Add parallel Print Page Options

Những Tư Tế Bại Hoại

“Hỡi các tư tế, bây giờ Ta truyền lịnh nầy cho các ngươi. Nếu các ngươi không lắng nghe, và nếu các ngươi không để lòng tôn kính danh Ta,” Chúa các đạo quân phán, “Ta sẽ giáng nguyền rủa trên các ngươi. Ta sẽ nguyền rủa các phước hạnh của các ngươi. Phải, Ta đã nguyền rủa chúng rồi, vì các ngươi chẳng để lòng tôn kính Ta. Ta sẽ khiển trách dòng dõi các ngươi. Ta sẽ để mặt các ngươi dính phân, tức phân của các con vật hiến tế người ta đem dâng trong các ngày lễ, và người ta sẽ đem các ngươi đi cùng với phân đó. Rồi các ngươi sẽ biết rằng Ta đã truyền lịnh nầy cho các ngươi, để giao ước Ta với Lê-vi được tiếp tục,” Chúa các đạo quân phán. “Giao ước của Ta với nó là giao ước của sự sống và bình an. Ta đã ban giao ước ấy cho nó. Giao ước ấy đòi hỏi nó phải kính trọng, và nó đã kính trọng Ta. Ở trước danh Ta, nó đã sợ hãi. Miệng nó nói những lời chân thật; trên môi nó chẳng có điều giả dối nào. Nó đi với Ta trong sự bình an và chính trực. Nó đã giúp cho nhiều người xây bỏ tội lỗi của chúng. Vì môi của tư tế phải duy trì tri thức. Từ miệng của tư tế người ta sẽ tìm được luật pháp, vì tư tế là sứ giả của Chúa các đạo quân. Nhưng các ngươi đã xây bỏ đường lối ấy. Các ngươi đã gây cho nhiều người vi phạm luật pháp. Các ngươi đã làm hư hỏng giao ước của Lê-vi,” Chúa các đạo quân phán. “Vì thế Ta sẽ làm các ngươi bị khinh khi và bị sỉ nhục trước mặt mọi người, vì các ngươi đã không theo đường lối Ta, nhưng đã thiên vị trong việc thi hành luật pháp.”

Kết Hôn với Kẻ Không Tin Thờ Chúa và Vấn Ðề Ly Dị

10 Tất cả chúng ta không phải có cùng một Cha sao? Chẳng phải chỉ có một Ðức Chúa Trời, Ðấng đã dựng nên chúng ta sao? Thế tại sao chúng ta đã bội giao ước của tổ tiên chúng ta mà bội tín với nhau? 11 Giu-đa đã bội tín. Nó đã phạm điều gớm ghiếc giữa I-sơ-ra-ên và Giê-ru-sa-lem: Giu-đa đã làm ra phàm tục nơi thánh Chúa hằng yêu mến. Nó đã cưới con gái của thần dân ngoại. 12 Kẻ làm như thế, bất kể nó là ai, nguyện Chúa dứt bỏ nó khỏi trại của Gia-cốp, vì nó đã làm việc đó một cách có ý thức và biết trước sẽ gây hiểm họa chung, mặc dù nó mang của lễ đến dâng lên Chúa các đạo quân.

13 Các người còn làm điều nầy nữa: Các người dùng nước mắt hầu che khuất bàn thờ Chúa. Các người khóc lóc và than vãn, vì Ngài không màng đến và không vui nhận của lễ từ tay các người dâng. 14 Các người hỏi, “Tại sao như thế?” Bởi vì Chúa đã làm chứng giữa ngươi và người vợ ngươi cưới lúc thanh xuân. Ngươi đã bội tín với nàng, dầu nàng là bạn đời của ngươi và là người vợ kết ước của ngươi.

15 Phải chăng Chúa, Ðấng Ðộc Nhất Vô Nhị, đã dựng nên nàng? Phải chăng cả phần xác và phần linh đều thuộc về Ngài? Và Ðấng Ðộc Nhất Vô Nhị muốn gì? Ngài muốn tìm một dòng dõi thánh. Vậy hãy canh giữ tâm linh ngươi, và đừng bội tín với người vợ ngươi cưới lúc thanh xuân.

16 “Ta ghét ly dị và ghét kẻ nào lấy vũ phu làm quần áo che thân,” Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán. “Vậy hãy canh giữ tâm linh ngươi và chớ bội bạc.”

17 Các người đã làm phiền Chúa bằng những lời nói của các người. Các người hỏi, “Chúng tôi đã làm phiền Ngài như thế nào?”

Ðó là khi các người nói, “Tất cả những kẻ làm ác đều là người tốt trước mắt Chúa, và Ngài vui lòng về những người ấy,” hoặc khi các người hỏi, “Ðức Chúa Trời của công lý đâu rồi?”