A A A A A
Bible Book List

Markus 15 Reimer 2001 (REIMER)

15 Platslich de naeakjste Morje tiedich, fesaumelde dee Huagapriesta en Eltesta en Schreftjeleade daen gaunse Rot, en aus see Jesus jebunje haude, leide see am wajch en brochte am no Pielatus.

En Pielatus fruach Jesus: "Best du dee Jude aea Kjeenich?" En Jesus auntwuad am en saed: "Du sajchst!"

En dee Huagapriesta beschulljde am met fael Dinje.

Oba Pielatus fruach am wada en saed: "Jefst du kjeene Auntwuat? Kjikj met woo fael dee die beschulldje!"

Oba Jesus saed nusscht meeha, soo daut Pielatus sikj seeha fewunndad.

Nu oppem Fast leet hee an jeweenlich een Jefangne loos, waememma see wulle.

Nu haude see doa eena dee Barabas heet, dee met aundre jefange jenome wea; en haud enn en Opprua Mort begone.

En daut Follkj kjeem no Pielatus, omm doano to froage daut hee soo doone wudd aus hee jewant wea.

Oba Pielatus auntwuad an en saed: "Wel jie daut ekj junt daen Judekjeenich loos jaew?"

10 Dan hee wist daut dee Huagapriesta am haude waeajen Aufgonst aewajaeft.

11 Oba dee Huagapriesta reitste daut Follkj opp daut hee an leewa sull Barabas loos jaewe.

12 Donn fruach Pielatus an wada, en saed: "Waut saul ekj dan met daem doone daen jie de Judekjeenich nane?"

13 See schreaje wada: "Doo am kjrietsje!"

14 Oba Pielatus saed to an: "Werklich! Waut haft hee beeset jedone?" Oba see schreaje bloos soo fael dolla: "Doo am kjrietsje!"

15 En Pielatus, wiel hee daut Follkj befraedje wull, jeef an Barabas loos, en aewajeef Jesus daut am sull feheift woare, and dan jekjrietsicht woare.

16 Dee Soldote leide am em Hoff enenn, no daut Rechthus, en roopte dee gaunse Schoa toop.

17 See trokke am en schoarlock rooda Rok aun, en flochte ne Dornekroon en laede am daen oppem Kopp,

18 en funje aun am to jreese: "Wie jreese die, Judekjeenich!"

19 See schluage am oppem Kopp met en Rua, en speaje no am, en kjneede fer am han en baede am aun.

20 Aus see am fespott haude, neeme see am daen schoarlock rooda Rok auf, trokke am siene eajne Kjleeda aun, en leide am wajch, am to kjrietsje.

21 En see bedwunje eenem dee fomm Launt kjeem en doa febie jinkj, Siemoon fonn Kjiereene, daen Auleksaunda en Rufus aea Foda, omm Jesus sien Kjriets to droage.

22 See brochte am no ne Staed dee Gollgata heet, fedollmatscht es daut Schaedelstaed.

23 En see jeewe am Wien met Mire jemenjt, oba hee neem daut nich.

24 Aus see am jekjrietsicht haude, deelde see siene Kjleeda enn, en trokke Leesa tom seene waut en jieda eena naeme wudd.

25 Daut wea de dredde stunnd aus see am jekjrietsicht haude.

26 En dee Aewaschreft met waut hee beschuldicht wea, wea bowe oppem Kjiets jeschraewe: 'DE JUDE AEA KJEENICH'.

27 See deede twee Reiba met am kjrietsje, eena aune rajchte, en eena aune linkje Sied.

28 [ En dee Schreft wea doaderch erfelt, dee saed: 'Am wort met dee Jesatsloose jetalt'.]

29 En dee febie jinja, lastade am, scheddade aeare Kjap en saede: "Ah! Du, dee du daen Tempel dolschmiete wust, en enn dree Doag wada oppbuehe,

30 rad die selfst en komm fomm Kjriets rauf!"

31 Dee Huagapriesta deede jrod soo, uk dee Schreftjeleade, en spotte aewa am, en saede eena tom aundra: "Aundre haft hee jerat, oba kaun sikj selfst nich rade.

32 Wan hee Christus es, Iesrael aea Kjeenich, dan lot am nu fomm Kjriets rauf kome, daut wie seene en jleewe kjene." En dee aundre dee met am jekjrietsicht weare, schempte am uk ut.

33 En enn dee saste Stunnd, kjeem doa ne Diestanes aewa daut gaunse Launnt bott de naeajende Stunnd.

34 Enn dee naeajende Stunnd schreach Jesus met ne lude Stem: "Eli! Eli! lama sabachtani!" Fedolmatscht es daut: "Mien Gott! Mien Gott! Wuaromm hast du mie felote?"

35 Eenje dee doabie stunnde en daut heade, saede: "Kjikjt! Hee roopt Elia!"

36 Eena rand donn en feld en Schwam met Aedikj, stuak daut opp en Rua, en jeef am daut to drinkje, en saed: "Wacht! Wel wie seene auf Elia kome woat en am rauf naeme."

37 Oba Jesus schreach lud, en storf.

38 En dee Gerdien em Tempel reet entwei fonn bowe bott unje.

39 Aus dee Hauptsoldot dee am jaeajenaewa stunnt, sach woo hee storf, saed hee: "Disa wea enn Woarheit Gott sien Saen."

40 Nu weare doa uk Fruehes dee fonn wiet auf stunnde en daut tookjikjte, en mank daen weare beides Marie Magdaleena, en Marie, daen Jinjre Jakoobus en Jooses aere Mutta, en Salome,

41 dee am nofoljde en deende aus hee enn Galilaea wea, uk fael aundre Fruehes dee met am weare metjekome no Jerusalem.

42 Auset nu Owent wea, wiel daut en Dach wea tom reed moake, daen Dach fer daen Saubat,

43 kjeem Joosef fonn Aramatia, dee en aunjeseena Rotsherr wea, en dee selfst uk no Gott sien Rikj luad, neem frescha Moot en jinkj no Pielatus en fruach no Jesus sien Lief.

44 Pielatus wunndad sikj daut hee aul jestorwe wea, en roopt daen Hauptsoldot, en fruach daem woo lang hee aul doot wea;

45 en aus hee daut fonn daem Hauptsoldot utfunk, jeef hee Joosef daen Lief.

46 Hee haud en niehet biet Leiwent jekofft, en neem Jesus sien Lief from Kjriets en wekjeld daen enn daut Leiwent, en laed daen enn en Grauf daut ut Steen utjehakt wea, en rolld en Steen fer dee Opninj fonn daut Grauf.

47 En Marie Magdaleena, en daem Jooses siene Mutta Marie, kjikjte too wua am hanjelajcht wort.

Reimer 2001 (REIMER)

Copyright © 2001 by Elmer Reimer

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes