A A A A A
Bible Book List

Luka 22 Nkwa Asem (NA-TWI)

Yesu ho pɔwbɔ

22 Afei na Yudafo afahyɛ a wodi abodoo a mmɔkaw mfra mu a wɔfrɛ no Twam Afahyɛ no, abɛn. Saa bere no na asɔfo mpanyin ne mmara no akyerɛkyerɛfo no hwehwɛ ɔkwan a wɔbɛfa so akyere Yesu, akum no, nanso esiane nnipa a na wɔwɔ hɔ no nti, na wosuro.

Satan kɔhyɛnee Yuda a wɔfrɛ no Iskariot a ɔyɛ asuafo dumien no mu baako no mu. Yuda kɔɔ asɔfo mpanyin ne Asɔredan no mu awɛmfo mpanyin nkyɛn ne wɔn kosusuw ɔkwan ko a ɔbɛfa so ayi Yesu ama wɔn no ho. Wɔn ani gyei, penee so sɛ wɔbɛma no sika. Efi saa bere no, Yuda hwehwɛɛ ɔkwan a ɔbɛfa so ama wɔakyere Yesu bere a, nnipa dodow biara nni ne ho.

Twam Afahyɛ ho ahosiesie

Afei da a wokum twam guan de di abodoo a mmɔkaw nni mu no dui no, Yesu somaa Petro ne Yohane se, “Monkɔyɛ Twam Afahyɛ aduan a yebedi no.”

Wobisaa no se, “Ɛhe na wopɛ sɛ yɛkɔyɛ aduan no?”

10 Obuaa wɔn se, “Sɛ mudu kurow no mu a, mubehu obi a wakɔ asu reba. Munni n’akyi nkɔ ofi a ɔbɛkɔ mu no mu 11 na mummisa ofiwura no se, ‘Yɛn kyerɛkyerɛfo se ɛhe na woasiesie ama ɔne n’asuafo no sɛ wommedi Twam Afahyɛ aduan no?’ 12 Ɔde mo bɛkɔ abansoro asa kɛse bi a wɔasiesie mu fɛfɛɛfɛ so. Ɛhɔ na monkɔtow pon no.”

13 Wɔkɔɔ kurow no mu no, wohui sɛnea Yesu kae no pɛpɛɛpɛ ma wɔyɛɛ twam aduan no wɔ hɔ.

Adidi a etwa to

14 Bere no dui no, Yesu ne n’asuafo no kɔtenatenaa adidipon no ho.

15 Wɔtete hɔ no, Yesu ka kyerɛɛ wɔn se, “Mepɛe sɛ me ne mo bɛtena ase, ato nsa adi saa Twam aduan yi, ansa na mahu amane no, akyɛ. 16 Mereka akyerɛ mo se, saa adidi yi akyi no, merenni Twam aduan yi bio kosi sɛ Onyankopɔn Ahenni no bɛba.”

17 Afei Yesu faa kuruwa, daa Onyankopɔn ase na ɔde maa n’asuafo no kae se, “Munnye na obiara nnom bi. 18 Mereka akyerɛ mo se, merennom bobesa yi bi bio kosi sɛ Onyankopɔn Ahenni no bɛba.”

19 Afei ɔfaa abodoo daa Onyankopɔn ase, bubuu mu de maa n’asuafo no kae se, “Eyi ne me nipadua a mede rema mo. Munnye nni. Da biara a mubedi saa abodoo yi bi no, momfa nkae me.”

20 Saa ara nso na adidi no akyi no, ɔfaa kuruwa kae se, “Kuruwa yi ne me mogya a merehwie agu ama mo sɛ apam foforo a wɔnam so begye mo nkwa. 21 Nanso mo a mo ne me te adidii ha yi mu baako na obeyi me ama. 22 Etwa sɛ miwu sɛnea Onyankopɔn ahyehyɛ no, nanso nea obeyi me ama no de, onnue.”

23 Asuafo no bisabisaa wɔn ho wɔn ho, pɛe sɛ wohu wɔn mu nea obeyi no ama no.

Yesu kasa tia ahomaso

24 Asuafo no gyee wɔn ho akyinnye pɛe sɛ wohu wɔn mu nea ɔbɛyɛ kɛse wɔ Onyankopɔn Ahenni a ɛbɛba no mu.

25 Yesu tee no, ɔkae se, “Wiase de, atumfo hyɛ wɔn a wodi wɔn so no so ma wɔn nso a wɔhyɛ wɔn so no nso bu wɔn sɛ wɔn adɛɛfo. 26 Nanso mo de, nea ɔpɛ sɛ ɔyɛ mo so panyin no nyɛ sɛ mo mu akumaa, na nea odi mo so no nso nyɛ mo mu somfo. 27 Merebisa mo se, nnipa baanu yi mu hena na odi ne yɔnko so, nea ɔte adidipon ho anaa nea ɔsom nea ɔte adidipon no ho no? Nanso me de, mewɔ mo mu sɛ mo somfo. 28 Me ne mo na afa ɔhaw ne amane mu a, moda so ne me nam. 29 M’agya de ahenni no ama me. Saa ara nso na mede rema mo. 30 Na mo ne me ato nsa adidi, na moatumi abu Israel mmusuakuw dumien no atɛn.

Yesupa ho nkɔmkyɛ

31 Afei Awurae kae se, “Simon, Simon! Monhwɛ yiye na ɔbonsam pɛ sɛ ɔsɔ mo hwɛ. 32 Nanso wo Simon de, masrɛ ama wo sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛkɔ so agye me adi. Sɛ wunu wo ho san ba me nkyɛn a, hyɛ wo nuanom no gyidi mu den.”

33 Petro buaa no se, “Awurade, ɛyɛ me pɛ sɛ me ne wo bɛda afiase na sɛ ɛyɛ owu mpo nso a, me ne wo bewu.”

34 Yesu nso buaa no se, “Petro, mereka akyerɛ wo se, ɛnnɛ akokɔ remmɔn na woapa me mprɛnsa.”

35 Afei Yesu bisaa n’asuafo no se, “Bere a mesomaa mo a na munkita sikabɔtɔ anaa akwantubɔtɔ na monhyɛ mpaboa no, biribi ho hiaa mo anaa?” Asuafo no buaa no se, “Dabi, biribiara ho anhia yɛn.”

36 Yesu ka kyerɛɛ wɔn se, “Afei de, nea ɔwɔ sika no, ɔmfa; nea ɔwɔ akwantubɔtɔ no nso, ɔmfa. Nea onni nkrante no ntɔn ne ntama mfa nkɔtɔ bi. 37 Na bere adu sɛ, nkɔm a wɔhyɛ faa me ho se, ‘Wɔbɛkan no afra nnebɔneyɛfo mu’ no bɛba mu. Ɛsɛ sɛ nkɔm biara a wɔahyɛ afa me ho no ba mu.”

38 Asuafo no ka kyerɛɛ Yesu se, “Awurade, yɛwɔ nkrante abien wɔ ha.” Yesu buae se, “Eye, ɛno ara dɔɔso.”

Ngo Bepɔw so mpaebɔ

39 Yesu ne n’asuafo no fii kurow no mu kɔɔ Ngo Bepɔw no so sɛnea ɔtaa yɛ no, na n’asuafo no ka ne ho. 40 Woduu hɔ no, ɔka kyerɛɛ n’asuafo no se, “Mommɔ mpae na moankɔ sɔhwɛ mu.”

41 Afei ɔtwee ne ho fii asuafo no ho kɔɔ nkyɛn baabi kɔkotowee, bɔɔ mpae se, 42 “Agya, sɛ ɛyɛ wo pɛ a, ma saa amanehunu a ɛreba me so yi ntwa me ho nkɔ, nanso ɛnyɛ nea mepɛ, na nea wopɛ na ɛnyɛ.” 43 Ogu so rebɔ mpae no, ɔbɔfo fi soro bɛhyɛɛ no den.

44 Esiane sɛ na Yesu ho yeraw no wɔ Honhom mu no nti, ɔmaa ne mpaebɔ mu yɛɛ den maa ne ho fifiri yɛɛ sɛ mogya atɔwatɔw sosɔw guu fam. 45 Mpaebɔ no akyi no, ɔkɔɔ asuafo no nkyɛn kɔtoo wɔn sɛ awerɛhow ne ɔbrɛ nti, wɔadeda.

46 Ɔkɔtoo wɔn sɛ wɔadeda no, ɔkae se, “Hwɛ! Moadeda? Monsɔre na mommɔ mpae na moankɔ sɔhwɛ mu.”

Wɔkyere Yesu

47 Yesu gu so rekasa no, nnipadɔm bi a Yuda Iskariot a ɔyɛ asuafo dumien no mu baako di wɔn anim, baa no so. Yuda Iskariot twiw bɛn Yesu yɛɛ no atuu.

48 Yesu bisaa no se, “Yuda, ɔdɔ nsɛnkyerɛnne yi so na wonam reyi me ama?”

49 Bere a asuafo a wɔwɔ ne ho no huu nea ɛreba no, wobisaa no se, “Awurade, yentwitwa wɔn nkrante anaa?” 50 Asuafo no mu baako twaa ɔsɔfo panyin no somfo no aso nifa.

51 Yesu ampɛ nea osuani no yɛe no nti, ɔka kyerɛɛ wɔn se, “Munnyae nea mopɛ sɛ moyɛ no.” Ɔfaa ɔsomfo no aso no de taree hɔ bio. 52 Yesu bisaa asɔfo mpanyin ne asɔredan sohwɛfo mpanyin ne Yudafo mpanyimfo no asomfo a wɔbaa ne so no se, “Meyɛ odwotwafo na mode nkrante ne nkontimmaa aba me so? 53 Bere a na me ne mo wɔ asɔredan mu no, moankyere me; afei na mo bere aso a ɔbonsam nam ne tumi so reyɛ adwuma ampa.”

Petro pa Yesu

54 Afei wɔkyeree Yesu de no kɔɔ ɔsɔfo panyin fi. Bere a wɔde no rekɔ no, Petro gyee ne ho kaa akyiri. 55 Petro duu ɔsɔfo panyin no fi hɔ no, na asraafo no asɔ ogya wɔ adiwo hɔ a wɔreto; ɔno nso kɔtoo bi.

56 Abeawa bi huu Petro sɛ ɔreto ogya no bi no, ɔhwɛɛ no dinn kae se, “Saa ɔbarima yi yɛ Yesu akyidifo no mu baako.”

57 Petro sanee se, “Awuraa, minnim saa ɔbarima yi baabiara.”

58 Ankyɛ koraa na obi foforo nso huu no kae se, “Woyɛ n’akyidifo no mu baako.” Petro bua see no se, “Dabi, menka wɔn ho.”

59 Ɛbɛyɛ dɔnhwerew akyi no, obi foforo nso san huu no ka sii so dua se, “Akyinnye biara nni ho sɛ saa damfo yi ka Yesu asuafo no ho, efisɛ, ɔno nso yɛ Galileani na ne kasa koraa da no adi.”

60 Petro sanee ne mprɛnsa so se, “Owura, asɛm a woreka yi nyɛ nokware.” N’ano ansi koraa na akokɔ bɔnee.

61 Saa bere no ara mu na Yesu twaa n’ani hwɛɛ Petro anim. Ɛhɔ ara na Petro kaee asɛm a Yesu ka kyerɛɛ no se, “Ɛnnɛ, akokɔ remmɔn na woapa me mprɛnsa” no. 62 Petro de awerɛhow fii adi kosui.

Yesu ho fɛwdi

63 Mmarima a na wɔrewɛn Yesu no dii ne ho fɛw, kyekyeree n’ani, bobɔɔ no, 64 san bisaa no se, “Odiyifo, hena na ɔbɔɔ wo? Kyerɛ yɛn.” 65 Wɔkɔɔ so yeyaw no kaa abususɛm ahorow guu ne so.

Yesu gyina baguafo anim

66 Ade kyee no, Yudafo mpanyin ne mmara no akyerɛkyerɛfo no hyiae ma wɔde Yesu baa wɔn anim 67 bisaa no se, “Sɛ wone Kristo no a, ka kyerɛ yɛn.” Yesu buaa wɔn se, “Sɛ meka se mene Kristo no a, morennye nni, 68 na sɛ mibisa mo nso a, moremmua me. 69 Na efi saa bere yi mubehu Onipa Ba no sɛ ɔte Onyame Tumfo no nifa so.”

70 Ɔkaa saa no, wɔn nyinaa bisaa no bio se, “Ɛnne na wone Onyankopɔn Ba no anaa?” Obuaa wɔn se, “Nea moreka no yɛ nokware.”

71 Eyi ma wɔkae se, “Adanse bɛn na ehia yɛn bio? Yɛate afi ɔno ankasa anom.”

Nkwa Asem (NA-TWI)

Akuapem Twi, dialect of Akan, Nkwa Asɛm Apam Foforo Ne Nnwom (Akuapem Twi New Testament and Psalms) Copyright © 2000 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Luke 22 New International Version (NIV)

Judas Agrees to Betray Jesus

22 Now the Festival of Unleavened Bread, called the Passover, was approaching, and the chief priests and the teachers of the law were looking for some way to get rid of Jesus, for they were afraid of the people. Then Satan entered Judas, called Iscariot, one of the Twelve. And Judas went to the chief priests and the officers of the temple guard and discussed with them how he might betray Jesus. They were delighted and agreed to give him money. He consented, and watched for an opportunity to hand Jesus over to them when no crowd was present.

The Last Supper

Then came the day of Unleavened Bread on which the Passover lamb had to be sacrificed. Jesus sent Peter and John, saying, “Go and make preparations for us to eat the Passover.”

“Where do you want us to prepare for it?” they asked.

10 He replied, “As you enter the city, a man carrying a jar of water will meet you. Follow him to the house that he enters, 11 and say to the owner of the house, ‘The Teacher asks: Where is the guest room, where I may eat the Passover with my disciples?’ 12 He will show you a large room upstairs, all furnished. Make preparations there.”

13 They left and found things just as Jesus had told them. So they prepared the Passover.

14 When the hour came, Jesus and his apostles reclined at the table. 15 And he said to them, “I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. 16 For I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God.”

17 After taking the cup, he gave thanks and said, “Take this and divide it among you. 18 For I tell you I will not drink again from the fruit of the vine until the kingdom of God comes.”

19 And he took bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, “This is my body given for you; do this in remembrance of me.”

20 In the same way, after the supper he took the cup, saying, “This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you.[a] 21 But the hand of him who is going to betray me is with mine on the table. 22 The Son of Man will go as it has been decreed. But woe to that man who betrays him!” 23 They began to question among themselves which of them it might be who would do this.

24 A dispute also arose among them as to which of them was considered to be greatest. 25 Jesus said to them, “The kings of the Gentiles lord it over them; and those who exercise authority over them call themselves Benefactors. 26 But you are not to be like that. Instead, the greatest among you should be like the youngest, and the one who rules like the one who serves. 27 For who is greater, the one who is at the table or the one who serves? Is it not the one who is at the table? But I am among you as one who serves. 28 You are those who have stood by me in my trials. 29 And I confer on you a kingdom, just as my Father conferred one on me, 30 so that you may eat and drink at my table in my kingdom and sit on thrones, judging the twelve tribes of Israel.

31 “Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat. 32 But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers.”

33 But he replied, “Lord, I am ready to go with you to prison and to death.”

34 Jesus answered, “I tell you, Peter, before the rooster crows today, you will deny three times that you know me.”

35 Then Jesus asked them, “When I sent you without purse, bag or sandals, did you lack anything?”

“Nothing,” they answered.

36 He said to them, “But now if you have a purse, take it, and also a bag; and if you don’t have a sword, sell your cloak and buy one. 37 It is written: ‘And he was numbered with the transgressors’[b]; and I tell you that this must be fulfilled in me. Yes, what is written about me is reaching its fulfillment.”

38 The disciples said, “See, Lord, here are two swords.”

“That’s enough!” he replied.

Jesus Prays on the Mount of Olives

39 Jesus went out as usual to the Mount of Olives, and his disciples followed him. 40 On reaching the place, he said to them, “Pray that you will not fall into temptation.” 41 He withdrew about a stone’s throw beyond them, knelt down and prayed, 42 “Father, if you are willing, take this cup from me; yet not my will, but yours be done.” 43 An angel from heaven appeared to him and strengthened him. 44 And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground.[c]

45 When he rose from prayer and went back to the disciples, he found them asleep, exhausted from sorrow. 46 “Why are you sleeping?” he asked them. “Get up and pray so that you will not fall into temptation.”

Jesus Arrested

47 While he was still speaking a crowd came up, and the man who was called Judas, one of the Twelve, was leading them. He approached Jesus to kiss him, 48 but Jesus asked him, “Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss?”

49 When Jesus’ followers saw what was going to happen, they said, “Lord, should we strike with our swords?” 50 And one of them struck the servant of the high priest, cutting off his right ear.

51 But Jesus answered, “No more of this!” And he touched the man’s ear and healed him.

52 Then Jesus said to the chief priests, the officers of the temple guard, and the elders, who had come for him, “Am I leading a rebellion, that you have come with swords and clubs? 53 Every day I was with you in the temple courts, and you did not lay a hand on me. But this is your hour—when darkness reigns.”

Peter Disowns Jesus

54 Then seizing him, they led him away and took him into the house of the high priest. Peter followed at a distance. 55 And when some there had kindled a fire in the middle of the courtyard and had sat down together, Peter sat down with them. 56 A servant girl saw him seated there in the firelight. She looked closely at him and said, “This man was with him.”

57 But he denied it. “Woman, I don’t know him,” he said.

58 A little later someone else saw him and said, “You also are one of them.”

“Man, I am not!” Peter replied.

59 About an hour later another asserted, “Certainly this fellow was with him, for he is a Galilean.”

60 Peter replied, “Man, I don’t know what you’re talking about!” Just as he was speaking, the rooster crowed. 61 The Lord turned and looked straight at Peter. Then Peter remembered the word the Lord had spoken to him: “Before the rooster crows today, you will disown me three times.” 62 And he went outside and wept bitterly.

The Guards Mock Jesus

63 The men who were guarding Jesus began mocking and beating him. 64 They blindfolded him and demanded, “Prophesy! Who hit you?” 65 And they said many other insulting things to him.

Jesus Before Pilate and Herod

66 At daybreak the council of the elders of the people, both the chief priests and the teachers of the law, met together, and Jesus was led before them. 67 “If you are the Messiah,” they said, “tell us.”

Jesus answered, “If I tell you, you will not believe me, 68 and if I asked you, you would not answer. 69 But from now on, the Son of Man will be seated at the right hand of the mighty God.”

70 They all asked, “Are you then the Son of God?”

He replied, “You say that I am.”

71 Then they said, “Why do we need any more testimony? We have heard it from his own lips.”

Footnotes:

  1. Luke 22:20 Some manuscripts do not have given for you … poured out for you.
  2. Luke 22:37 Isaiah 53:12
  3. Luke 22:44 Many early manuscripts do not have verses 43 and 44.
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes