En poa Doag lota kjeem hee wada enn Kapernaum enenn, enn daut wort romm jeraet daut hee em Hus wea.

En doa weare fael toop jesaumelt, soo daut doa nich meeha Rum wea, nich mol bie dee Daea, en hee praedjd an daut Wuat.

En feehe Mana kjeeme en druage en Jelaemda.

Aus see am oba nich kunne no Jesus brinje waeajen daut Follkj, muake see daut Dak op jrod bowe wua hee wea, en aus see daut opjemoakt haude, leete see dee Madrauts rauf met daem Maun dee doabowe lach.

Aus Jesus aea Gloowe sach, saed hee to daem Jelaemda: "Kjint! diene Sind sent die fejaeft!"

Nu weare doa walkje fonn dee Schreftjeleade dee doa saute, dee enn aea Hoat saede:

"Wuaromm raet dis Maun soo aus daut? Hee lastat! Waea sest kaun Sind fejaewe aus Gott?"

Oba Jesus wist fuats enn sien Jeist waut see enn aea Hoat dochte, en saed to an: "Wuaromm denkj jie soont enn june Hoate?

Woont es leichta, to daen Jelaemda to saje: 'Diene Sind sent die fejaeft' oda to saje: 'Sto opp, nem diene Medrauts en go?'"

10 Oba daut jie weete sele daut de Menschesaen dee Follmacht haft de Sind to fejaewe-" saed hee to daem Jelaemda:

11 "Ekj saj die: sto opp, nem diene Medrauts en go no dien Hus".

12 Hee stunnt opp, neem platslich siene Medrauts en jinkj rut fer an aula, soo daut see aula erstaunt weare, en feharlichte Gott, en saede: "Soont ha wie noch nie jeseene".

13 En hee jinkj wada rut nom See; en daut Follkj kjeem no am, en hee lead an doa.

14 Aus hee doa delengd jinkj, sach hee Leefie, daen Alfaeaus sien Saen, bie siene Taksbood sette, en saed to am: "Komm met mie met". Hee stunnt opp, en jinkj met am met.

15 Nu pasead daut aus hee enn sien Hus saut, daut fael Takskollakjta en Sinda met Jesus en siene Jinja saute, dan doa weare fael, en dee foljde am no.

16 Aus dee Schreftjeleade en Farisaea sage daut hee met Takskollakjta en Sinda aut, saede see to siene Jinja: "Wuaromm at hee met Takskollakjta en Sinda?"

17 Jesus head daut en saed to an: "Soone dee Stoakj sent brucke nich daen Dokta, oba soone dee Krank sent; ekj sie jekome dee Sinda entolode, nich dee Jerajchte".

18 Nu Jehaun en dee Farisaea aeare Jinje deede fauste. En see kjeeme en fruage am: "Wuaromm doone Jehaun en dee Farisaea aere Jinja fauste, oba diene Jinje doone nich fauste?"

19 Jesus saed to an: "Kjenne dee Kjast Jast fauste soo lang aus dee Briegaum bie an es?

20 Oba dee Tiet woat kome wan dee Briegaum fonn an woat wajch jenome woare, en dan, to dee Tiet, woare see fauste.

21 Kjeena flekjt en oolet Kjleet met en niehet biet Tseich; dan daut niehet rit loos fonn daut oolet, en daut feraetnet woat oaja.

22 En kjeena jit nieha Wien enn oole Wienladasch ennen, dan wan hee wudd, dan wudde dee Wienladasch twei riete, en beides Wien en Wienladasch wudde februckt senne.

23 Nu pasead daut aun en Saubat daut hee derch en Kornflekj jinkj, en siene Jinja funge aun dee Oare to plekje.

24 En dee Farisaea saede to am: "Kjikj! wuaromm doone diene Jinja aum Saubat waut nich erlaubt es?"

25 Hee saed to an: "Ha jie niemols jelaest waut Doft deed aus hee Mangel haud, en am hungad?

26 woo hee enn daut Gotteshus ennen jinkj aus Abiatar Huagapriesta wea, en see daut Broot aute daut Gott jeweit wea, daut nich erlaubt wea fa irjent waem to aete buta dee Priesta, en jeef daen uk dee met am weare? "

27 En hee saed to an: "Dee Saubat es omm dee Mensche aea haulwe, en nich Mensche omm daen Saubat haulwe;

28 aulsoo es dee Menschesaen uk Herr aewa daen Saubat."

Bible Gateway Sponsors