme daut met Freid opp, en brinje Frucht, dartijch en tsastijch en hunndat mol meeha."

21 En hee saed to an: "Woat ne Laump enenn jebrocht en unja ne Bet oda unjem Bad jestalt? Woat daut nich opp en Laumpahoole jestalt?

22 Doa es nusscht festoake daut nich woat jeoppenboat woare, en nusscht toojedakjt daut nich woat em opne jebrocht woare.

23 Wan waea Uare haft tom heare, dan lot am heare."

24 En hee saed to an: "Siet faeasechtich no waut jie horche! Met daen Mot daut jie brucke, woat junt utjemaete woare, en daut woat junt toojelajcht woare.

25 Waea haft, daem woat meeha jejaeft woare; en waea nich haft, fonn daem woat sogoa daut wajch jenome woare waut hee haft."

26 En hee saed: "Met daut Gottesrikj es daut soo aus wan en Maun Sot oppe Ead seit,

27 hee schlapt en steit opp, Dach en Nacht, en daut Sot kjient en waust, hee weet nich woo.

28 Dee Ead brinjt Frucht ut sikj selfst, eascht daut Grauss, dan dee Oa, dan dee folle Weit em Oa.

29 Dan wan daut eascht Riep es, fuats schekjt hee dee Sans enn daut Flekj, dan dee Tiet tom eifste es jekome."

30 En hee saed: "Met waut kje wie daut Gottesrikj fejlikje, oda waut fonn Jlikjnes kje wie faeastale?

31 Daut es soo aus en Sampkuarn, daut, wan daut enne Ead jeseit woat, es kjlanda aus aundret Sot oppe Ead,

32 oba wan daut jeseit es, kjemt daut opp en waust jrata aus aundre Plaunte en kjricht groote Asta, soo daut dee Faeajel unjarem Himel enn daem Schaute wone kjenne."

33 En derch fael soone Jlikjnese jeef hee an daut Wuat, soo aus see daut fecdroage kunne;

34 en oone Jlikjnese raed hee nich to an, oba siene Jinja deed hee em Jeheeme aules Kloa moake.

35 Daen selwje Dach, auset Owent wea, saed hee to siene Jinja: "Wel wie aewa foare no dee aundre Sied."

36 En see feleete daut Follkj en neeme am em Schepp soo aus hee wea. Doa weare uk aundre Schaep.

37 Nu kjeem doa en seeha groota Wintstorm opp, soo daut dee Wale em Schepp enenn schluage.

38 Oba hee wea enn daut hinjaschte Poat fomm Schepp, en schleep opp en Kjesse. En see wajkte am opp, en saede to am: "Leara, jefst du nusscht dromm daut wie hia ommkome?"

39 Aus hee oppwuak, beschwicht hee daen Wint, en saed to daen See: "Sie stel! beruej die!" En dee Wint head fuats opp, en aules wea gauns stel en ruehich.

40 Donn saed hee to an: "Wuaromm ha jie soo angst? Ha jie kjeen Gloowe?"

41 En see enjste sikj seeha, en saede eena tom aundra: "Waea es dit dan, daut beides Wint en See am jehuarsaum sent!"