Hee jinkj wada enn ne Sienagoog enenn. Doa wea en Maun met ne fedreajde Haunt;

en see be-oobachte am, en puasste opp tom seene auf hee uk aum Saubat heele wudd, daut see am beschuljde kunne.

En hee saed to daem Maun met dee fedreajde Haunt: "Sto opp, en komm hia enne Med."

En hee saed to an: "Esset erlaubt aum Saubat Goodet to doone, oda Schlajchtet? Laewe rade, oda doot moake?" oba see weare gauns stel.

Hee kjikjt runt omm enn Oaja, en wea seeha truarich doaewa daut see soone hoade Hoate haude, en saed to daem Maun: "Strakj diene Haunt ut!" Hee strakjt daen ut, en siene Haunt wea gauns jesunnt.

Platslich jinje dee Farisaea rut en hilde Rot jaeajen am met daen Heroodes siene Deena, woo see am kunne ommbrinje

Jesus en siene Jinja feleete, en jinje nom See; oba en groot schoof Mensche fonn Galilaea jinje am hinjaraun, uk fonn Judaea,

en fonn Jerusalem, en fonn Idumaea, en fonn jant sied daen Jordan, uk fonn Tierus en Siedoon; fael Mensche, dee jeheat haude waut hee jedone haud, en see kjeeme no am.

En hee saed to siene Jinja daut see sulle en Boot reed ha fa am wiel doa soo fael Mensche weare, daut dee am nich drenge wudde,

10 dan he haud fael jeheelt, en dee, dee krank weare folle opp am daut hee an aunreare sull.

11 En dee onnreine Jeista folle fer am han wan see am sage, en schreaje: "Du best Gott sien Saen!"

12 Oba hee raed an strenj aun daut see am nich sulle bekaunt moake.

13 En hee jinkj opp en Boajch enopp, en roopt daen no sikj daen hee habe wull, en dee kjeeme no am.

14 En hee deed Twalw bestaedje, daut dee met am sulle senne, en daut hee an rutschekje kunn to praedje,

15 en Follmacht ha beese Jeista rut to driewe.

16 Hee neem dee Twalw en jeef Siemoon daen Nome Peeta;

17 en Jakoobus daen Tsebedaeaus sien Saen, en Jakoobus sien Brooda Jehaun, daen nand hee Boanerges, daut meent 'Donnasaens';

18 En Aundrees, en Filip, en Bartolamaeus, en Toomas, en Jakoobus daen Alfaeus sien Saen, en Tadaeus, en Siemoon fonn Kana,

19 en Judas Iescharijot dee am ferode deed.

20 En hee kjeem enn en Hus enenn, en soo fael Mensche kjeeme toop daut see nich emol kunne ne Moltiet aete.

21 En aus sien Frintschofft daofonn head, jinje see han am faust to naeme, dan see saede: "Hee es nich bie kloare Kopp".

22 Schreftjeleade kjeeme fonn Jerusalem, en saede: "Hee haft Belsebub, en drift beese Jeista rut derch daen Rejeare aewa dee beese Jeista."

23 Hee roopt daen no sikj, raed to an enn Jlikjnese, en saed: "Woo kaun Soton, daen Soton rut driewe?

24 En wan en Rikj jespoolt es jaeajen sikj selfst, dan kaun daut nich bestone;

25 en wan en Hus jespoolt es jaeajen sikj selfst, kaun daut Hus nich bestone.

26 En wan Soton jaeajen sikj selfst oppsteit en jespoolt es, kaun hee nich bestone, oba haft en Enj.

27 Kjeena kaun enn en stoakja Maun sien Hus ennen braeakje en sien Hab en Goot wajch staele, wan hee nich eascht daem stoakje Maun faust binjt, en dan sien Hab en Goot wajch nemt.

28 Enn Woarheit saj ekj junt, aule Sind woat de Menschesaens fejaeft woare, uk lastre, wautemma daut Lastre es;

29 oba waea jaeajen daem Heilje Jeist lastat, woat niemols fejaeft woare, oba es eewje Sind schuldich;"

30 wiel see saede: "Hee haft en onnreina Jeist".

31 Donn kjeeme siene Mutta en siene Breeda, stunnde bute, schekjte waem en leete am roope.

32 Fael Mensche saute romm am, en dee saede to am: "Kjikj! diene Mutta, en Breeda en Sestre sent bute, en seakje die".

33 Hee auntwuad an en saed: "Waea es miene Mutta en miene Breeda?"

34 Hee kjikjt romm no daen dee runt omm am saute, en saed: "Kjikjt! dit sent miene Mutta, en miene Breeda.

35 Dan waeaemma Gott sien Wele deit, es mien Brooda, en Sesta, en Mutta."