Add parallel Print Page Options

Waa na machˈeenaˈ na tilˈueñe tsˈaⁿ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom

Nnˈaⁿ fariseos ñequio nnˈaⁿ na cwitˈmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, jnaⁿna Jerusalén, tquiena na mˈaaⁿ Jesús. Ee jnda̱ tqueⁿna cwenta chiuu cwilˈa nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈeⁿñê na cwicwaˈ na tyootjeiˈljuuˈndyena chaˈxjeⁿ costumbre na waa ee tyoondyuuˈna chaˈxjeⁿ nquiu naⁿˈñeeⁿ na macaⁿnaˈ. Joˈ chii tyolaˈncjooˈndye naⁿˈñeeⁿ nacjoona. Ee nnˈaⁿ fariseos ñequio chaˈtso nnˈaⁿ judíos, jeeⁿ cwiqueⁿndyena na cwilaˈcanda̱na costumbre na tqueⁿ nnˈaⁿ na tyoluiitquiendye nda̱a̱na. Joˈ chii mati ticwaˈna xeⁿ nchii na nndyuuˈjndyeena chaˈxjeⁿ na matso costumbreˈñeeⁿ. Ndoˈ quia na cwinquiolcweeˈna na tyˈena tsˈua ticwaˈna xeⁿ nchii na cwiqueⁿljuˈndyejndyeena. Mati jndye ntˈomcheⁿ costumbre cwilaˈwena na matseijndaaˈñenaˈ chiuu waa na nntmaaⁿ waso, ñequio caseito, ñequio xjo casuela, ñequio jnduu. Quia joˈ nnˈaⁿ fariseos ñequio nnˈaⁿ na cwitˈmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, taˈxˈeena nnom Jesús, jluena:

—Nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈeⁿndyuˈ ¿chiuu na ticalaˈcanda̱na costumbre na tqueⁿ nnˈaⁿ na tyoluiitquiendye nda̱a̱ya na cwicwaˈna na ndicwaⁿ mˈaⁿna na tiqueⁿljuˈndyena?

Tˈo̱ Jesús nda̱a̱na, tsoom:

—ˈO nnˈaⁿ na we waa cwilaˈtiuuˈyoˈ, jeeⁿ teixcwe ñˈoom tjeiˈ profeta Isaías cantyja ˈnaⁿˈyoˈ quia na seiljeiⁿ ñˈoom na matsonaˈ:
    Naⁿmˈaⁿˈ ndooˈ na jeeⁿ cwilaˈtˈmaaⁿˈndyena ja,
    sa̱a̱ tˈmaⁿ waa na tixcweeˈ nˈomna ñˈeⁿndyo̱.
    Cweˈ tsˈiaaⁿˈndyo na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyena ja
    ee cwitˈmo̱o̱ⁿna ñˈoom na cweˈ cwiqueⁿ nnˈaⁿ, tachii ñˈoomya.

Ndoˈ tsoti Jesús nda̱a̱na:

—ˈO yacheⁿ cwiˈndyeˈyoˈ ñˈoom na sa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ cwitsantyjo̱ˈyoˈyoˈ costumbre na cweˈ nnˈaⁿ tqueⁿ. Joo costumbreˈñeeⁿ cwitˈmo̱o̱ⁿnaˈ chiuu waa na nntmaaⁿ caseito, ñequio waso, ndoˈ jndye ntˈomcheⁿ ñˈoom na laaˈtiˈ macaⁿnaˈ na calacanda̱ˈyoˈ.

Ndoˈ tsotyeeⁿ nda̱a̱ naⁿˈñeeⁿ:

—ˈO jeeⁿ cwilˈaˈyoˈ na tilˈue ljeii na sa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom, cha nnda̱a̱ nntsantyjo̱ˈyoˈ costumbre na cwilˈueeˈndyoˈ ncjoˈyoˈ. 10 Ee matso Moisés: “Catseitˈmaaⁿˈndyuˈ tsotyeˈ ñˈeⁿ tsoˈndyoˈ”, ndoˈ mati matsoom: “ˈÑeeⁿ juu na matso ñˈoomwiˈ nacjooˈ tsotye oo tsondyee, calaˈcueeˈ nnˈaⁿ juu.” 11 Sa̱a̱ ˈo cwinduˈyoˈ wanaaⁿ na nntso tsˈaⁿ nnom tsotyeeⁿ oo tsoñeeⁿ: “Catseitˈmaⁿ tsˈomˈ taxocanda̱a̱ nnteijndeiya ˈu ˈnaⁿ na tjo̱o̱ndyuˈ ee chaˈtso ˈnaⁿya na niom laˈxmaⁿnaˈ Corbán.” (Ñˈoomwaaˈ maˈmo̱ⁿnaˈ na chaˈtso ˈnaaⁿˈ tsˈaⁿ jnda̱ tqueeⁿ joonaˈ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom). 12 Ndoˈ quia na luaaˈ cwinduˈyoˈ cwilˈaˈyoˈyoˈ na tacaⁿnaˈ na cateijndeii tsˈaⁿ tsotyeeⁿ oo tsoñeeⁿ. 13 Ndoˈ laaˈtiˈ cwilˈaˈyoˈ na tilˈue ñˈoom na tqueⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom ee cwilacanda̱ˈyoˈ costumbre na tqueⁿ nnˈaⁿ. Mati jndye ntˈomcheⁿ nnom na cwilˈaˈyoˈ chaˈna nmeiⁿˈ.

14 Cwiicheⁿ cwii ndiiˈ tˈmaⁿ Jesús nnˈaⁿ na jndyendye na mˈaaⁿ, tsoom nda̱a̱na:

—Candyeˈyoˈ chaˈtsondyoˈ ndoˈ calaˈno̱ⁿˈyoˈ: 15 Tjaaˈnaⁿ cwii nantquie na macwaˈ tsˈaⁿ na nntsˈaanaˈ na tilˈueñê jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. Sa̱a̱ ñˈoom na cwinaaⁿˈ naquiiˈ tsˈoom nlˈanaˈ na tilˈueñê. 16 ˈÑeeⁿ juu na niom lueˈ nˈom luaˈqui na nndii, candii.

17 Quia joˈ ˈndii Jesús nnˈaⁿ na jndyendye, tjaqueⁿˈeⁿ quiiˈ wˈaa. Ndoˈ nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈeⁿñê taˈxˈeendyena cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoom tjañoomˈ na seineiiⁿ. 18 Quia joˈ tsoom nda̱a̱na:

—¿Aa maxjeⁿ mati ˈo tilaˈno̱ⁿˈyoˈ? ¿Aa tiqueⁿˈyoˈ cwenta na tjaaˈnaⁿ cwii nnom nantquie na cwicwaˈ nnˈaⁿ na juunaˈ nntsˈaanaˈ na tilˈueñe tsˈaⁿ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom? 19 Ee nchii naquiiˈ tsˈom tsˈaⁿ nncueeˈnaˈ. Maxjeⁿ tsˈom tsiaⁿˈaⁿ nncueeˈnaˈ, jnda̱ chii nnteiⁿˈeⁿ juunaˈ.

Luaaˈ tsoom na maˈmo̱o̱ⁿ na ya nlcwaˈ tsˈaⁿ chaˈtso nnom nantquie. 20 Jnda̱ chii tsoom nda̱a̱na:

—Joo na cwinaaⁿˈ naquiiˈ tsˈom tsˈaⁿ cwilˈanaˈ na tilˈueñê jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. 21 Ee cantyjati na tseixmaⁿ naquiiˈ tsˈom tsˈaⁿ joˈ na cwiwitquiooˈ natia na matseitiuu chaˈna cweˈ nncˈoomya tsˈaⁿ ñˈeⁿ xˈiaaⁿˈaⁿ, oo ñˈeⁿ sculjaaˈ, chaˈna nntseicueeˈ tsˈaⁿ xˈiaaⁿˈaⁿ, 22 chaˈna nnchˈuee tsˈaⁿ, chaˈna nntseiqueeⁿ tsˈom tsˈaⁿ ˈnaaⁿˈ xˈiaaⁿˈaⁿ, chaˈna nncˈoom tsˈaⁿ na wiˈñe, chaˈna cweˈ ñequiuˈnnˈaⁿ tsˈaⁿ, chaˈna meiⁿ cweˈ tajnaaⁿˈto tsˈaⁿ, chaˈna nntseita̱a̱ˈ tsˈom tsˈaⁿ, chaˈna nntioˈñˈoom tsˈaⁿ xˈiaaⁿˈaⁿ, chaˈna nntseisˈañe oo nntseiscuñe tsˈaⁿ, oo chaˈna nntseintjeiⁿñe cheⁿnquii tsˈaⁿ. 23 Chaˈtso natiameiⁿˈ cwinaaⁿˈnaˈ naquiiˈ tsˈom tsˈaⁿ ndoˈ joonaˈ cwilˈanaˈ na tjaa yuu lˈueñe jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom.

Cwii yuscu na seiyuˈ ñequio Jesús

24 Jluiˈ Jesús joˈ joˈ, tjaaⁿ ndyuaa Tiro ñˈeⁿ Sidón. Joˈ tjaqueⁿˈeⁿ quiiˈ wˈaa ee ticalˈue tsˈoom na nndye nnˈaⁿ na joˈ mˈaaⁿ. Sa̱a̱ tîcanda̱a̱ nncwantyˈioom. 25 Mañoomˈ jndii cwii yuscu na joˈ mˈaaⁿ. Tyjeˈcañoom joˈ joˈ ndoˈ tcoˈ xtye jo nnom Jesús. Ee mˈaaⁿ yuscuchjoo jnda yuscuˈñeeⁿ na maleiñˈoom jndyetia. 26 Ndoˈ jom nchii tsˈaⁿ judío. Jom tsˈaⁿ sirofenicia. Sˈaa tyˈoo nnom Jesús na cwjiˈ tsaⁿˈñeeⁿ jndyetia naquiiˈ tsˈom yuscuchjoo jnaaⁿ. 27 Sa̱a̱ tso Jesús nnoom:

—Matsonaˈ na nlcwaˈjndyee yocanchˈu, ee ticatyˈiomnaˈ na nntjeiiˈa na cwicwaˈna na nñeˈquiaayo̱o̱ joonaˈ nda̱a̱ calueˈ nchˈu.

28 Yuscuˈñeeⁿ tˈo̱o̱ⁿ nnom Jesús. Tsoom:

—Jeeⁿ mayuuˈ, ˈu Ta, sa̱a̱ cantyˈiaˈ, calueˈ nchˈu ndyaˈ cwicwaˈyoˈ meiiⁿ cweˈ nacajnda̱a̱ na cwiquiaa nacjeeˈ meiⁿsa na jlaˈquiaa yocanchˈu.

29 Quia joˈ tso Jesús nnom yuscuˈñeeⁿ:

—Jeeⁿ majoˈndyo ñˈoom na tsuˈ. Ya xeⁿ wjaˈtoˈ waˈ. Jnda̱ jluiˈ jndyetia naquiiˈ tsˈom yuscuchjoo jndaˈ.

30 Tja tsaⁿˈñeeⁿ ndoˈ quia na tueⁿˈeⁿ waⁿˈaⁿ, ljeiiⁿ na mawaacheⁿ yuscuchjoo cjooˈ jnduu. Mayuuˈ na jnda̱ jluiˈ jndyetia naquiiˈ tsˈom.

Seinˈmaⁿ Jesús cwii tsˈaⁿ na tileicatseineiⁿ

31 Tjalcweˈ Jesús na ñetˈoom joˈ joˈ. Tjawinoom ndyuaa Tiro, ndoˈ ndyuaa Sidón ñequio ndyuaa jo ndoˈ njoom Decápolis. Tueⁿˈeⁿ ndaaluee chjoo tsˈo̱ndaa Galilea. 32 Ndoˈ tquioñˈom nnˈaⁿ cwii tsˈaⁿ na cantaaˈ ndoˈ cancheeˈñe. Lˈana tyˈoo nnom Jesús na catioom tsˈo̱o̱ⁿ nacjooˈ tsaⁿˈñeeⁿ. 33 Quia joˈ tjeiˈño̱o̱ⁿ tsaⁿˈñeeⁿ quiiˈntaaⁿ naⁿˈñeeⁿ, tyˈena yuu na ñeˈwendyena. Tjaaˈñê nda̱a̱lˈo̱o̱ⁿ nˈom luaˈqui tsaⁿˈñeeⁿ, seicanaⁿˈaⁿ nomtsˈo̱o̱ⁿ ñˈeⁿ ndaajnaaⁿˈaⁿ, quia joˈ tyenquioomˈm nomtsaa tsaⁿˈñeeⁿ. 34 Jnda̱ joˈ ntyˈiaaⁿˈaⁿ cañoomˈluee, ndoˈ tcom tsˈoom na jnda ntyjeeⁿ, tsoom:

—Efata. (Ñˈoomwaaˈ matsonaˈ: Catseicanaaⁿñenaˈ.)

35 Mantyja jnaaⁿ nˈom luaˈqui tsaⁿˈñeeⁿ ndoˈ mati xˈee tsaa. Ndoˈ mana jnaⁿnaˈ na ya matseineiiⁿ. 36 Quia joˈ seicuˈ Jesús ndyuee naⁿˈñeeⁿ na ticaluena nnom meiⁿcwii tsˈaⁿ cantyja na tuii. Sa̱a̱ meiiⁿ na ñenquiiˈcheⁿ tyotsoom nda̱a̱na na ticaluena, joona yacheⁿ jndyeti tyolaˈneiⁿna nda̱a̱ ncˈiaana. 37 Ndoˈ jeeⁿ tjaweeˈ nˈom naⁿˈñeeⁿ, tyolaˈneiⁿna, tyoluena:

—Jesús jeeⁿ ya machˈeeⁿ ee nnˈaⁿ na cantaa, machˈeeⁿ na ya cwindyena. Ndoˈ nnˈaⁿ na tileicalaˈneiⁿ machˈeeⁿ na ya cwilaneiⁿna.

Bible Gateway Sponsors