Add parallel Print Page Options

Chúa Bị Nộp cho Phi-lát

(Mác 15:1; Lu 23:1-2; Gg 18:28-32)

27 Sáng sớm hôm sau tất cả trưởng tế và trưởng lão trong dân đã bàn với nhau chống lại Ðức Chúa Jesus để kết án tử hình Ngài. Họ trói Ngài lại, dẫn Ngài đi, và đem nộp Ngài cho Tổng Trấn Phi-lát.

Giu-đa Ích-ca-ri-ốt Chết

(Công 1:18-19)

Khi Giu-đa, kẻ phản Ngài, thấy Ðức Chúa Jesus đã bị kết án, hắn hối hận và đem ba mươi miếng bạc trả lại cho các trưởng tế và các trưởng lão. Hắn nói, “Tôi có tội vì đã phản nộp máu vô tội.”

Nhưng họ đáp, “Việc ấy có can hệ gì đến chúng tôi. Ðó là chuyện của anh.”

Giu-đa đem số bạc đó ném vào đền thờ rồi bỏ đi; hắn đi ra và thắt cổ tự tử. Nhưng các trưởng tế lấy số bạc đó và nói, “Số bạc này không thể bỏ vào kho đền thờ được, vì đó là tiền máu.” Sau khi bàn luận với nhau, họ dùng số bạc đó mua cánh đồng của người thợ gốm, để làm nghĩa trang chôn cất các kiều dân. Vì vậy cánh đồng ấy vẫn còn được gọi là “Cánh Ðồng Máu” cho đến ngày nay. Thế là ứng nghiệm những gì Tiên Tri Giê-rê-mi[a] đã nói,

“Họ đã lấy ba mươi miếng bạc, là giá đã định cho một người, một người mà con cái I-sơ-ra-ên đã định giá.

10 Họ lấy bạc đó mua cánh đồng của người thợ gốm, như Chúa đã truyền cho tôi.”Xa 11:12-13

Phi-lát Chất Vấn Chúa

(Mác 15:2-5; Lu 23:3-5; Gg 18:33-38)

11 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus đứng trước quan tổng trấn. Quan tổng trấn hỏi Ngài, “Ngươi là Vua dân Do-thái phải không?”

Ðức Chúa Jesus trả lời ông, “Chính ngươi đã nói thế.”

12 Nhưng khi các trưởng tế và các trưởng lão tố cáo Ngài, Ngài chẳng trả lời tiếng nào. 13 Phi-lát nói với Ngài, “Ngươi không nghe bao nhiêu người tố cáo ngươi sao?” 14 Nhưng Ngài không trả lời lấy một tiếng, đến nỗi quan tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên.

Phi-lát Kết Án Chúa

(Mác 15:6-15; Lu 23:13-25; Gg 18:39-19:16)

15 Bấy giờ là dịp lễ, và cứ mỗi dịp lễ quan tổng trấn có thông lệ phóng thích cho dân một tù nhân, bất cứ người nào họ muốn. 16 Lúc đó có một tù phạm khét tiếng tên Ba-ra-ba. 17 Vậy sau khi dân đã tụ họp, Phi-lát nói với họ, “Các ngươi muốn ta tha ai? Ba-ra-ba hay Jesus người được gọi là Ðấng Christ?” 18 Vì ông biết do lòng ghen ghét mà họ đã nộp Ngài cho ông.

19 Ðang khi ông ngồi xử án, vợ ông gởi lời đến nói, “Xin đừng làm gì đụng đến người công chính đó, vì trong chiêm bao đêm qua, tôi đã khổ nhiều về người ấy.”

20 Khi ấy các trưởng tế và các trưởng lão xúi dân xin tha cho Ba-ra-ba và yêu cầu giết Ðức Chúa Jesus. 21 Quan tổng trấn hỏi họ, “Trong hai người này, các ngươi muốn ta tha ai?”

Họ đáp, “Ba-ra-ba.”

22 Phi-lát hỏi họ, “Vậy ta phải làm gì với Jesus người được gọi là Ðấng Christ?”

23 Tất cả họ đều nói, “Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!”

Phi-lát lại nói, “Tại sao? Người này đã phạm tội gì?”

Nhưng họ càng la lớn hơn, “Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!”

24 Phi-lát thấy cứ tranh cãi với họ sẽ không đi tới đâu, và cuộc nổi loạn có thể xảy ra, ông lấy nước, rửa tay trước mặt đám đông, và nói, “Ta vô tội về máu của người này; các ngươi phải chịu trách nhiệm lấy.”

25 Bấy giờ cả đám đông đáp lại, “Hãy để máu của hắn đổ trên chúng tôi và trên con cháu chúng tôi.”

26 Vậy Phi-lát phóng thích Ba-ra-ba cho họ. Sau khi cho dùng roi đánh Ðức Chúa Jesus, ông trao Ngài cho họ để đem đóng đinh trên cây thập tự.

Lính của Phi-lát Hành Hạ Chúa

(Mác 15:16-20; Gg 19:2-3)

27 Bấy giờ quân lính của quan tổng trấn đem Ðức Chúa Jesus vào trong bản doanh và tập họp cả đơn vị quanh Ngài. 28 Chúng lột áo Ngài ra, rồi khoác lên Ngài một chiếc áo choàng màu đỏ điều. 29 Chúng lại kết một vương miện bằng gai, rồi đội nó lên đầu Ngài. Chúng cũng lấy một cây sậy đặt vào tay phải Ngài, rồi quỳ xuống trước mặt Ngài và chế nhạo rằng, “Vua dân Do-thái vạn tuế!” 30 Chúng phun nhổ trên Ngài và lấy cây sậy đánh vào đầu Ngài. 31 Sau khi đã chế nhạo Ngài, chúng cởi chiếc áo choàng màu đỏ điều ra và mặc áo của Ngài lại cho Ngài; rồi chúng dẫn Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự.

Chúa Chịu Ðóng Ðinh

(Mác 15:21-32; Lu 23:26-43; Gg 19:17-27)

32 Khi chúng đi ra, chúng gặp một người ở Sy-ren tên là Si-môn. Chúng bắt ông vác cây thập tự của Ngài. 33 Khi chúng đến một nơi gọi là Gô-gô-tha, tức Ðồi Sọ, 34 chúng cho Ngài uống rượu pha mật đắng. Ngài nếm nhưng không uống. 35 Sau khi đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự, chúng bắt thăm để chia nhau y phục Ngài, 36 rồi ngồi đó canh giữ Ngài. 37 Phía trên đầu Ngài, chúng treo một bảng ghi án Ngài rằng:

Ðây là Jesus,

Vua dân Do-thái.

38 Cũng có hai tên trộm cướp cùng bị đóng đinh với Ngài; một tên bên phải và một tên bên trái. 39 Những ai qua lại đều mỉa mai Ngài, lắc đầu, 40 và nói, “Ông là người muốn phá đền thờ và xây lại trong ba ngày đấy à. Hãy cứu lấy ông đi! Nếu ông là Con Ðức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự đi.”

41 Tương tự, các trưởng tế, các thầy dạy giáo luật, và các trưởng lão cũng chế nhạo Ngài, 42 “Hắn đã cứu được người khác mà không cứu được chính mình. Hắn là Vua của I-sơ-ra-ên mà. Bây giờ nếu hắn xuống khỏi cây thập tự được, chúng ta sẽ tin hắn ngay. 43 Hắn tin cậy Ðức Chúa Trời thì bây giờ hãy để Ngài cứu hắnThi 22:8 nếu Ngài muốn cứu hắn, vì hắn đã nói, ‘Ta là Con Ðức Chúa Trời.’”

44 Hai tên trộm cướp cùng bị đóng đinh với Ngài cũng nhiếc móc Ngài như vậy.

Chúa Chết

(Mác 15:33-41; Lu 23:44-49; Gg 19:28-30)

45 Từ mười hai giờ trưa đến ba giờ chiều,[b] cả xứ đều tối tăm mù mịt. 46 Vào khoảng ba giờ chiều, Ðức Chúa Jesus kêu lớn tiếng, “Ê-li! Ê-li! Lê-ma Sa-bách-tha-ni?” Nghĩa là, “Ðức Chúa Trời của con ôi! Ðức Chúa Trời của con ôi! Sao Ngài lìa bỏ con?”Thi 22:1

47 Có mấy người đứng gần đó nghe thế bèn nói, “Ông ấy đang gọi Ê-li.” 48 Một người trong bọn họ vội chạy lấy một miếng xốp, thấm đầy dấm, buộc vào đầu cây sậy, và đưa cho Ngài uống. 49 Nhưng những người khác lại bảo, “Cứ để vậy, xem Ê-li có đến cứu ông ấy không.” 50 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.

51 Kìa, bức màn trong đền thờ bị xé ra làm hai, từ trên xuống dưới. Ðất rung, đá nứt, 52 các mồ mả mở ra, và thây của nhiều thánh đồ đã an giấc sống lại. 53 Sau khi Ngài đã sống lại, họ ra khỏi phần mộ, vào trong thành thánh, và hiện ra cho nhiều người.

54 Bấy giờ viên đại đội trưởng và quân lính ở với ông để canh giữ Ðức Chúa Jesus thấy động đất và những việc đã xảy ra, họ rất sợ hãi và nói, “Người này quả thật là Con Ðức Chúa Trời.”

55 Cũng có nhiều phụ nữ ở đó; họ đứng từ xa mà nhìn. Họ đã từ Ga-li-lê đi theo Ðức Chúa Jesus để phục vụ Ngài. 56 Trong số những người ấy có Ma-ry Mạc-đa-len, Ma-ry mẹ của Gia-cơ và Giô-sép, và mẹ của các con Xê-bê-đê.

Sự An Táng Chúa

(Mác 15:42-47; Lu 23:50-56; Gg 19:38-42)

57 Ðến chiều tối, một người giàu có ở A-ri-ma-thê tên là Giô-sép đến; ông cũng là một môn đồ của Ðức Chúa Jesus. 58 Giô-sép đến gặp Phi-lát để xin thi thể của Ðức Chúa Jesus. Phi-lát truyền lịnh trao cho ông thi thể Ngài.

59 Vậy Giô-sép nhận thi thể Ngài, lấy một cuộn vải sạch quấn lại, 60 rồi đặt thi thể Ngài trong ngôi mộ mới của ông mà ông đã đục sẵn trong một vách đá. Ðoạn ông lăn một tảng đá lớn chận cửa mộ lại, rồi đi. 61 Khi ấy có Ma-ry Mạc-đa-len và Ma-ry khác ở đó; họ ngồi đối diện với ngôi mộ.

Cắt Lính Canh Mộ Chúa

62 Hôm sau, tức ngày sau Ngày Chuẩn Bị,[c] các trưởng tế và những người Pha-ri-si cùng nhau đến với Phi-lát 63 và nói, “Thưa ngài, chúng tôi nhớ rằng tên lừa dối này lúc còn sống đã nói, ‘Sau ba ngày Ta sẽ sống lại.’ 64 Vậy xin ngài truyền lịnh cắt lính canh gác ngôi mộ cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo các môn đồ hắn đến lấy trộm thi thể hắn, rồi phao tin với dân là hắn đã từ cõi chết sống lại, như thế sự lừa dối lần cuối sẽ tệ hại hơn lần đầu rất nhiều.”

65 Phi-lát nói với họ, “Hãy lãnh một đội lính canh. Hãy đi, canh gác ngôi mộ cẩn thận theo ý các ngươi.”

66 Vậy những người ấy đi và niêm phong tảng đá chận cửa mộ cho bảo đảm, và đặt lính canh gác cẩn thận.

Footnotes

  1. Ma-thi-ơ 27:9 Một số bản cổ chép, "Xa-cha-ri-a đã nói.."
  2. Ma-thi-ơ 27:45 nt: Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín
  3. Ma-thi-ơ 27:62 “Ngày sau Ngày Chuẩn Bị” (cho Lễ Vượt Qua) tức “ngày Sa-bát”