Add parallel Print Page Options

Marcos

Tyoñequiaa Juan ñˈoom ndyuaa na tjaa nnˈaⁿ cˈom

Luaa waa na jnaⁿ ñˈoom naya cantyja ˈnaaⁿˈ Jesucristo, Jnda Tyˈo̱o̱tsˈom.

Jnda̱ seicanda̱a̱ˈñenaˈ ñˈoom na seiljeii profeta Isaías, matsonaˈ:
    Majño̱o̱ⁿñetya̱ya cwii moso ˈnaⁿya na wjaajndyee jo njomˈ. Jom nncwjiˈyuuˈñê cantyja ˈnaⁿˈ,
    cha mamˈaⁿcˈeendye nnˈaⁿ quia na nncueˈcañoomˈ.
    Jom tsˈaⁿ na jndeii matseineiⁿ nda̱a̱ nnˈaⁿ jo ndoˈ yuu tjaa nnˈaⁿ cˈom.
    Matsoom: “Calajndaaˈndyoˈ naquiiˈ nˈomˈyoˈ chaˈcwijom cwii nato na juu joˈ nndyocwjeeˈcañoom nquii na nntsa̱ˈntjom ˈo.
    Cataˈndyoˈxcweˈyoˈ chaˈcwijom cwilayo̱ˈyoˈ nato na nñoom.”

Ñˈoommeiⁿˈ seicanda̱a̱ˈñenaˈ quia na to̱ˈ Juan na tyotseitsˈoomñê nnˈaⁿ ndyuaa yuu tjaa nnˈaⁿ cˈom. Tyoñequiaaⁿ ñˈoom na calcweˈ nˈomna jnaaⁿna cha nntseitˈmaⁿ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom joona ndoˈ nleitsˈoomndyena. Jndye nnˈaⁿ tyˈe na mˈaaⁿ na jnaⁿna chaˈwaa tsˈo̱ndaa Judea ñequio tsjoom Jerusalén. Jnda̱ na lcweˈ nˈomna jnaaⁿna, seitsˈoomñê joona tsˈom jndaa Jordán.

Juanˈñeeⁿ tyocweⁿ liaa na tuiinaˈ ñˈeⁿ sooˈ camello. Chiˈtyeⁿ xcweeⁿˈeⁿ cwii tjaⁿ. Tyocwaaⁿˈaⁿ calcaa ntyueˈ ndoˈ tyoˈom tsiomˈ jnda̱a̱. Luaa ñˈoom na tyoñequiaaⁿ nda̱a̱ nnˈaⁿ, tyotsoom:

—Mandyontyjo̱ nqueⁿ na tˈmaⁿti tseixmaaⁿ, nchiiti ja. Ticatseixmaⁿya na cweˈ ja nndiˈntjo̱ⁿya nnoom na nntseicanaⁿˈa lcoomˈm. Ja matseitsˈoomndyo̱ ˈo ñequio ndaatioo, sa̱a̱ nqueⁿ nntseitsˈoomñê ˈo ñequio Espíritu Santo.

Na teitsˈoomñe Jesús

Tiempoˈñeeⁿ jnaⁿ Jesús tsjoom Nazaret, tsˈo̱ndaa Galilea. Tyjeˈcañoom Juan ndyuaa yuu na tjaa nnˈaⁿ cˈom. Ndoˈ seitsˈoomñe Juan jom tsˈom jndaa Jordán. 10 Quia na jlueeⁿˈeⁿ naquiiˈ ndaa mantyjacheⁿ ntyˈiaaⁿˈaⁿ na seicanaaⁿñenaˈ tsjo̱ˈluee. Jndyocue Espíritu Santo chaˈcwijom catuˈ. Jndyocaljo nacjoomˈm. 11 Ndoˈ teicˈuaa na seineiⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom cañoomˈluee. Matso:

—ˈU cwiluiindyuˈ Jndaaya na jeeⁿ candyaˈ tsˈo̱o̱ⁿya. Cantyja ˈnaⁿˈ ˈu ñequiiˈcheⁿ mañequiaanaˈ na neiⁿya.

Ñeˈqueⁿ tsaⁿjndii xjeⁿ Jesús

12 Ndoˈ mantyjacheⁿ tjañˈoom Espíritu Santo Jesús cwiicheⁿ ntyja yuu tjaa nnˈaⁿ cˈom. 13 Joˈ ljooˈñê wenˈaaⁿ xuee. Tyoqueⁿñe tsaⁿjndii na nlqueⁿ xjeⁿ jom. Mati tyomˈaaⁿ Jesús quiiˈntaaⁿ quiooˈ wjee. Ndoˈ tquieˈcañom ángeles na tyondyeˈntjomna nnoom.

Mato̱ˈ Jesús tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈaⁿ tsˈo̱ndaa Galilea

14 Jnda̱ na tjuˈ Herodes Juan wˈaancjo, quia joˈ tja Jesús tsˈo̱ndaa Galilea. Joˈ joˈ tyoñequiaaⁿ ñˈoom naya nda̱a̱ nnˈaⁿ cantyja na matsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom. 15 Tyotsoom:

—Jnda̱ tueˈntyjo̱ xjeⁿ na nñeˈquiandyoˈ na nntsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom ˈo. Calayuˈyoˈ ñˈoom naya ˈnaaⁿˈaⁿ ndoˈ calcweˈ nˈomˈyoˈ.

Maˈmaⁿ Jesús ñequiee nnˈaⁿ na cwitjeiiˈ calcaa

16 Yocheⁿ na mawinom Jesús ˈndyoo ndaaluee Galilea, ntyˈiaaⁿˈaⁿ Simón ñequio tyjee tsaⁿˈñeeⁿ Andrés. Cwitueeˈna tsquiˈ ˈnaaⁿna tsˈom ndaaluee ee joona tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿna na cwitjeiiˈna calcaa. 17 Quia joˈ tso Jesús nda̱a̱na:

—Quioˈyoˈ ñˈeⁿndyo̱ ndoˈ ja nntsˈaa na nlatjomˈyoˈ nnˈaⁿ tachii cweˈ calcaa.

18 Joona mañoomˈ ˈndyena lquiˈ ˈnaaⁿna. Tyˈena ñˈeⁿñê.

19 Tjatjatyeeⁿ chjoowiˈ ˈndyoo ndaaluee. Tueeˈcañoom Jacobo ñˈeⁿ tyjee tsaⁿˈñeeⁿ na jndyu Juan. Joona ntseinda Zebedeo. Mˈaⁿna tsˈom wˈaandaa, cwilaˈyo̱na lquiˈtsaⁿ ˈnaaⁿna. 20 Mantyja tqueeⁿˈñê joona, quia joˈ ˈndyena tsotyena Zebedeo tsˈom wˈaandaa ñequio naⁿntjoomˈm. Tyˈena ñequio Jesús.

Tsaⁿ na tyoleiñˈoom jndyetia

21 Tyˈena tquiena tsjoom Capernaum. Quia na tueˈntyjo̱ xuee na cwitaˈjndyee nnˈaⁿ judíos quia joˈ tjaquieeˈ Jesús naquiiˈ watsˈom. To̱o̱ⁿˈo̱ⁿ na tyoˈmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nnˈaⁿ. 22 Ndoˈ ñˈoom na tyoñequiaaⁿ, jeeⁿ tjaweeˈ nˈomna. Tˈmo̱ⁿnaˈ nda̱a̱na na waa najndeii na matseixmaaⁿ, ee ñˈoom na tyoˈmo̱o̱ⁿ cajndatinaˈ, nchii cweˈ chaˈna ñˈoom na cwitˈmo̱o̱ⁿ nnˈaⁿ na jndo̱ˈ nˈom chiuu tˈmaⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés. 23 Ndoˈ naquiiˈ watsˈomˈñeeⁿ tyjeˈcañoom cwii tsˈaⁿ na maleiñˈoom jndyetia juu. Jndeii tyotseixuaa tsaⁿˈñeeⁿ ñˈoom ndyuee jndyetiaˈñeeⁿ.

24 Tsoom nnom Jesús:

—¿Ljoˈ lˈue tsˈomˈ ñˈeⁿndyô̱ jâ, ˈu Jesús na jnaⁿˈ Nazaret? ¿Aa jndyoˈ na jndyoˈtseiˈtyuiˈ na laxmaaⁿyâ najnda̱a̱yâ? Jâ macwitajnaaⁿˈâ ˈñeeⁿ cwiluiindyuˈ. Nncuˈ cwiluiindyuˈ na ljuˈ tsˈomˈ na jnaⁿˈ na mˈaaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom.

25 Quia joˈ seitiaˈ Jesús jndyetiaˈñeeⁿ. Tsoom:

—Catseicheⁿˈ. Caluiˈ naquiiˈ tsˈom tsaⁿmˈaaⁿˈ.

26 Ndoˈ sˈaa jndyetiaˈñeeⁿ na seicantyeeⁿñe tsaⁿˈñeeⁿ ndoˈ tyoteiñe. Sˈaaⁿ na seixuaa jndeii, jnda̱ joˈ jlueeⁿˈeⁿ naquiiˈ tsˈom tsaⁿˈñeeⁿ. 27 Ndoˈ chaˈtso nnˈaⁿ na ntyˈiaa na luaaˈ tuii jeeⁿ tyuena. Tyotaˈxˈeena nda̱a̱ ncˈiaana, tyoluena:

—¿Ljoˈ maˈmo̱ⁿnaˈ na luaaˈ tuii? Cwa cwii ñˈoom xco cwindya̱a̱ya jeˈ. Ee tsaⁿmˈaaⁿˈ waa najneiⁿ na matsa̱ˈntjoom meiⁿ jndyetia ndoˈ cwilaˈcanda̱na ñˈoom na matsoom.

28 Mañoomˈ tˈom ñˈoom cantyja ˈnaaⁿˈ Jesús chaˈwaa tsˈo̱ndaa Galilea.

Seinˈmaⁿ Jesús sta̱xeeⁿˈ Simón Pedro

29 Ndoˈ jnda̱ na jluiˈna watsˈom, tyˈena waaˈ Simón ñˈeⁿ Andrés, ndi ñˈeⁿ Jacobo ñˈeⁿ Juan. 30 Tquiena. Ndoˈ joˈ joˈ mˈaaⁿ sta̱xeeⁿˈ Simón. Waa cjooˈ jnduu na matseiconaˈ juu. Mañoomˈ jlaˈcandii nnˈaⁿ Jesús na wiiˈ yuscuˈñeeⁿ. 31 Quia joˈ tjantyjaaˈ Jesús tsaⁿˈñeeⁿ, tˈueeⁿ tsˈo̱, seiweeⁿ juu. Mañoomˈ ntquiuuñe na matseiconaˈ juu. Mana to̱ˈ na mandintjom nda̱a̱na.

Seinˈmaⁿ Jesús jndye nnˈaⁿwii

32 Majuu tmaaⁿˈñeeⁿ jnda̱ na tjacue ñeˈquioomˈ, tquieˈcho nnˈaⁿ nnˈaⁿwii ñˈeⁿ nnˈaⁿ na maleichuu jndyetia na mˈaaⁿ Jesús. 33 Manndyo ndyuendye nnˈaⁿ tsjoomˈñeeⁿ na tquiena na cweˈ ˈndyootsˈa wˈaaˈñeeⁿ. 34 Xjeⁿˈñeeⁿ seinˈmaaⁿ jndye nnˈaⁿwii chaˈtso nnom ntycu na cwitjoomna. Mati jndye jndyetia tjeiiⁿˈeⁿ naquiiˈ nˈom nnˈaⁿ. Meiⁿ tînquiaaⁿ na nlaˈneiⁿ jndyetiaˈñeeⁿ meiⁿcwii ñˈoom ee ticalˈue tsˈoom na nndye nnˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ. Ee jndyetiaˈñeeⁿ manquiuna ˈñeeⁿ cwiluiiñê.

Jesús mañequiaaⁿ ñˈoom tsˈo̱ndaa Galilea

35 Teincoo cwiicheⁿ xuee ndicwaⁿ jaaⁿcheⁿ teicantyjaaⁿ, tjaaⁿ cwii joo yuu na ñenqueⁿ. Joˈ joˈ tyotseineiiⁿ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. 36 Ndoˈ Simón ñequio ncˈiaaⁿˈaⁿ tyˈentyjo̱na naxeⁿˈ Jesús na cwilˈueena jom. 37 Jnda̱ na jliuna jom, jluena nnoom:

—Jndye nnˈaⁿ jeeⁿ cwilˈuee ˈu.

38 Tsoom nda̱a̱na:

—Cjaaya ntˈomcheⁿ njoom na nndyooˈ cha mati joˈ nñequiaya ñˈoom naya na nndye nnˈaⁿ. Ee maxjeⁿ tsˈiaaⁿwaaˈ na qui na jndyo̱o̱ya.

39 Quia joˈ tyomanoom chaˈwaa tsˈo̱ndaa Galilea. Tyoñequiaaⁿ ñˈoom naya naquiiˈ lanˈom ˈnaaⁿ naⁿˈñeeⁿ cwii cwii joo. Ndoˈ tyocwjeeⁿˈeⁿ jndyetia naquiiˈ nˈom nnˈaⁿ.

Seinˈmaⁿ Jesús tsˈaⁿ na chuu tycu lepra

40 Tyjeeˈcañoom cwii tsˈaⁿ na mˈaaⁿ Jesús na chuu tycu lepra. Tcoˈxtye jo nnoom, sˈaa tyˈoo, tso:

—Ta, ntyjii ˈu nnda̱a̱ nntseinˈmaⁿˈ ja, xeⁿ wajnaⁿˈ na matyˈiomnaˈ.

41 Jesús tˈoom na wiˈ tsˈoom tsaⁿˈñeeⁿ. Seilioom tsˈo̱o̱ⁿ, tyeⁿnquioomˈm juu. Tsoom nnom:

—Maxjeⁿ matyˈiomnaˈ na ljoˈ. Canˈmaⁿˈ.

42 Mantyja tsu tycu lepra. Mana ljuuˈ tjaaⁿˈaⁿ chaˈwaañê. 43 Jnda̱ joˈ jñom Jesús tsaⁿˈñeeⁿ, tyeⁿ ñˈoom tsoom nnom:

44 —Meiⁿcwii ñˈoom ticatsuˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ chiuu tuii na nˈmaⁿˈ. Sa̱a̱ cjaˈ, cjaˈtseicaˈmo̱ⁿndyuˈ nnom tyee. Ndoˈ quiaaˈ quiooˈ nnoom na matseitˈmaaⁿˈndyuˈ Tyˈo̱o̱tsˈom chaˈxjeⁿ na tyotsa̱ˈntjom Moisés. Ee laaˈtiˈ nncwjiˈyuuˈñenaˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ na jnda̱ nˈmaⁿˈ.

45 Sa̱a̱ quia na tja tsaⁿˈñeeⁿ, to̱o̱ⁿˈo̱ⁿ na tyotseineiiⁿ, tyotsoñˈeeⁿ chiuu waa na nˈmaaⁿ. Joˈ chii mañoomˈ tˈom ñˈoom ndiocheⁿ. Cweˈ joˈ seicuˈnaˈ na nncjaaquieeˈ Jesús meiⁿnquia tsjoom ee jeeⁿ jndye nnˈaⁿ nncˈoontyjaaˈna xeⁿ nliuna jom. Joˈ chii ljooˈñê yuu tjaa nnˈaⁿ cˈoom ndoˈ tquieˈcañom nnˈaⁿ na mˈaaⁿ na jndye joo jnaⁿna.