Add parallel Print Page Options

Mati tso Jesús nda̱a̱na:

—Mayuuˈcheⁿ nndyeˈyoˈ nntsjo̱o̱, mˈaⁿ nnˈaⁿ ñjaaⁿ na xocwjena hasta xeⁿ jnda̱ ntyˈiaanda̱a̱na na matsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio chaˈtso najnda̱ na matseixmaaⁿ.

Seichuiiˈnaˈ Jesús

Jnda̱ na teinom yom xuee, tjañˈoom Jesús Pedro ñˈeⁿ Jacobo ñˈeⁿ Juan. Tyˈena cwii sjo̱ nandye yuu na ñenquieena. Ndoˈ joˈ joˈ seichuiiˈnaˈ jom jo nda̱a̱na. Sˈaanaˈ na caxuee liaⁿˈaⁿ, canchiiˈtinaˈ chaˈna tsaaⁿ. Meiⁿ tjaaˈnaⁿ cwii tsˈaⁿ na nnda̱a̱ mmaⁿ cwii liaa na nleicanchiiˈti juunaˈ chaˈna liaⁿˈaⁿ. Ndoˈ xjeⁿˈñeeⁿ teitquiooˈñe Elías ñˈeⁿ Moisés na cwilaˈneiⁿna ñˈeⁿ Jesús. Quia joˈ tso Pedro nnom Jesús:

—Jeeⁿ ndyaˈ ya na mˈaaⁿya ñjaaⁿ. Cwa, nlˈaayâ ndyee xquieˈ ncwaⁿˈ. Cwii cwentaˈ nncuˈ, cwii cwentaaˈ Moisés, ndoˈ cwii cwentaaˈ Elías.

Ñˈoommeiⁿˈ tsoyom cweˈ ncˈe na seiñˈeeⁿˈñˈeⁿnaˈ jom ee na jeeⁿ ndyaˈ cwicatyuena. Quia joˈ jndyocue cwii nchquiu na seincwaaⁿˈñenaˈ nacjoona. Ndoˈ teicˈuaa na seineiⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom naquiiˈ nchquiuˈñeeⁿ, tsoom:

—Luaañe Jndaaya na jeeⁿ candyaˈ tsˈo̱o̱ⁿya. Candyeˈyoˈ ñˈoom na matseineiiⁿ.

Matsˈiaa joˈ quia jleityˈiomnda̱a̱na, jliuna cwa tacˈoomñe Elías ñˈeⁿ Moisés ñˈeⁿndyena. Macanda̱ ñenquii Jesús cwimˈaaⁿ.

Yocheⁿ na cwinquiocuena sjo̱ˈñeeⁿ, sa̱ˈntjom Jesús na meiⁿcwii ñˈoom ticaluena nda̱a̱ nnˈaⁿ chiuu waa na ntyˈiaana na seichuiiˈnaˈ jom. Ñequiiˈcheⁿ na nlaˈneiⁿna ñˈoomwaaˈ quia jnda̱ mawandoˈxcoom xeⁿ jnda̱ jlaˈcueeˈ nnˈaⁿ jom. 10 Ndoˈ tyolaˈwena ñˈoomˈñeeⁿ ñequio na jeeⁿ xcweeˈ nˈomna. Tyotaˈxˈeendye cheⁿnquieena nda̱a̱na ljoˈ ñecatso ñˈoom na tsoom na quia nncwandoˈxcoom na nncueeⁿˈeⁿ. 11 Quia joˈ jluena nnoom:

—Nquiee nnˈaⁿ na cwitˈmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés cwilue macaⁿnaˈ na Elías nndyojñeeⁿ.

—¿Chiuu na luaaˈ cwilue naⁿˈñeeⁿ?

12 Ndoˈ tˈo̱ Jesús nda̱a̱na tsoom:

—Mayuuˈ na ncwjeeˈjndyee Elías na nntseijndaaˈñê chaˈtso. Sa̱a̱ ja na cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na jnaⁿ cañoomˈluee, ¿chiuu waa na matso ljeii ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaⁿya? Matsonaˈ na jndye nawiˈ catjo̱ⁿ ndoˈ nncˈom nnˈaⁿ na ticueeˈ nˈomna ja. 13 Sa̱a̱ matsjo̱o̱ nda̱a̱ˈyoˈ na nquii na cwiluiiñe Elías, jnda̱ tyjeeⁿˈeⁿ, ndoˈ tyolˈa nnˈaⁿ chaˈxjeⁿ na lˈue nˈomna ñˈeⁿñê ee luaaˈ matso ljeii ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na tseixmaaⁿ na catjoom.

Seinˈmaⁿ Jesús cwii tyochjoo

14 Jnda̱ na tquienndaˈna yuu ljooˈndye ntˈomcheⁿ ncˈiaana, quia joˈ ntyˈiaana na jnda̱ tquieˈcañom cwii tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na jndyendye nacañoom naⁿˈñeeⁿ. Ñˈeeⁿ nnˈaⁿ na cwitˈmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, na cwilaˈñˈeeⁿˈ ndyueena ñˈeⁿ naⁿˈñeeⁿ. 15 Ndoˈ nnˈaⁿ tmaaⁿˈñeeⁿ quia na ntyˈiaana jom, tˈomna na jeeⁿ tjaweeˈ nˈomna. Jlaˈtyuaaˈna, tyˈecatjomndyena jom. Tquiana na xmaⁿñê. 16 Quia joˈ taxˈeeⁿ nda̱a̱na, tsoom:

—¿Ljoˈ ñˈoom na jeeⁿ cwilañˈeeⁿˈ ndyueeˈyoˈ?

17 Cwii tsˈaⁿ na mˈaaⁿ naquiiˈ tmaaⁿˈ naⁿˈñeeⁿ, tˈo̱o̱ⁿ. Tsoom:

—Maestro, jndyo̱ñˈo̱ⁿya tiˈjndaaya ñjaaⁿ, ee maleiñˈoom jndyetia jom ndoˈ machˈee na tileicatseineiiⁿ. 18 Ndoˈ meiⁿyuucheⁿ na mˈaaⁿñê quia jnda̱ jnaⁿnaˈ maxjeⁿ matseiquioo jndyetia jom nomtyuaa. Cwiluiˈ chomˈ ˈñom, mati manqueeⁿ ndeiˈnˈoom, ndoˈ cwileiquiiñê. Maˈndiinaˈ jom na tajneiⁿ. Ndoˈ jnda̱ sˈaa tyˈoo nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈeⁿndyuˈ na catjeiiˈna jndyetiaˈñeeⁿ, sa̱a̱ tîcanda̱a̱ lˈana.

19 Quia joˈ tso Jesús:

—ˈO nnˈaⁿ na ticalaˈyuˈyaˈ nˈomˈyoˈ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, ¿cwanti yo macaⁿnaˈ na cwii nljooˈndyo̱ ñˈeⁿndyoˈ na mˈmo̱o̱ⁿtya̱ nda̱a̱ˈyoˈ? ¿Cwanti xuee cwii nnda̱a̱ nntseiquii tsˈo̱o̱ⁿya ñˈeⁿndyoˈ? Quioˈñˈomˈyoˈ tyochjoomˈaaⁿˈ ñjaaⁿñe.

20 Quia joˈ tquioñˈomna tyochjoo na mˈaaⁿ Jesús. Ndoˈ quia ntyˈiaaˈ jndyetia Jesús, sˈaanaˈ na tyocoñoomñenaˈ tyochjooˈñeeⁿ. Tiooñê nomtyuaa, tyotseicantyeeⁿñê ndoˈ tyocaluiˈ chomˈ ˈñom. 21 Taˈxˈee Jesús nnom tsotye tyochjoo, tsoom:

—¿Cwanti xuee na luaaˈ matjoom?

Tˈo̱ tsotyeeⁿ, tso:

—Xjeⁿ na cachjooñêcheⁿ jnaⁿnaˈ. 22 Ndoˈ teijndye ndiiˈ matseiquioonaˈ jom quiiˈ chom ndoˈ quiiˈ ndaa, cha cueeⁿˈeⁿ. Joˈ chii cˈoomˈ na wiˈ tsˈomˈ ñˈeⁿndyô̱ xeⁿ waa na nnda̱a̱ nntsaˈ, cateijndeiˈ jâ.

23 Tso Jesús nnom:

—Matsuˈ xeⁿ nnda̱a̱ ntsˈaa. Chaˈtso nnda̱a̱ nluii quia na matseiyuˈ tsˈaⁿ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom.

24 Quia joˈ jndeii seineiⁿ tsotye tyochjoo, tso:

—Ja matseiyuˈa. Cateijndeiˈ ja na nntseiyuˈyatya̱.

25 Quia na ntyˈiaaˈ Jesús na ntyjantyja jaawijndyendye nnˈaⁿ nacañomˈm, quia joˈ seitiaaⁿˈaⁿ jndyetiaˈñeeⁿ, tsoom:

—ˈU jndyetia na macheˈ na cantaa nnˈaⁿ ndoˈ na tileicalaˈneiⁿna, matsa̱ˈntjo̱ⁿ na caluiˈ ndoˈ tajom nncjaˈquieˈnndaˈ naquiiˈ tsˈom tyochjoomˈaaⁿˈ.

26 Quia joˈ jndeii seixuaa jndyetia. Sˈaaⁿ na jeeⁿ tyocoˈñoomñenaˈ tyochjoo, mana jlueeⁿˈeⁿ. ˈNdiinaˈ juu chaˈcwijom tsˈoo. Joˈ chii majndyeti nnˈaⁿ jluena na jnda̱ tueˈ tyochjoo. 27 Sa̱a̱ Jesús tˈueeⁿ tsˈo̱ tyochjooˈñeeⁿ, seiweeⁿ juu. Mañoomˈ teintyjeeˈ.

28 Jnda̱ joˈ tjaquieeˈ Jesús quiiˈ wˈaa. Tjuˈnaˈ na ñenqueⁿ ñˈeⁿ nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈeⁿñê. Ndoˈ taˈxˈeena ñˈoomˈñeeⁿ ˈñom, jluena:

—¿Chiuu waayuu na jâ tîcanda̱a̱ nntjeiiˈâ jndyetiamˈaaⁿˈ?

29 Quia joˈ tsoom nda̱a̱na:

—Chaˈna jndyetiamˈaⁿˈ, tjaaˈnaⁿ ˈneeⁿ nnda̱a̱ nncwjiˈ joona xeⁿ nchii na nntseineiⁿ tsˈaⁿ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ na nntseicwejndoˈñe.

Matseicandiinndaˈ Jesús na nncueeⁿˈeⁿ

30 Jnda̱ na jluiˈ Jesús joˈ joˈ ñˈeⁿ nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈeⁿñê, tyˈena, teinomna tsˈo̱ndaa Galilea. Sa̱a̱ ticalˈue tsˈoom na nliu nnˈaⁿ na joˈ wjaⁿ. 31 Ee maˈmo̱o̱ⁿ chiuu waa na nntjoom na cwiluiiñê tsˈaⁿ na jnaⁿ cañoomˈluee na nñequiaa tsˈaⁿ cwenta jom luee nnˈaⁿ ndoˈ nlaˈcueeˈ jom sa̱a̱ xeⁿ jnda̱ ndyee xuee na tueeⁿˈeⁿ maxjeⁿ nncwandoˈxcoom. 32 Sa̱a̱ joona ticalaˈno̱ⁿˈna ñˈoom na tsoom ndoˈ nquiaana na nntaˈxˈeena nnoom ljoˈ ñeˈcaˈmo̱ⁿnaˈ.

¿ˈÑeeⁿ na tˈmaⁿti cwiluiiñe?

33 Tquiena Capernaum. Ndoˈ quia na jnda̱ mamˈaⁿna quiiˈ wˈaa, quia joˈ taxˈeeⁿ nda̱a̱na, tsoom:

—¿Cwaaⁿ ñˈoom ñejlaˈncjooˈndyoˈ nda̱a̱ ntyjeeˈyoˈ xjeⁿ na ñetquio̱o̱ya nato?

34 Sa̱a̱ joona yacheⁿ jlaˈcheⁿna, ee mayuuˈ xjeⁿ na ñeñjomndyena nato tyolaˈncjooˈndyena ˈñeeⁿ cwii joona tˈmaⁿti cwiluiiñe. 35 Jnda̱ na tjacjoo Jesús, tqueeⁿˈñê canchooˈwendye joona na cˈoontyjaaˈtina. Tsoom nda̱a̱na:

—ˈÑeeⁿ juu tsˈaⁿ na maqueⁿ tsˈom na nlcoˈnnomnaˈ juu jo nda̱a̱ˈyoˈ, tsaⁿˈñeeⁿ matsonaˈ na cjuˈñecjeeⁿ ndoˈ candiˈntjoom nda̱a̱ chaˈtso ncˈiaaⁿˈaⁿ.

36 Quia joˈ tˈueeⁿ cwii tyochjoo, tcoomˈm juu xcwe quiiˈntaaⁿna. Jnda̱ chii tyˈoom juu ndoˈ tsoom nda̱a̱na:

37 —Meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na macoˈñom cwii yucachjoo ñequio xueya chaˈna yucachjoomˈaaⁿ, ja macoˈñom tsaⁿˈñeeⁿ. Ndoˈ tsˈaⁿ na macoˈñom ja, nchii macanda̱ ñennco̱ macoˈñom. Mati macoˈñom nqueⁿ na jñoom ja.

Tsˈaⁿ na mˈaaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ Jesús

38 Tso Juan nnom Jesús:

—Maestro, ntyˈiaayâ cwii tsˈaⁿ na macwjiˈ jndyetia naquiiˈ nˈom nnˈaⁿ ñequio xueˈ. Juu tsaⁿˈñeeⁿ tyootseijomñê ñˈeⁿndyo̱ jaa. Joˈ chii jlaˈtsaaⁿˈndyô̱ jom.

39 Sa̱a̱ tso Jesús nda̱a̱na:

—Talaˈtsaaⁿˈndyoˈ jom ee meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na machˈee tsˈiaaⁿ tˈmaⁿ ñequio xueya, xocatsˈaanaˈ na nda̱nquia nntso cwii ñˈoom wiˈ nacjoya. 40 Ee tsˈaⁿ na ticˈoom nacjoya, cwiluiiñe tsˈaⁿ na mˈaaⁿ cantyja ˈnaⁿya. 41 Ndoˈ meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na nñequiaa meiⁿ ñechjoowiˈ ndaatioo na nncweˈyoˈ ncˈe na cwilaxmaⁿˈyoˈ cantyja ˈnaⁿ nnco̱ na cwiluiindyo̱ Cristo, mayuuˈcheⁿ waa naya ˈnaaⁿˈ tsaⁿˈñeeⁿ.

Qua̱a̱ⁿya cwenta na ticalˈaya natia

42 ’Meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na ntsˈaa na catseitjo̱o̱ñe cwii tsˈaⁿ na cachjoo matseiyuˈ ñˈeⁿndyo̱, juu tsaⁿˈñeeⁿ yati xeⁿ cwityeⁿ cwii tsjo̱ˈsuu xtyoomˈm, ndoˈ catueeˈ nnˈaⁿ jom tsˈom ndaaluee. 43 Xeⁿ na wjaañˈoomnaˈ ˈu na matseiˈtjo̱o̱ndyuˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom jnaaⁿˈ cwii tsˈo̱ˈ, catsaˈ xjeⁿ juunaˈ chaˈcwijom na catyjeeˈ juunaˈ cha tintseiˈtjo̱o̱ndyuˈtiˈ. Ee yati nntseixmaⁿˈ na ticantycwii na nncwandoˈ meiiⁿ chaˈcwijom na ticanda̱a̱ˈ we tsˈo̱ˈ nchiiti na canda̱a̱ˈndyuˈ ndoˈ nncjuˈnaˈ ˈu quiiˈ bˈio yuu na tijoom canduuˈ chom. 44 Yuu tijoom cwje canti meiⁿ na nnduuˈ chom. 45 Ndoˈ xeⁿ wjaañˈoomnaˈ ˈu na matseiˈtjo̱o̱ndyuˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom jnaaⁿˈ cwii xˈeˈ, catsaˈ xjeⁿ chaˈcwijom na catyjeeˈ juunaˈ cha tintseiˈtjo̱o̱ndyuˈtiˈ. Ee yati nntseixmaⁿˈ na ticantycwii na nncwandoˈ meiiⁿ chaˈcwijom ticanda̱a̱ˈ we ncˈeˈ nchiiti na canda̱a̱ˈndyuˈ ndoˈ nncjuˈnaˈ ˈu quiiˈ bˈio yuu na tijoom canduuˈ chom. 46 Ndoˈ tijoom cwje canti meiⁿ na nnduuˈ chom. 47 Ndoˈ xeⁿ cweˈ cantyja na mantyˈiaˈ wjaañˈoomnaˈ ˈu na matseiˈtjo̱o̱ndyuˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, catsaˈ xjeⁿ chaˈcwijom na cwjiˈ tsˈomnjomˈ cha tintseiˈtjo̱o̱ndyuˈtiˈ. Ee yati na nncjaˈquieˈ cantyja na matsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom meiiⁿ chaˈcwijom na nchjaⁿˈ nchiiti na canda̱a̱ˈ we nˈomnjomˈ ndoˈ nncjuˈnaˈ ˈu quiiˈ bˈio 48 yuu na tijoom cwje canti ndoˈ meiⁿ na nnduuˈ chom.

49 ’ Ee ticwii cwii tsˈaⁿ nleichjeⁿˈñê ñequio chom. Cwilaˈchjeⁿˈ nnˈaⁿ seii quiooˈ na cwiñeˈquiana na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyena Tyˈo̱o̱tsˈom. 50 Jeeⁿ lˈue tsjaaⁿˈ sa̱a̱ xeⁿ jnda̱ jluiˈ na chjeⁿˈnaˈ, tjaa yuu cwii nlˈue juunaˈ. Joˈ chii ˈo cˈomˈyoˈ chaˈna tsjaaⁿˈ na xocaluiˈ na chjeⁿˈnaˈ quia joˈ ñenquiiˈcheⁿ nleilˈuendyoˈ quiiˈntaaⁿ ncˈiaˈyoˈ ndoˈ tjoomˈ ñˈoom nncˈomˈyoˈ ñˈeⁿndyena.

Bible Gateway Sponsors