11 Nu pasead daut aus hee oppne jewesse Staed wea em Jebaed, aus hee opphead, daut eent fonn siene Jinje to am saed: "Herr, lea onns baede, so aus Jehaun siene Jinje uk lead."

En hee saed to an: "Wan jie baede, sajcht: Foda, lot dien nome jehielicht woare; lot dien Rikj kome;

Jeff onns Dach fa Dach daut Broot daut onns traft;

en fejef onns onnse Sind, dan wie selfst fejaewe daen dee sikj jaeajen onns feschuldicht ha; en leid onns nich enn Feseakjunk enenn."

En hee saed to an: "Waea fonn ju dee en Frint haft en jeit no am med enne Nacht en sajcht to am: 'Frint, lie mie dree Bulkje;

dan eena fonn miene Frind es fonn ne Reis no mie jekome en ekj ha nusscht am faeatosate;'

en dee fonn benne mucht saje: 'Bauda mie nich, dee Daea es too jemoakt, en dee Kjinje sent aul met mie em Bad; ekj kaun nich oppstone en die dee jaewe.'

Ekj saj junt: wan hee uk nich wudd oppstone en am dee jaewe wiel hee sien Frint es, wudd hee doch oppstone en jaewe am so fael aus am faele wiel hee soo aunhoolent wea.

En ekj saj ju: Froagt, en junt woat jejaeft woare; seakt en jie woare finje; klopt aun, en junt woatet opjemoakt woare.

10 Dan waeaemma frajcht, dee kjricht; waea seakjt, finjt; en waea aunklpot, fa daem woat opjemoakt.

11 Waea fonn ju aus en Foda wudd sien Saen ne Schlang hanreakje wan hee no en Fesch fruach?

12 Oda wan hee no en Ei fruach, wudd hee am ne Skorpion han reakje?

13 Wan jei dan, dee jie bees sent, doch weete june Kjinje goode Gow to jaewe, woo fael meeha woat jun Himlesche Foda junt daem Heilje Jeist jaewe wan jie doano froage?"

14 En hee dreef en beese Jeist erut, en dee wea Stomm, en aus dee beese Jeist bute wea, kunn dee Stomme raede, en daut Follkj wunndad sikj.

15 Oba eenje saede: "Hee drift beese Jeista rut derch Belsebub daen bowaschta beese Jeist."

16 En aundre fesochte am en fruage am no en Teakjen fom Himel.

17 Oba hee wist aeare Jedanke en saed to an: "En jieda Rikjdom daut ennalich jespoolt es, felt utaneen.

18 En wan Soton met sikj selfst jespoolt es, woo saul sien Rikj bestone? wiel jie saje daut ekj derch Belsebub dee beese Jeista rut driew.

19 Oba wan ekj derch Belsebub beese Jeista rut driew, derch waem doone june Kjinje dee rut driewe? Doaromm woare dee june Rechta senne.

20 Oba wan ekj derch Gott sien Finja dee beese Jeista rut driew, dan es Gott sien Rikj no ju jekome.

21 Wan en stoakje Maun met goode Wajchta sien Paulaust bewoat, dan es sien Hab en Goot en Fraed,

22 oba wan eena kjemt dee stoakja es aus hee, en nemt siene Jewaeare wajch opp dee hee sikj feleet, nemt hee am unjadon, en jeft aundre siene Jewaeare.

23 Waea nich met mie es, es jaeajen mie; en waea nich met mie toop saumelt, festreit.

24 Wan dee onnreine Jeist ut en Mensch rut jeit, waundat hee derch dreaje Staede en seakjt Ruh; oba wan hee daut nich finjt, sajcht hee: 'Ekj woa trig gone no mien Hus wua ekj rut jinkj.'

25 En hee kjemt en finjt daut utjefaeajt en reed jemoakt.

26 Dan jeit hee en nemt saewen aundre Jeista dee oaja sent aus hee, en dee kome en wone doa; dan es daut latste enn daem Maun noch oaja aus daut easchte."

27 Aus hee daut saed, saed ne Fru utem Follkj to am: "Jesaeajent es daut Muttalief daut die jebuare haft, en dee Brosste dee du jesoage hast."

28 Hee saed oba: "Na, leewa jesaeajent sent dee, dee Gott sien Wuat heare en hoole."

29 Aus daut Follkj aunfunk am to prasse, funk hee aun to raede en saed: "Dit Jeschlajcht es en beeset Jeschlajcht; dee seakje en Teakjen, oba daen woat kjeen Teakjen jejaeft woare buta daut Teakjen fonn Joona.

30 Dan soo aus Joona en Teakjen wea fa dee Nienewiete, so woat uk dee Menschesaen senne fa dit Jeschlajcht.

31 Dee Kjeenijin utem Siede woat em Jerecht oppstone met dit Jeschlajcht en woat daut fedaume, wiel see kjeem fonn daut Enj fonne Welt Salomo siene Weisheit to heare, en kjikj! eena jrate aus Salomo es hia.

32 Dee Mensche fonn Nienewee woare em Jerecht oppstone met dit Jeschlajcht en woare daut fedaume, wiel see deede Buesse derch Joona siene Praedicht, en kjikj! eena jrata aus Joona es hia.

33 Kjeena stekjt ne Laump aun en stalt dee enn ne jeheeme Staed oda unja en Jefaes, oba opp en Laumpahoola so daut waeaemma enenn kjemt daut Licht seene kaun.

34 De Laump fa de Kjarpa es dien Uag. Wan dan dien Uag eenfeltich es, dan es dien Kjarpa kloa en Dach; oba wan dien Uag bees es, dan es dien Kjarpa uk Diesta.

35 Doaromm paus opp daut daut Licht enn die nich Diestanes es.

36 Doaromm wan dien Kjarpa gauns Kloa en Dach es, en kjeen Poat diesta es, dan woat aules Dach senne soo aus wan daut Licht fonn ne Laump die Licht jeft."

37 Nu aus hee so raed, fruach en Farisaea am auf hee wudd met am toop aete, en hee jinkj enenn en sad sikj dol.

38 Oba aus dee Farisaea daut sach, wunndad hee sikj daut hee sikj nich eascht ferem aete wossch.

39 Oba de Herr saed to am: "Nu doo jie Farisaea dee Kuffels en Schiewe fonn bute fein rein moake, oba ennalich sent jie foll beeset en Roowe.

40 Jie Noare! haft nich dee, dee daut butaschte jemoakt haft, uk daut beneschte jemoakt?

41 Doch jeaft Aulmoose fonn daut goodet waut ennalich es, en see, dan woat fa ju aules rein senne.

42 Oba wee ju, Farisaea! jie jaewe daut Teande fonn Paepament en Del en kjaeakje Krut, oba gone bie Jerecht en Gott siene Leew febie; dit haud jie sullt doone en bie jant nich febie gone.

43 Wee ju, jie Farisaea! jie ha de baste Sette enne Sienagoog leef, uk daut jie emm Moakjtplauts jejreest woare.

44 Wee ju, wiel jie sent so aus Jraewa dee nich to seene sent, en dee, dee doa aewa gone weete daut nich."

45 Eena fonn dee Schrefjeleade auntwuad en saed to am: "Leara, wan du soont sajchst deist du onns uk beleidje."

46 Donn saed hee: "En jie Schreftjeleade uk, dan jie belode Mensche met ne Laust to schwoa to droage, en jie selfst haewe nich een Finja opp dee Laust auntoscheare.

47 Wee ju, dan jie buehe dee Profeete aeare Jraewe, en june Fodasch muake dee Doot.

48 Doamet sent jie Zeig daut jie gauns met dee Fodasch metstemme, dan aun eene Haunt muake jane dee Doot, en aune aundre Haunt doo jie aeare Jraewe buee.

49 Doaromm saed uk dee Weisheit fonn Gott: 'Ekj woa an Profeete en Apostel schekje, en fonn daen woare see walkje fefolje en Doot moake;

50 daut daut Bloot fonn aule Profeete fonn Aunfank dee Welt fegote es, fonn dit Jeschlacht woat felangt woare;

51 fonn Abel sien Bloot, bott Sacharje sien Bloot, dee tweschen daen Aultoa en daen Tempel omm kjeem; jo, ekj saj ju: daut woat fonn dit Jeschlacht jefoddat woare.

52 Wee ju, Schreftjeleade, dan jie naeme daen Schlaetel dee Erkjantnes; jie jinje selfst nich enenn, en leete dee nich enenn dee ennen gone wulle."

53 Aus hee fonn doa wajch jinkj, funje dee Schreftjeleade en Farisaea aun am en Oaja hoat to drenje, en proowde am met feschiedenstet utofroage,

54 en luade opp am daut see irjendwaut ut sien Mul jriepe kunne met waut see am dan beschuldje kunne.

Bible Gateway Sponsors