21 Aus hee oppkjikjt, sach hee woo dee Rikje aeare Gow em Tempelkaus ennen laede.

En hee sach ne oame Waetfru twee Koppasch doa enenn laje.

Donn saed hee: "Enn Woarheit saj ekj ju; dise oame Waetfru haft meeha enenn jelajcht aus aull dee aundre;

dan aul dee aundre laede aeare Gow enenn fonn aea aewafluss, oba dise Fru ut aeare Oamoot haft aea gaunset Laewe enenn jelajcht."

Aus eenje fonn daem Tempel raede, woo dee met straume Steene en Gow jetseat wea, saed hee:

"Dise dinje dee jie hia seene, de Tiet woat kome daut nich een Steen oppem aundre bliewe woat, dee woare aule doljeschamete woare."

See fruage am en saede: "Leara, waneeha woat daut senne, en waut woat daut Teakjen senne wan daut bottem paseare es?"

En hee saed: "Pausst opp daut jie nich fefeat woare, dan fael woare en mien Nome kome en saje: 'Ekj sie Christus!' en 'De Tiet es hia!' Got daen nich hinjaraun.

En wan jie fonn Kjrich en Opprua heare, aengst ju nich. Dise Dinje motte aule eascht paseare, oba daut Enj es noch nich fuats."

10 Donn saed hee to an: "Eene Natsjoon woat jaeajen ne aundre Natsjoon oppstone; en een Kjeenichrikj jaeajen en aundret Kjeenichrikj;

11 en doa woare jewaultje Eadbaebe senne fonn eene Staed no ne aundre Staed; en woat Pestilens en Hungaschnoot senne, en Schrakj, en fom Himel woare groote Teakjens kome.

12 Oba eeha daut aules paseat woare see Henj opp ju laje en woare junt fefollje, en woare ju fere Sienagooge feare en enn Jefenknesse stoppe, en jie woare wajch jeleit woare fer Harscha en Kjeenije om mien Nome haulwe.

13 Oba fa junt woat daut so eromm kome dautet en Zeichnes es.

14 Naemt daut dan to Hoate daut jie ju nich ferhaea faeanaeme woo jie ju feauntwuate woare,

15 dan ekj woa ju Wead en Weisheit jaewe, so daut aul dee, dee jaeajen ju sent, nich woare kjenne jaeajenaun stone oda festriede.

16 Jie woare fonn Elre en Breeda en Frintschofft en Frind ferode woare, en walkje fonn ju woare see doot moake;

17 en jie woare fonn aule Mensche jehaust woare omm mien Nome haulwe.

18 Oba opp kjeen wajch woat een Hoa fonn jun Kopp ommkome.

19 Enn jun Staunthauft woa jie june Seele behoole.

20 Oba wan jie seene daut Jerusalem ommjeloagat es met Armee, dan sael jie weete daut daut boolt woat to Grunnt jebrocht woare.

21 Dan lot dee, dee enn Judaea sent wajchrane no de Boaj; en dee, dee med doabenne sent erut gone, en dee doa runt omm oppem Launt sent nich trig enenn gone,

22 dan dit sent de Doag daut Rach woat je-eeft woare, en aules daut jeschraewe steit woat jefoadicht woare.

23 Oba wee dee Fruehes dee met Kjint sent, en fa daen, dee eent aune Brosst ha! dan doa woat to dee Tiet groote Noot senne em Launt, en grootet Oaja aewa dit Follkj.

24 En dee woare derchet Schweat faule en woare jefange wajch jefeat woare no aule Laende, en dee Heide woare Jerusalem unjaklunge bott dee Heide aeare Tiet woat erfelt senne.

25 Doa woare Teakjens senne enne Sonn en Mon en Stearns, en opp dise Ead woat groote Angst senne enn Mensche, met fewunndre, en daut Maea en dee Wala woare toobe;

26 de Menschen aea Hoat woat fesaje waeajen aea Angst aewa daut waut opp dise Ead kjemt; dan dee Himelskjrafte woare sikj schedre.

27 Dan woare see daen Menschesaen kome seene enn ne Wollkj, met groote Krauft en Harlichkjeit.

28 Wan dise Dinje nu aunfange to paseare, dan haeft de Kopp nehecht; dan june Radunk nodat sikj."

29 En hee fetald an en Jlikjnes: "Jie seene daen Fiejeboom en aule Beem;

30 wan dee Blaede kjriehe, dan weet jie ut junt selfst daut dee Somma sikj nodat;

31 Jrod so weet jie uk, wan jie seene daut dit aules paseat, daut Gott sien Rikj dichtbie es.

32 En Woarheit saj ekj ju daut dit Jeschlacht woat nich fegone bott dit aules paseat es.

33 Himel en Ead woare fegone, oba miene Wead woare nich fegone.

34 En siet faeasechtich daut jie nich june Hoate belaustje met Fraete en Supe en Sorje aewe dit laewe, en dee Dach meteemol haustich aewa junt kjemt soo aus ne Schlenj,

35 dan daut woat kome aewa aul daen, dee opp dise gaunse Ead sent.

36 Oba siet emma waka en prachat daut jie utretse kjenne fonn aul dee Dinje dee bottem paseare sent, en fer daen Menschesaen woare stone kjenne."

37 En hee deed aewadach unjarechte em Tempel; en tseowents jinkj hee rut en bleef em Eeljboajch to Nacht.

38 En tsemorjenst kjeeme aule Mensche nom Tempel omm no am to horche.