A A A A A
Bible Book List

Lukáš 23 Bible 21 (B21)

Před Pilátem

23 Celé jejich shromáždění vstalo a odvedli ho k Pilátovi. Začali ho obviňovat: „Zjistili jsme, že tento muž rozvrací náš národ. Je proti odvádění daní císaři a nazývá se králem, Mesiášem.“

Pilát se ho zeptal: „Tak ty jsi židovský král?“

„Sám to říkáš,“ odpověděl Ježíš.

Nato Pilát řekl vrchním kněžím a zástupům: „Podle mě je ten člověk nevinný.“

Oni však naléhali: „Bouří lid! Učí po celém Judsku! Začal v Galileji a došel až sem!“

Jakmile to Pilát uslyšel, zeptal se: „Takže ten člověk je Galilejec?“ A když se dozvěděl, že je z Herodova panství, poslal ho k Herodovi, který v těch dnech také pobýval v Jeruzalémě.

Před Herodem

Když Herodes uviděl Ježíše, měl velikou radost. Už dávno se s ním toužil setkat, neboť o něm hodně slyšel, a těšil se, že ho uvidí udělat nějaký zázrak. Kladl mu spoustu otázek, ale Ježíš mu vůbec neodpovídal.

10 Stáli tam však vrchní kněží a znalci Písma a usilovně ho obviňovali. 11 A tak jím Herodes se svými vojáky pohrdl. Když se mu dost naposmíval, oblékl ho do skvostného roucha a poslal ho zpátky k Pilátovi. 12 Toho dne se Herodes s Pilátem spřátelili; předtím totiž k sobě chovali nenávist.

Ukřižuj ho!

13 Pilát svolal vrchní kněze, přední muže i lid 14 a řekl jim: „Přivedli jste mi tohoto člověka jako rozvraceče lidu. Hle, vyslechl jsem ho před vámi a neshledal jsem jej vinným v žádném bodě vaší obžaloby. 15 Dokonce ani Herodes ne, neboť jsem vás poslal k němu. Nespáchal nic, za co by zasloužil smrt. 16 [17] Dám ho zbičovat a propustím ho.“ [a]

18 Všechen dav ale začal křičet: „Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!“ 19 (Ten byl uvězněn za nějakou vzpouru ve městě a za vraždu.)

20 Pilát k nim znovu promluvil, protože chtěl Ježíše propustit.

21 Oni ale křičeli: „Ukřižuj, ukřižuj ho!“

22 Promluvil k nim tedy potřetí: „Ale co udělal zlého? Nezjistil jsem u něj nic, za co by zasloužil smrt. Dám ho zbičovat a propustím ho!“

23 Oni však naléhali a s velikým křikem se dožadovali, aby byl ukřižován. Jejich hlasy stále sílily, 24 až se Pilát rozhodl jejich žádosti vyhovět. 25 Toho, který byl uvězněn za vzpouru a vraždu, propustil, jak žádali, ale Ježíše na jejich přání vydal na smrt.

Cesta k popravišti

26 Když ho odváděli, chytili jistého Šimona Kyrénského, který se vracel z pole, a naložili mu kříž, aby ho nesl za Ježíšem.

27 Šlo za ním veliké množství lidu i mnoho žen, které nad ním plakaly a naříkaly. 28 Ježíš se k nim obrátil: „Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými dětmi. 29 Hle, přicházejí dny, kdy lidé řeknou: ‚Blaze neplodným, jejichž lůna nerodila a jejichž prsy nekojily!‘

30 Tehdy řeknou horám: ‚Padněte na nás,‘
a kopcům: ‚Skryjte nás!‘ [b]

31 Když se toto děje se zeleným stromem, co se stane se suchým?“

Golgota

32 K popravě s ním vedli ještě další dva muže, zločince. 33 Když přišli na místo zvané Lebka, ukřižovali ho tam, i ty zločince – jednoho po pravici a druhého po levici. 34 Ježíš tehdy řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají!“ [c] Vojáci zatím losovali o jeho šaty. [d]

35 Lid stál a díval se. Kromě jiných se mu vysmívali také vůdcové: „Jiné zachránil, tak ať zachrání sám sebe, když je to Mesiáš, ten Boží Vyvolený!“

36 Vojáci se mu posmívali také. Přistupovali, nabízeli mu ocet 37 a říkali: „Zachraň se, jestli jsi židovský král!“ 38 Visel nad ním totiž nápis:

TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL.

39 Jeden ze zločinců, kteří tam viseli, se mu vysmíval: „Když jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás!“

40 Ten druhý ho však okřikl: „To se ani Boha nebojíš? Máš stejný trest jako on, 41 ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky, kdežto tenhle nic zlého neudělal!“

42 Potom řekl Ježíšovi: „Vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království.“

43 Ježíš mu odpověděl: „Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji.“

44 Okolo poledne se po celé zemi setmělo až do tří hodin odpoledne. 45 Slunce se zatmělo a chrámová opona se roztrhla vpůli. 46 Ježíš hlasitě zvolal: „Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha!“ [e] Po těch slovech vydechl naposled.

47 Když setník uviděl, co se stalo, vzdal slávu Bohu a řekl: „Ten člověk byl jistě spravedlivý!“ 48 Všichni v zástupu, který se sešel k té podívané, se při pohledu na to, co se stalo, bili do prsou a odcházeli pryč. 49 Všichni jeho přátelé, i ženy, které ho doprovázely z Galileje, stáli opodál a všechno to viděli.

Hrob ve skále

50 Jeden člen Rady, dobrý a spravedlivý muž jménem Josef, 51 nesouhlasil s Radou a jejím činem. Byl z judského města Arimatie a také očekával Boží království. 52 Šel za Pilátem a vyžádal si Ježíšovo tělo. 53 Sňal je, zavinul do plátna a pochoval ho do vytesané hrobky, do níž ještě nebyl nikdo pochován. 54 Byl den příprav a blížil se začátek soboty.

55 Přidaly se k němu i ženy, které s Ježíšem přišly z Galileje. Viděly hrob i to, jak bylo tělo pochováno. 56 Vrátily se domů, připravily vonné oleje a masti, pak ale podle přikázání zachovaly sobotní odpočinek.

Footnotes:

  1. Lukáš 23:16 Někt. rukopisy přidávají verš 17 Ve svátek jim totiž musel propouštět jednoho vězně. (Mat 27:15; Marek 15:6)
  2. Lukáš 23:30 Oze 10:8
  3. Lukáš 23:34 první polovina verše v řadě důležitých rukopisů chybí
  4. Lukáš 23:34 Žalm 22:19
  5. Lukáš 23:46 Žalm 31:6
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes