A A A A A
Bible Book List

Marek 15 Bible 21 (B21)

Před Pilátem

15 Hned za svítání, když se vrchní kněží poradili se staršími a znalci Písma i s celou Veleradou, svázali Ježíše, odvedli ho a vydali Pilátovi.

Pilát se ho zeptal: „Tak ty jsi židovský král?“

„Sám to říkáš,“ odpověděl Ježíš.

Vrchní kněží ho začali obviňovat z mnoha věcí. Pilát se ho znovu ptal: „Proč nic neodpovídáš? Neslyšíš, z čeho všeho tě obviňují?“ Ježíš už ale vůbec neodpovídal; to Piláta udivilo.

O svátcích měl ovšem ve zvyku propouštět na jejich žádost jednoho vězně. Tehdy byl spolu s jinými vzbouřenci, kteří při vzpouře spáchali vraždu, uvězněn jeden muž jménem Barabáš. Dav přistoupil k Pilátovi a žádal, aby se zachoval jako obvykle. Pilát se jich zeptal: „Chcete, abych vám propustil židovského krále?“ 10 (Věděl totiž, že mu ho vrchní kněží vydali z pouhé zášti.)

11 Vrchní kněží ale vyburcovali dav, ať žádá o propuštění Barabáše.

12 „A co mám udělat s tím, kterého nazýváte židovským králem?“ ptal se jich Pilát.

13 „Ukřižuj ho!“ vykřikli všichni.

14 „Co udělal zlého?“ ptal se Pilát.

Oni však křičeli ještě víc: „Ukřižuj ho!“

15 Pilát chtěl vyhovět davu, a tak jim propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování.

16 Vojáci ho odvedli dovnitř na nádvoří paláce zvaného Praetorium a svolali celou posádku. 17 Oblékli mu purpurový plášť a nasadili mu korunu upletenou z trní. 18 Pak ho začali zdravit: „Ať žije židovský král!“ 19 Bili ho holí do hlavy, plivali na něj, klekali před ním a klaněli se mu. 20 Když se mu dost naposmívali, svlékli z něj ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho odvedli k ukřižování.

Golgota

21 Jistý Šimon Kyrénský (otec Alexandra a Rufa) se právě vracel z pole, a když procházel kolem, přinutili ho nést mu kříž. 22 Tak Ježíše přivedli na místo zvané Golgota (což v překladu znamená Lebka). 23 Podávali mu víno s myrhou, ale on odmítl. 24 Zatímco ho křižovali, losovali o jeho šaty, kdo si co vezme.

25 Ukřižovali ho v devět hodin ráno. 26 Na nápisu s jeho proviněním stálo:

ŽIDOVSKÝ KRÁL.

27 [28] Spolu s ním ukřižovali dva zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. [a] 29 Kolemjdoucí pokyvovali hlavami a posmívali se mu: „Aha! Když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit, 30 zachraň sám sebe! Slez z toho kříže!“

31 Podobně se vysmívali i vrchní kněží se znalci Písma. Společně říkali: „Jiné zachránil, ale sám se zachránit nemůže! 32 Ať ten Mesiáš, ten král Izraele, teď sleze z kříže, ať to uvidíme a uvěříme.“ A hanobili ho i ti, kdo byli ukřižováni s ním.

33 V poledne se po celé zemi setmělo až do tří hodin odpoledne. 34 Ve tři hodiny Ježíš hlasitě vykřikl: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“ což v překladu znamená: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ [b]

35 Když to uslyšeli někteří z kolemstojících, říkali: „Podívejte, volá Eliáše!“ 36 Někdo pak odběhl, naplnil houbu octem, nabodl na prut a dával mu napít se slovy: „Nechte ho. Uvidíme, jestli přijde Eliáš, aby ho dal dolů!“

37 Vtom Ježíš hlasitě vykřikl a vydechl naposled.

38 Chrámová opona se roztrhla vedví odshora až dolů. 39 Když setník, který stál proti němu, uviděl, jak dodýchal, [c] řekl: „Ten člověk byl opravdu Boží Syn!“

40 Byly tam také ženy, které přihlížely zpovzdálí; mezi nimi i Marie Magdaléna a Marie, matka Jozese a Jakuba Menšího, a Salome. 41 Ty ho následovaly a sloužily mu, když byl ještě v Galileji, a spolu s mnoha dalšími s ním přišly do Jeruzaléma.

Hrob ve skále

42 Nadcházel večer dne příprav (to jest dne před sobotou). 43 Josef z Arimatie, ctihodný člen Rady, který sám také očekával Boží království, se osmělil, přišel za Pilátem a požádal o Ježíšovo tělo. 44 Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel. Zavolal setníka a ptal se ho, zda už zemřel. 45 Když se o tom od setníka přesvědčil, daroval tělo Josefovi. 46 Ten nakoupil plátno, sňal tělo z kříže, ovinul je plátnem a pochoval do hrobu vytesaného ve skále. Ke dveřím hrobu pak přivalil kámen. 47 Marie Magdaléna a Marie Jozesova se dívaly, kam byl pochován.

Footnotes:

  1. Marek 15:27 Někt. rukopisy přidávají verš 28 Tak se naplnilo Písmo, které říká: „Byl započten mezi zločince.“ (Iza 53:12; Luk 22:37)
  2. Marek 15:34 Žalm 22:2
  3. Marek 15:39 někt. rukopisy vykřikl a dodýchal (Mat 27:50)
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes