14 Omm twee Doag wea daut Passafast, en daut Seetbroot Fast. En dee Huagapriesta en Schreftjeleade sochte, woo see am met Lest faustnaeme kunne, am doottomoake.

Oba see saede: "Nich opp daut Fast, dautet nich meteemol en Opprua mank daut Follkj jeft".

Aus Jesus enn Beteanean enn daen utsautsje Siemoon sien Hus saut, kjeem ne Fru met en Aulabausta Glaus foll Saulweelj fonn seeha deara Warteleelj, bruak daut twei en goot daut opp sien Kopp.

Doa weare oba eenje doa dee enn sikj selfst seeha oajalich weare: "Wuaromm es dise Eelj soo onneedich fekwost?

Dan dise Saulw haud kunnt fekofft woare fa dree Hunndat Selwastakje, en daut Jelt dee Oame jejaeft." En see weare seeha oajalich aewa aea.

Oba Jesus saed: "Lot aea tofraed, wuaromm moak jie aea Trubbel? Sie haft en goodet Woakj aun mie jedone.

Dan dee Oame ha jie emma bie junt, en wanemma jie daen wele Goots doone, kje jie daen halpe, oba mie ha jie nich emma.

See haft jedone waut see kunn; see haft mie ferhaea reed jemoakt to mien begrowe.

Enn Woarheit saj ekj junt, wuaemma dit Evanjeelium enne gaunse Welt woat jepraedicht woare, woat waut dise Fru jedone haft, uk jesajcht woare."

10 En Judas Iescharijot, eena fonn dee Twalw, jinkj no dee Huagapriesta am to ferode.

11 En see freide sikj seeha aus see daut heade, en fespruake am Selwajelt to jaewe. Fonn donn aun socht hee Jelaeajenheit am to ferode.

12 Oppem easchte Dach fonn daut Seetbroot Fast, aus daut Passalaum jeschlacht wort, saede siene Jinja to Jesus: "Wua west du ha daut wie hangone sele daut Passafast reed to moake daut wie daut aete kjenne?"

13 Hee schekjt twee fonn siene Jinja en saed to an: "Got enne Staut enenn, en en Maun woat junt trafe dee ne Kruk met Wota drajcht; got daem hinjaraun,

14 en wuaemma dee enenn jiet, sajcht to daem Husmeista: "Dee Leara sajcht, wua es miene Gauststow, wua ekj met miene Jinja daut Passafast aete kaun?'

15 En hee woat junt ne groote Bowastow wiese dee reed utjespreet es; en doa moakt reed fa onns."

16 Dee Jinja jinje en kjeeme enne Staut enenn, en funge daut krakjt soo aus hee an jesajcht haud, en muake daut Passafast reed.

17 Auset nu Owent wea, kjeem hee doahan met dee Twlaw.

18 Aus see saute en aute, saed Jesus: "Enn Woarheit saj ekj junt, daut eena fonn junt woat mie ferode, eena dee met mie toop at."

19 See worde seeha truarich, en eena nom aundra saed to am: "Doch nich ekj?"

20 Hee saed to an: "Eena fonn ju Twalw, dee met mie enn daut Schatel enndukt.

21 Dee Menschesaen jeit werklich doahan, soo auset fonn am jeschraewe steit, oba wee daem Maun derch waem de Menschesaen ferode woat. Fa daem wudd daut goot senne wan hee nie wea jebuare worde."

22 En aus see aute, neem hee en Broot, saeajend daut, bruak daut, en jeef siene Jinja daut, en saed: "Naemt dit, dit es mien Lief."

23 En hee neem en Kuffel, dankt doafaea, en jeef an daut, en see drunke aula doafonn.

24 Hee saed to an: "Dit es mien Bloot fonn mien Bunt, daut fa faele fegote woat.

25 Enn Woarheit saj ekj junt, opp kjeen wajch woa ekj wada fonn dise Frucht fom Wienstok drinkje bott daen Dach wan ekj daut fom Niehe enn Gott sien Rikj drinkje woa."

26 Aus see en Dankleet jesunge haude, jinje see nom Eeljboajch.

27 En Jesus saed to an: "Jie woare aula Aunstoos naeme aun mie, dan daut steit jeschraewe, 'Ekj woa daen Hoad schlone, en dee Schop woare festreit woare.'

28 Oba wan ekj fomm Doot oppjestone sie, woa ekj fer junt no Galilaea gone."

29 En Peeta saed to am: "En wan see uk aula Aunstoos naeme, ekj woa nich!"

30 En Jesus saed to am: "Enn Woarheit saj ekj die, Fonndoag, enn dise Nacht woascht du mie dree mol feleaje eeha dee Hon tweemol kjreihe woat."

31 Oba hee drekt daut no, en saed: "En wan ekj met die stoawe mott, opp kjeen wajch woa ekj die feleaje!" Dee aundre Jinja saede seeha daut selwje.

32 En see kjeeme no ne Staed dee Jetseemane heet, en hee saed to siene Jinja: "Blieft hia sette waearent ekj baede go".

33 En hee neem Peeta en Jakoobus en Jehaun met sikj, en funk aun seeha erstaunt to senne, enn wea en groote Noot

34 en saed to an: "Miene Seel es seeha erstaunt bottem doot, blieft hia en doot met mie woake!"

35 En hee jinkj en engste wieda en foll oppe Ead, en baed daut wanet maeajlich wea dise Stunnd am febie gone mucht,

36 en saed: "Foda, leefsta Foda, aules es die maeajlich, nem dit Kuffel wajch fonn mie - doch nich soo aus ekj wel, oba soo aus du west."

37 Hee kjeem en funk an em Schlop, en saed to Peeta: "Siemoon! schlapst du? Kunnst du nich eene Stunnd met mie woake?

38 Woakt en baet! daut jie nich enn Feseakjunk enenn faule! Dee Jeist es werkjlich iewrich, oba daut Fleesch es schwak."

39 Hee jinkj wajch en baed dee selwje Wead.

40 Hee kjeem wada en funk an em schlop, dan aeare Uage weare seeha schwoa, en see wiste nich waut see am auntwuate sulle.

41 Donn kjeem hee daut dredde Mol, en saed to an: "Schlopt nu, en naemt june Rue; daut es jenuach, dee Tiet es jekome. Kjikjt! De Menschesaen es ferode worde enn dee Sinda aeare Henj.

42 Stot opp! Wel wie gone. Kjikjt! Dee mie ferode deit es aul dicht bie!"

43 En platslich, waearent hee noch raed, kjeem Judas, eena fonn dee Twalw, en met am ne groote Schoa met Schweata en Kjneppels fonn dee Huagapriesta en Schrefjeleade en Elteste.

44 Dee am ferode deed, haud an en Teakjen jejaeft en jesajcht: "Waem ekj kusse woa, daut es dee, naemt am faust, en doot am goot fesechre, en leit am wajch."

45 Donn kjeem Judas fuats no Jesus, en saed: "Meista!" en kusst am drinjent;

46 en see laede aeare Henj opp am en neeme am faust.

47 Oba eena fonn dee, dee doa bie stunnde, neem en Schweat en heiwd daem Huagapriesta sien Sklow eent, en schneet sien rajchtet Ua auf.

48 Jesus auntwuad en saed to an: "Sent jie no mie jekome met Schweate en Kjneppels soo aus jaeajen en Reiba mie faust to naeme?

49 Dach fa Dach wea ekj bie junt em Tempel en deed unjarechte, en jie neeme mie nich faust, oba dee Schreft mott erfelt woare."

50 Donn feleete see am aula, en rande wajch.

51 En jewessa junja Maun jinkj met am met, dee bloos en Nachtkjleet aun haud aewa sien noaktja Lief, en see jreepe daem uk;

52 oba hee leet daut Nachtkjleet hinje, en rand noakjtich wajch.

53 Donn leide see Jesus wajch no daem Huagapriesta, wua aul dee Huagapriesta en Elteste en Schreftjeleade toop jekome weare.

54 En Peeta kjeem fonn wiet auf hinjaraun, bott enn daem Huagapriesta sien Hoff, en sad sikj doa dol met dee Deena, en woamd sikj biem Fia.

55 Nu dee Huagapriesta en dee gaunse Rot sochte Zeij jaeajen Jesus, soo daut see am kunne Doot moake, oba kunne kjeene finje.

56 Fael jeewe faulschet Zeichnes jaeajen am, oba daen aeare Zeichnese stemde uk nich.

57 En eenje stunnde opp en jeewe faulschet Zeichnes jaeajen am en saede:

58 "Wie heade am saje: 'Ekj woa dis Tempel dee met Henj jebut es, ommsteete, en dree Doag lote woa ekj eenem buehe dee nich met Henj jebuet es."

59 Oba aeare Zeichnese stemde uk nich.

60 En dee Huagapriesta stunnt mank an opp en fruach Jesus: "Jefst du kjeene Auntwuat to waut dise Mana jaeajen die saje?"

61 Oba Jesus bleef gauns stel en saed nusscht. Dee Huagapriesta befruach am wada, en saed to am: "Best du dee Christus, daem hechsta Jesaeajenda sien Saen?"

62 Donn saed Jesus: "Ekj sie! en jie woare daen Menschsaen seene to dee rajchte Haunt fonn dee Krauft sette, en met de Himelswollkje kome."

63 En dee Huagapriesta reet sien Wanikj twei en saed: "Wuaromm bruk wie meeha Zeij?

64 Jie ha sien Lastre jeheat! Waut denkj jie?" En aula fedaumde am schuldich tom Doot.

65 En eenje funge aun no am to spiehe, en bedakjte sien Jesecht en behaundelde am schlajcht, en saede to am: "Profitsei!" en dee Deena schluage am mete Henj em Jesecht.

66 En Peeta wea unja em Hoff, en eena fonn daem Huagapriesta siene Deenstmaeakjes kjeem,

67 en aus see sach daut Peeta sikj doa woamd, kjikjt see am aun en saed: "Du weascht uk met Jesus daen Natsareena!"

68 Oba hee feluach daut en saed: "Ekj kjan am nich, en festo uk nich fonn waut du raetst." En hee jinkj rut no daen butaschte Hoff, [donn kjreid dee Hon].

69 En aus daut Deenstmaeakje am doa sach, funk see aun to daen to saje dee doaromm stunnde, "Dis Maun es uk eena fonn an!"

70 Oba hee feluach daut wada. Omm en kjleen Stoot saede dee, dee doa romm stunnde to Peeta: "Enn Woarheit, du best eena fonn an, dan du best werklich fonn Galilaea!"

71 Donn funk hee aun to fleakje, en schwead: "Ekj kjan dis Maun nich fonn waem jie raede!"

72 En platslich kjreid dee Hon tom tweede Mol. Donn foll Peeta daut bie waut Jesus jesajcht haud: "Eeha dee Hon tweemol kjreie woat, woascht du dreemol feloage ha daut du mie kjannst;" en aus hee sikj daut bedocht, funk hee aun to hiele.