Add parallel Print Page Options

Tsjo̱ˈñjeeⁿ na tquiaa yuscu nnom Tyˈo̱o̱tsˈom

21  Mˈaaⁿ Jesús watsˈom tˈmaⁿ, ndoˈ jleintyˈiaaⁿˈaⁿ naⁿtya na cwiñeˈquia ofrendas cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Cwitioomna joonaˈ tsˈom castom. Mati ntyˈiaaⁿˈaⁿ cwii yuscu na jnda̱ ljoñe, na jeeⁿ jñeeⁿˈñe. Tsaⁿˈñeeⁿ tjacjoomˈm we tsjo̱ˈñjeeⁿ na ticajndanaˈ joˈ joˈ. Tso Jesús:

—Mayuuˈcheⁿ nndyeˈyoˈ nntsjo̱o̱, yuscumˈaaⁿˈ na jnda̱ ljoñe, ndoˈ jñeeⁿˈñê, sa̱a̱ tˈmaaⁿˈti tquiaaⁿ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, nchiiti na tquia chaˈtsondye ntˈomcheⁿ. Ee chaˈtso naⁿmˈaⁿˈ cweˈ na waljooˈ tueeˈna na cwiñeˈquiana nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, sa̱a̱ yuscumˈaaⁿ meiiⁿ na jñeeⁿˈñê, tjuˈñˈeeⁿ mandi cantyja na nlcwaaⁿˈaⁿ.

Matso Jesús na nntyuiiˈ watsˈom tˈmaⁿ

Tyolaˈneiⁿ ntˈom nnˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ watsˈom tˈmaⁿ na jeeⁿ chjoomnaˈ ñequio ljo̱ˈ na neiⁿncooˈ ndoˈ ñequio ˈnaⁿ na ya na cwiñeˈquia nnˈaⁿ. Tsoom:

—Chaˈtso na cwintyˈiaˈyoˈ nmeiⁿˈ, manncueˈntyjo̱ xuee na nntyuiiˈñˈeⁿnaˈ. Taxocaljooˈ cwii tsjo̱ˈ nacjooˈ xˈiaaˈnaˈ.

ˈNaaⁿ na nluii cwitjo̱o̱cheⁿ na nntsuu

Quia joˈ taˈxˈeena nnoom:

—ˈU Maestro na maˈmo̱o̱ⁿˈ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom nda̱a̱ nnˈaⁿ, ¿cwaaⁿ nluii na luaaˈ? Ndoˈ ¿cwaaⁿ cwii ˈnaaⁿ mˈmo̱ⁿnaˈ na jnda̱ teinndyooˈ nluii nmeiⁿˈ?

Tsoom nda̱a̱na:

—Queⁿˈyoˈ cwenta cha tinquioˈnnˈaⁿ nnˈaⁿ ˈo. Ee jndye nnˈaⁿ nlquieˈcañom na nlue na joona cwiluiindyena Cristo. Nluena: “Ja cwiluiindyo̱ Cristo”, ndoˈ nluena: “Jeˈ jnda̱ tueˈntyjo̱ xjeⁿ.” Sa̱a̱ ˈo tilajomndyoˈ ñequio naⁿˈñeeⁿ. Meiⁿ tilaˈcatyuendyoˈ quia na cwindyeˈyoˈ na nndyocwjeˈcañoom ntiaˈ ndoˈ cwilaˈwendye nnˈaⁿ nacjoo gobiernom ˈnaaⁿna. Ee jndeiˈnaˈ na nmeiⁿˈ cwinomjndyee, sa̱a̱ tyooweˈntyjo̱ xjeⁿ na nntsuu tsjoomnancue.

10 Ndoˈ tsotyeeⁿcheⁿ nda̱a̱na:

—Nlaˈwendye nnˈaⁿ cwii ndyuaa nacjoo nnˈaⁿ cwiicheⁿ ndyuaa. Ndoˈ cwii tsaⁿmaⁿtsˈiaaⁿ tˈmaⁿ nntseiweñê nacjooˈ cwiicheⁿ tsaⁿmaⁿtsˈiaaⁿ. 11 Jndye joo jndeii nntsˈeii ndoˈ nncˈoom jndoˈ ntˈmaⁿ ñequio ntycu na wjaatcuuñenaˈ. Ndoˈ tˈmaⁿ nlaˈcatyuendye nnˈaⁿ na nntyˈiaana jndye ˈnaaⁿ tˈmaⁿ na nleitquiooˈ tsjo̱ˈluee.

12 ’Sa̱a̱ cwii tjo̱o̱cheⁿ na nluii chaˈtso nmeiⁿˈ, nntˈue nnˈaⁿ ˈo nawiˈ ndoˈ nleiˈntyjo̱na ˈo ndoˈ mati nñeˈquiana cwenta ˈo nda̱a̱ nnˈaⁿ naquiiˈ lanˈom nchˈu ndoˈ nntioomna ˈo lˈaancjo. Ndoˈ nncˈoochona ˈo jo nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwitsa̱ˈntjom ñequio naⁿmaⁿnˈiaaⁿ tˈmaⁿ, cweˈ cantyja ˈnaaⁿˈ xueya. 13 Quia na nntjomˈyoˈ nmeiⁿˈ nncjuˈnaaⁿñenaˈ na nntjeiˈyuuˈndyoˈ cantyja ˈnaⁿya. 14 Calaˈjndaaˈndyoˈyaˈyoˈ na tincˈoomˈ nˈomˈyoˈ cwaaⁿ ñˈoom na nntˈo̱ˈyoˈ cha nncwañoomˈnaˈ ˈo, 15 ee xjeⁿˈñeeⁿ nnco̱ nncwjaaˈndyo̱ ñˈoom quiiˈ ndyueˈyoˈ ndoˈ nñequia na jndo̱ˈ nˈomˈyoˈ hasta meiⁿcwiindye joo nnˈaⁿ na jndoo ˈo xonda̱a̱ nluena na tilˈue ñˈoom na nnduˈyoˈ meiⁿ na nluena na tiyuuˈnaˈ. 16 Mati lotyeˈyoˈ, londyeeˈyoˈ, ntyjeeˈyoˈ, nnˈaⁿˈyoˈ, nnˈaⁿ na ya ñˈoom ˈo ñˈeⁿndye, nñeˈquiana cwenta ˈo luee nnˈaⁿ ndoˈ ntˈomndyoˈ nlaˈcwjee naⁿˈñeeⁿ. 17 Chaˈtsondye nnˈaⁿ nncˈomna na ticueeˈ nˈomna ˈo cweˈ ncˈe na mˈaⁿˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ xueya. 18 Sa̱a̱ xocaˈndiya na nntsuundyoˈ. Hasta meiⁿ cweˈ cwii soonqueⁿˈyoˈ xocatsuunaˈ ñˈeⁿndyoˈ. 19 Ndoˈ ncˈe na ticaˈndyencˈuaaˈndyoˈ nntoˈñoomˈyoˈ na ticantycwii na nntandoˈyoˈ.

Nntyuiiˈ tsjoom Jerusalén

20 ’Sa̱a̱ quia na nntyˈiaˈyoˈ na cwitjaaˈndye sondaro tsei ndiocheⁿ Jerusalén, quia joˈ calaˈno̱ⁿˈyoˈ na jnda̱ tueˈntyjo̱ xjeⁿ na nntyuiiˈ tsjoomˈñeeⁿ. 21 Quia ljoˈ nnˈaⁿ na mˈaⁿ tsˈo̱ndaa Judea, cˈooleinomna, cˈoona quiiˈ ntsjo̱. Ndoˈ nnˈaⁿ na mˈaⁿ quiiˈ tsjoomˈñeeⁿ caluiˈna joˈ joˈ. Ndoˈ nnˈaⁿ na mˈaⁿ jo jnda̱a̱ tincˈoolcweˈna tsjoomˈñeeⁿ. 22 Ee quia joˈ ncuee na cwitioomndye nnˈaⁿ cantyja na wiˈndyena cha nntseicanda̱a̱ˈñenaˈ chaˈtso ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na jnda̱ teiljeii. 23 Ntyˈiaandye yolcu na ndeiindye joo ncueeˈñeeⁿ ñequio yolcu na ˈndaandye nda. Ee nnquioo cwii nawiˈ tˈmaⁿ nacjoo nnˈaⁿ tyuaawaa ndoˈ jeeⁿ tˈmaⁿ nawiˈ na nntˈuiinaˈ joona. 24 Nncwjena ñˈeⁿ xjo ndoˈ ntˈom nncˈoocho nnˈaⁿ pra̱so na ticwii cwii ndyuaa. Ndoˈ nnˈaⁿ na nchii judíos nlco̱ˈna tsjoom Jerusalén jndye xuee, hasta nncueeˈ xjeⁿ na jnda̱ seijndaaˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom na nncjaawintyjeeˈ na cwiluii na ljoˈ.

Luaa nntsˈaanaˈ quia na nndyonndaˈ Jesús

25 ’Tˈmaⁿ ˈnaaⁿ nleitquiooˈ nntyˈiaa nnˈaⁿ nnom ñeˈquioomˈ ñˈeⁿ chiˈ ñˈeⁿ cancjuu. Ndoˈ nnom tsjoomnancue tˈmaⁿ nntseiˈndaaˈnaˈ nˈom nnˈaⁿ. Nntseiñˈeeⁿˈnaˈ joona quia na nndyena na jeeⁿ cˈuaa manquiuuˈ nmo̱ⁿ ndaaluee, nntseicatyˈuenaˈ joona. 26 Nntsˈaanaˈ na tajndeiiˈ nˈomna ncˈe na cwicatyuena ñequio na mˈaaⁿˈticheⁿ nˈomna chiuu cwii wjaachˈeetinaˈ nnom tsjoomnancue. Ee nntseicwachuuˈñenaˈ chaˈtso ˈnaⁿ najnda̱ na matseixmaⁿ tsjo̱ˈluee. 27 Quia ljoˈcheⁿ nntyˈiaana ja na cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na jnaⁿ cañoomˈluee na macwja̱caño̱o̱ⁿnndaˈa tsjoomnancue. Nndyo̱o̱ naquiiˈ nchquiu ñequio najndeii na matseixmaⁿya ndoˈ ñequio na neiⁿncooˈ nacaxuee na cwiluiitˈmaⁿndyo̱. 28 Quia na jnda̱ jnaⁿnaˈ na cwiluii chaˈtso nmeiⁿˈ, cˈomtˈmaaⁿˈndyoˈ nˈomˈyoˈ, cˈomˈcˈeendyoˈ ee jnda̱ teindyooˈ na nluinˈmaaⁿndyoˈ.

29 Mati seineiiⁿ ñˈoom na tjañoomˈ nda̱a̱na, tsoom:

—Calaˈno̱ⁿˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ tsˈoom higuera ndoˈ chaˈtso ntˈomcheⁿ nˈoom. 30 Quia cwintyˈiaˈyoˈ na jnda̱ macwicaluiˈ tscooˈnaˈ, cwilaˈno̱ⁿˈyoˈ na jnda̱ teindyooˈ ncueesuaˈ. 31 Mati quia na cwintyˈiaˈyoˈ na cwiluii chaˈtso nmeiⁿˈ, calaˈno̱ⁿˈyoˈ na jnda̱ teindyooˈ mˈaaⁿnaˈ na nntsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom.

32 ’Candyeˈyoˈ nntsjo̱o̱, mayuuˈcheⁿ na xocwjeñˈeⁿ nnˈaⁿ na mˈaⁿ jeˈ hasta xjeⁿ na jnda̱ seicanda̱a̱ˈñenaˈ chaˈtso ñˈoommeiⁿˈ. 33 Tsjo̱ˈluee ñˈeⁿ tsjoomnancue nntycwiiñˈeⁿnaˈ sa̱a̱ juu ñˈoom ˈnaⁿya tijoom cwinomˈnaˈ juunaˈ.

34 ’Calˈandyoˈ cwenta na tincjaachunaˈ ˈo na ñoomñoom na nlˈaˈyoˈ, oo na nncˈomˈyoˈ na candyeˈyoˈ, oo na nncuaa ñˈomtiuu ˈnaⁿˈyoˈ ˈnaⁿ na macaⁿnaˈ ˈo. Cha tintsˈaanaˈ na ticˈomcˈeendyoˈ ndoˈ majndeiito nncwjeeˈcañoom xueeˈñeeⁿ ˈo. 35 Tintjomˈyoˈ chaˈcwijom na nnquioo cwii teincoˈ ee nntˈuiinaˈ nnˈaⁿ na mˈaⁿ chaˈwaa nnom tsjoomnancue. 36 Joˈ chii cˈomˈcˈeendyoˈ chaˈwaa xuee na mˈaⁿˈyoˈ. Ndoˈ calatyˈoondyoˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom cha nncˈoom jndeiiˈ nˈomˈyoˈ na nnda̱a̱ nnaⁿndyoˈ nawiˈ na quia nndyo, ndoˈ nnda̱a̱ nncwintyjeˈtyeⁿˈyoˈ jo no̱o̱ⁿ na cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na jnaⁿ cañoomˈluee.

37 Naxuee tyoˈmo̱ⁿ Jesús nda̱a̱ nnˈaⁿ naquiiˈ watsˈom tˈmaⁿ. Ndoˈ quia tmaaⁿ tyocalueeⁿˈeⁿ, tyocaⁿ ta na jndyu Olivos. 38 Ndoˈ chaˈtso nnˈaⁿ cwitsjoom tyoquiena watsˈom tˈmaⁿ na nndyena ñˈoom na nñequiaaⁿ.

Bible Gateway Sponsors