A A A A A
Bible Book List

Lukács 23 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Pilátus kihallgatja Jézust

23 Ezután az egész csoport elindult, és elvezették Jézust Pilátushoz. Ott így vádolták: „Megállapítottuk, hogy ez az ember félrevezeti népünket. Ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja, hogy ő a Messiás-Király.”

Pilátus megkérdezte Jézustól: „Te vagy a zsidók királya?”

Jézus pedig így válaszolt: „Igen, ahogy mondod.”

Pilátus ezt mondta a főpapoknak és az összegyűlt sokaságnak: „Semmit nem találok ebben az emberben, amivel vádolni lehetne.”

De azok annál inkább bizonygatták: „A tanításaival zavart okoz egész Júdeában! Az egész népet fellázítja! Galileában kedte, és most már itt is!”

Jézus Heródes előtt

Amikor Pilátus ezt hallotta, megkérdezte, hogy Jézus Galileából való-e. Amikor megtudta, hogy Heródes hatósága alá tartozik, átküldte hozzá Jézust. Heródes azokban a napokban éppen Jeruzsálemben tartózkodott, és nagyon megörült, mikor meglátta Jézust. Sokat hallott már róla, és remélte, hogy majd a szeme láttára tesz valamilyen csodát. Sokáig faggatta, de Jézus egy szót sem válaszolt neki. 10 A főpapok és törvénytanítók Heródes előtt is hevesen vádolták Jézust. 11 Heródes és a katonái is megvetően bántak vele: kigúnyolták, és csúfot űzve belőle előkelő ruhát adtak rá, majd visszaküldték Pilátushoz. 12 Heródes és Pilátus ezen a napon kötöttek barátságot. Előzőleg ugyanis haragban voltak.

Pilátus halálra ítéli Jézust

13 Ekkor Pilátus maga elé hívatta a főpapokat, a zsidók vezetőit és az összegyűlt sokaságot. 14 Ezt mondta nekik: „Elém hoztátok ezt az embert, és azzal vádoljátok, hogy tanításaival félrevezeti a népet. Előttetek hallgattam ki, és úgy találtam, hogy amivel vádoljátok, abban ártatlan. 15 Elküldtem őt Heródeshez, de ő is úgy találta, hogy ez az ember nem követett el semmit, amiért büntetést érdemelne, ezért visszaküldte hozzánk. Látjátok hát, hogy semmi olyat nem követett el, amiért halált érdemelne. 16 Megkorbácsoltatom hát, azután pedig szabadon fogom bocsátani.” [17] [a]

18 Ekkor mindazok, akik Pilátus előtt összegyűltek, kiabálni kezdtek: „Őt végeztesd ki! Barabbást engedd szabadon!” 19 (Ez a Barabbás nevű fogoly részt vett a városban korábban kitört lázadásban, és gyilkosságot is elkövetett.)

20 Pilátus szabadon akarta engedni Jézust, ezért újra kihirdette, hogy elengedi. 21 De a tömeg még jobban kiabált: „Keresztre vele! Feszítsd keresztre!”

22 Pilátus harmadszor is megkérdezte: „Miért? Mi rosszat tett? Ez az ember nem bűnös! Semmit sem találtam benne, amiért halált érdemelne. Megkorbácsoltatom, és utána szabadon engedem.”

23 De a tömeg hangosan kiabálva követelte, hogy Jézust feszítsék keresztre, s így végezzék ki. Végül a kiáltozásukkal fölülkerekedtek, 24 és Pilátus engedett nekik. Kihirdette az ítéletét: teljesíti, amit követelnek tőle. 25 Kívánságuk szerint szabadon engedte Barabbást, aki lázadásért és gyilkosságért volt elítélve. Ugyanakkor elrendelte, hogy Jézust — akaratuknak megfelelően — végezzék ki.

Jézus kivégzése: a keresztre feszítés

26 Ezután Jézust a katonák elvezették. Útközben szembe jött velük egy Cirénéből való, Simon nevű férfi, aki éppen a vidékről jött a városba. A katonák kényszerítették Simont, hogy vigye a keresztfát Jézus után.

27 Nagy tömeg követte Jézust, köztük asszonyok is, akik jajgattak és siratták őt. 28 Jézus odafordult hozzájuk: „Jeruzsálemi asszonyok, ne engem sirassatok! Inkább magatokat és a gyerekeiteket sirassátok! 29 Mert eljönnek a napok, amikor azt mondják: »Milyen boldogok az asszonyok, akiknek nem lehetett gyermekük! Azok a boldogok, akik nem szültek és nem szoptattak gyermeket!« 30 A hegyeknek azt mondják majd: »Essetek ránk!«, és a domboknak: »Rejtsetek el minket!«[b] 31 Mert ha a zöldellő fával ezt teszik, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának?”[c]

32 A katonák Jézussal együtt két bűnözőt is elvezettek, hogy őket is kivégezzék. 33 Amikor megérkeztek arra a helyre, amelyet így neveztek: „Koponya”, ott Jézust keresztre feszítették. Ugyanezt tették a két bűnözővel is. Egyiküket Jézus jobb oldalán, a másikat a bal oldalán feszítették meg.

34 Azután Jézus ezt mondta: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek!”[d]

A katonák sorsvetéssel elosztották maguk között Jézus ruháit. 35 Az összegyűlt sokaság pedig ott állt, és nézte, mi történik. A vallási vezetők így gúnyolták Jézust: „Másokat meg tudott menteni, most mentse meg saját magát, ha valóban ő a Messiás, Isten választottja!”

36 A katonák is gúnyolták Jézust. Ecetet kínáltak neki, 37 és azt mondták: „Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magad!” 38 Jézus feje fölött ez a felirat volt: „ ez a zsidók királya.”

39 Az egyik bűnöző, akit szintén keresztre feszítettek, így sértegette: „Hát nem te vagy a Krisztus?! Akkor mentsd meg magadat, és minket is!”

40 De a másik bűnöző rászólt: „Nem félsz Istentől? Te is halálra vagy ítélve, mint ő. 41 Csakhogy a mi ítéletünk jogos, mert azt kapjuk, amit megérdemeltünk, ő viszont nem tett semmi rosszat!” 42 Azután ezt mondta: „Jézus! Ne felejtkezz meg rólam, amikor eljössz, hogy királyi uralkodásodat elkezdd!”

43 Jézus így felelt neki: „Mondom neked, még ma velem leszel a Paradicsomban.”

Jézus halála

44 Délben elsötétült az ég, és délután három óráig sötétség borította az egész földet, 45 mert a Nap elhomályosult. A Templom belsejében a függöny kettéhasadt. 46 Jézus felkiáltott: „Atyám, a kezedbe teszem le szellememet.”[e] Amikor ezt kimondta, meghalt.

47 Amikor a római százados látta ezt, Istent dicsérte, és azt mondta: „Ez az ember valóban igazságos és ártatlan volt!”

48 Akik erre az eseményre kíváncsian odagyűltek, és látták mindazt, ami történt, ezután mellüket verve[f] hazamentek.

49 Akik ismerték Jézust és azok az asszonyok, akik Galileától idáig követték, egy kissé távolabb álltak, és mindezt végignézték.

Jézus temetése

50-51 Volt egy József nevű férfi, a Főtanács egyik tagja, aki a júdeai Arimátia városából származott. Jó és igazságos ember volt, aki maga is várta Isten Királyságának eljövetelét, és nem értett egyet a többiekkel, amikor a Főtanács halálra ítélte Jézust. 52 József — Jézus halála után — Pilátushoz ment, és engedélyt kért tőle, hogy Jézus holttestét eltemesse. 53 Majd levette a keresztről a testet, vászonba tekerte, és elhelyezte egy sziklasírba, amelybe még senkit sem temettek. 54 Ez az előkészület napjának végén történt, és már közel volt a szombati ünnep kezdete.

55 Az asszonyok, akik Galileától kezdve követték Jézust, Józseffel mentek, látták a sírt, és azt is, hogyan helyezték el a sziklasírba Jézus testét. 56 Azután hazamentek, és előkészítették az illatszereket, amelyeket temetésnél szoktak használni.

A szombat ünnepén azonban otthon maradtak a Törvény parancsa szerint.

Footnotes:

  1. Lukács 23:17 Néhány kéziratban megtalálható a 17. vers is: „A páska ünnepen ugyanis Pilátus minden évben szabadon engedett egy foglyot a nép kérése szerint.”
  2. Lukács 23:30 Idézet: Hós 10:8.
  3. Lukács 23:31 Lásd Ez 20:47.
  4. Lukács 23:34 Lukács evangéliumának néhány kéziratából ez a vers hiányzik.
  5. Lukács 23:46 Idézet: Zsolt 31:6.
  6. Lukács 23:48 mellüket verve A bűnbánat és a szomorúság kifejezése.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes