14 Nu pasead daut aus hee enn eena fonn dee Faeaschte fonn dee Farisaea sien Hus enenn jinkj tom aete, daut dee am be-oobachte.

en kjikj, doa wea en Maun fer an dee Wotasucht haud.

Jesus saed to dee schreftjeleade en Farisaea: "Esset rajcht nom Jesats aum Saubat to heele?"

Oba see weare stell. En hee neem daem Maun, heeled am en leet am gone;

en saed to an: "Waea fonn ju, wan jun Saen oda en Oss em Borm enenn felt wudd daem nich fuats erut hole aum Saubat?"

See kunne nusscht doato auntwuate.

Hee raed enn Jlikjnesse to daen dee jekroagt weare aus hee sajch woo see de baste Sette waelde, en saed to an:

"Wan irjentwaea die to ne Kjast enlode deit, sat die nich opp de baste Staed dol, dan wan eena ennjelode es dee meeha Ea haft aus du,

en dee, dee ju beid enjelode haft no die kjemt en sajcht: 'Jeff dis Maun dien Plauts, dan wusscht du die schaeme motte en daen jeringste Plauts naeme.

10 Oba, wan du enjelode best, go sat die dol em jeringste Plauts, dan, wan dee kjemt dee die enjelode haft, woat hee to die saje: 'Frint, komm no en hechra Plauts. Dan woascht du Ea habe bie daen, dee met die sette.

11 Dan waeaemma sikj selfst erhaewe deit, woat jedeemuetijcht woare, en waea sikj selfst deemuetijcht, woat erhaeft woare."

12 Hee saed uk to daem dee am enjelode haud: "Wan du en Medach oda en Owenkost moakst, lod nich diene Frind oda Breeda oda dien Frintschoft oda diene rikje Nobasch enn, wiel dan wudde dee die ne Belooninj senne.

13 Oba wan du ne Moltiet utreetst, dan lod dee Oame, Jelaemde, Lome, en Blinje enn.

14 Dan woascht du jesaeajent senne, dan dee kjenne die nich ne Belooninj trig jaewe; die woat daut oba beloont woare wan dee Jerachte woare fom Doot oppstone."

15 Eena fonn dee, dee met am saut, aus hee daut head saed: "Jesaeajent es dee, dee enn Gott sien Rikj Broot aete woat."

16 Hee saed to am: "En jewessa Maun muak en grootet Owenkost, en lod fael enn.

17 Auset Owenkost Tiet wea, schekjt hee sien Sklow no daen dee enjelode weare: 'Komt, daut es nu aules reed.'

18 Oba aule, met een Senn, entschuljde sikj. Dee easchta saed:' Ekj ha en Foarm jekofft, en ekj mott gone daen bekjikje, bitte, entschuldj mie.'

19 En aundra saed: 'Ekj ha fief Poa Osse jekofft, en ekj sie oppem Wajch dee uttoproowe, bitte, entschuldj mie.'

20 Noch eena saed: 'Ekj ha mie ne Fru jefriet, doaromm kaun ekj nich kome.'

21 Dee Sklow kjeem trig en wees sien Herr aul dise Dinj. Donn wea de Husweat seeha bossich en saed to sien Sklow: 'Go schwind enne Staut Gausse en Waeaj enenn, en brinj dee Oame, en dee Blinje, en Jelaemde hia enenn.'

22 Dee Sklow saed: 'Herr, waut du befoole hast es aul jedone, oba doa es noch meeha Rum.'

23 Donn saed dee Herr to sien Sklow: 'Go noch rut oppe Huachwaeaj en Hakje en bedwinj an enenn to kome dat mien Hus kaun oppjefelt woare.

24 Dan ekj saj die daut nich eena fonn dee, dee enjelode weare, woare mien Owenkosst schmakje.'"

25 Donn kjeem fael Follkj toop no am, en hee dreid sikj eromm, en saed to an:

26 "Wan irjentwaea no mie kjemt en haust nich sien Foda en siene Mutta en siene Fru en siene Kjinje en siene Breeda en Sestre, en uk sien eajnet Laewe, dan kaun hee nich mien Jinja senne.

27 Waea nich sien Kriets opp sikj nemt en mie nofoljt, kaun nich mien Jinja senne.

28 Dan waea fonn ju dee en Turm buhe wel, sat sikj nich eascht dol en raeakjent ut woo fael daut koste woat, auf hee jenuach haft daut foadich tomoake.

29 Sest wan hee daen Grunt jelajcht haft, en dan nich foadich moake kaun, woare dee, dee daut seene, am spotte,

30 en saje: 'Dis Maun funk aun to buhe oba kunnet nich foadich moake.

31 Oda woon Kjeenich, wan hee wel jaeajen en aundra Kjeenich kjrieje, sat sikj nich eascht dol en aewalajcht sikj daut auf hee met tean dusent jaeajen janem kjrieje kaun dee met tweentich dusent kjemt.

32 Aundasch, wan dee aundra noch en langet Enj auf es, schekjt hee Faeatraeda en felangt daut waut Fraed brinje wudd.

33 Jrod so, waeaemma fonn ju nich aules aufsajcht waut hee haft, kaun nich mien Jinje senne.

34 Doaromm, Sollt es goot, oba wan daut Sollt nutsloos es, met waut saulet dan jeschmak kjriehe?

35 Daut es nich to brucke oppem Launt, uk nich fa daem Mesthupe, daut woat rut jeschmaete. Waea Uare haft tom heare, daem lot heare.