Add parallel Print Page Options

Yuscu na jnda̱ ljoñe ndoˈ jwe

18  Mati seineiⁿ Jesús cwiicheⁿ ñˈoom na tjañoomˈ. Maˈmo̱ⁿnaˈ na ñeˈquiiˈcheⁿ calaˈneiⁿ nnˈaⁿ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, tincwintqueeⁿna. Tsoom nda̱a̱na:

—Tyomˈaaⁿ cwii jwe cwii tsjoom. Juu tsaⁿˈñeeⁿ meiⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom tinquiaⁿˈaⁿ, meiⁿ nnˈaⁿ tiquitseitˈmaaⁿˈñê. Mati tyomˈaaⁿ cwii yuscu tsjoomˈñeeⁿ na jnda̱ ljoñe na tueˈ saaˈ. Juu yuscuˈñeeⁿ ñequiiˈcheⁿ na tyocaa na mˈaaⁿ jweˈñeeⁿ na catseijndaaˈñe ñˈoom ˈnaaⁿˈaⁿ. Tyotsoom nnom: “Cwañomˈ ja ñˈoom cantu na sˈaa tsˈaⁿ nacjoya.” Jndye xuee tîcatseinˈoomˈñe jwe yuscuˈñeeⁿ, sa̱a̱ jnda̱ joˈ seitioom naquiiˈ tsˈoom: “Meiiⁿ na tinquiaya Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ meiiⁿ na ticatseitˈmaaⁿˈndyo̱ nnˈaⁿ, sa̱a̱ cweˈ ee na jeeⁿ matseiliooˈ yuscumˈaaⁿˈ ja, nncwaño̱ⁿˈto̱ jom cwitjo̱o̱cheⁿ nntycwii na tˈmaⁿ tsˈo̱o̱ⁿ ñˈeⁿñê.”

Tso Ta Jesús:

—Jweˈñeeⁿ meiiⁿ na wiˈñe sa̱a̱ ¿aa cwiqueⁿˈyoˈ cwenta na tsoom na nncwañomˈtoom yuscuˈñeeⁿ? Majndeiiticheⁿ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom, ¿aa nchii nncwañomˈm nnˈaⁿ na jnda̱ tjeiiˈñê cwentaaⁿˈaⁿ, na cwilcwiiˈna jom naxuee ndoˈ natsjom? Xocatsˈaaⁿ na mayo ticatseiñˈoomˈñê joona. Nndyeˈyoˈ nntsjo̱o̱, jom mantyja nntseiñˈoomˈñê. Sa̱a̱ quia na nndyo̱o̱nndaˈa, ja na cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na jnaⁿ cañoomˈluee, ¿aa ndyaˈ cwii nljei na mˈaⁿ nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈya nˈom ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom?

Tsˈaⁿ fariseo ndoˈ tsaⁿquiñom sˈom

Mati seineiⁿ Jesús ñˈoom tjañoomˈwaa nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwitjeiiˈ cheⁿnquiee cwenta na jeeⁿ ya cwilˈa, sa̱a̱ mˈaⁿna na ticueeˈ nˈomna ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ. Tsoom:

10 —Tyomˈaaⁿ cwii tsˈaⁿ fariseo ndoˈ mati tyomˈaaⁿ cwii tsaⁿquiñom sˈom cwentaaˈ gobiernom. We naⁿˈñeeⁿ mañejuu xjeⁿ tyˈena watsˈom tˈmaⁿ na nlaˈneiⁿna nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. 11 Juu fariseo teintyjeeⁿˈeⁿ, luaa waa ñˈoom na tsoom nnom Tyˈo̱o̱tsˈom: “ˈU Ta Tyˈo̱o̱tsˈom, mañequiaya na quianlˈuaˈ na ticatseixmaⁿya chaˈna ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ, chaˈna nnˈaⁿ na cantyˈuendye, nnˈaⁿ na quilˈa yuu na ticatyˈiomyanaˈ, nnˈaⁿ na cweˈ mˈaⁿya ñˈeⁿ ncˈiaa, mati meiiⁿ nchii chaˈ tsaⁿmˈaaⁿˈ, tsaⁿquiñom sˈom. 12 Ja we ndiiˈ matseicwejndoˈndyo̱ na cwii smaⁿna, ndoˈ chaˈtso na mawantjo̱ⁿ mañequiaya diezmo.” 13 Sa̱a̱ juu tsaⁿquiñom sˈom, tquia tjameintyjeeⁿˈeⁿ, meiⁿ na nluˈnda̱a̱ñê tsjo̱ˈluee. Macanda̱ tyomeiiⁿˈeⁿ ndaˈ tseiˈjñaaⁿ na tyotseintyˈiaaˈñê, tsoom: “ˈU Tyˈo̱o̱tsˈom, cˈoomˈ na wiˈ tsˈomˈ ja tsˈaⁿjnaⁿ.” 14 Candyeˈyoˈ nntsjo̱o̱, tsaⁿquiñoom sˈom tjalcweeⁿˈeⁿ waⁿˈaⁿ na jnda̱ seitˈmaⁿ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom jom, nchiiti cwiicheⁿ tsaⁿˈñeeⁿ. Ee meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na matseiwendyeñe cheⁿnquii, maxjeⁿ nntseiquioo Tyˈo̱o̱tsˈom juu. Ndoˈ tsˈaⁿ na majuˈcjeñe, maxjeⁿ nntseitˈmaaⁿˈñeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom tsaⁿˈñeeⁿ.

Matioˈnaaⁿñe Jesús yocanchˈu

15 Tquiocho nnˈaⁿ yocanchˈu na mˈaaⁿ Jesús na nntioom lˈo̱o̱ⁿ nacjoona. Ndoˈ quia na ntyˈiaa nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈeⁿñê na luaaˈ, jlaˈtiaˈna nnˈaⁿ na tquiocho yocanchˈuˈñeeⁿ. 16 Quia joˈ tqueeⁿˈñe Jesús yocanchˈu ndoˈ tsoom nda̱a̱ nnˈaⁿ:

—Caˈndyeˈyoˈ na nñequio yocanchˈu na mˈaaⁿya, tilaˈntycwiˈyoˈ joona ee yuu na matsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom, juunaˈ matseixmaⁿnaˈ cwentaa nnˈaⁿ na ntyjaandye ja chaˈna quilˈa yosanchˈumˈaⁿ. 17 Mayuuˈcheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱ˈyoˈ, meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na ticantyjaaˈ tsˈom na nntsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom juu chaˈna ntyjaaˈ tsˈom cwii yucachjoo, tsaⁿˈñeeⁿ xocanda̱a̱ nncjaaquieeˈñe joˈ joˈ.

Matseineiⁿ tsaⁿtya ñˈeⁿ Jesús

18 Cwii tsˈaⁿ judío na cwiluiitquieñe taxˈee nnoom:

—ˈU Ta na maˈmo̱o̱ⁿˈ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom nda̱a̱ nnˈaⁿ na ya tsˈaⁿndyuˈ, ¿chiuu ya nntsˈaa cha nndaya na ticantycwii na nncwaˈndo̱ˈa?

19 Tˈo̱ Jesús nnom:

—Matsuˈ na ja ya tsˈaⁿndyo̱, macanda̱ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom cwiluiiñê na ljoˈ. 20 ˈU mantyjiˈ ñˈoom na matsa̱ˈntjoom na matsonaˈ: “Tincˈoomˈyaˈ ñˈeⁿ cwiicheⁿ tsˈaⁿ. Tintseicueˈ tsˈaⁿ. Tinchˈueeˈ ˈnaaⁿˈ tsˈaⁿ. Tintseineiⁿˈ cantu nacjooˈ tsˈaⁿ. Catseitˈmaaⁿˈndyuˈ tsotyeˈ ñˈeⁿ tsoˈndyoˈ.”

21 Tso tsaⁿˈñeeⁿ nnoom:

—Chaˈtso ñˈoommeiⁿˈ matseicanda̱ xjeⁿ na cachjoondyo̱.

22 Quia na jndii Jesús na luaaˈ, tsoom nnom:

—Cwii waa na cwii matseiˈtjo̱o̱ˈ. Cajnda̱a̱ˈ chaˈtso na maleichuˈ ndoˈ quiaaˈ nda̱a̱ ndyeñeeⁿˈ. Quia joˈ nncˈoomˈ na tyandyuˈ cañoomˈluee. Jnda̱ joˈ candyotseijomndyuˈ ñequiondyo̱.

23 Sa̱a̱ quia na jndii tsaⁿˈñeeⁿ na luaaˈ, seichjooˈnaˈ tsˈoom ee jeeⁿ tyañê. 24 Quia na ntyˈiaaˈ Jesús na jeeⁿ chjooˈ tsˈoom, tso:

—Jeeⁿ ndyaˈ jndeiˈnaˈ na nñeˈquiandye naⁿtya na nntsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom joona. 25 Tijndeiˈtinaˈ na nncwicandiiˈñe quiooˈ camello tsueˈ xˈee tseiˈnchquia nchiiti na nncjaaquieeˈ cwii tsaⁿtya ntyja na matsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom.

26 Ndoˈ nnˈaⁿ na jndye ñˈoomwaaˈ, tyolue:

—¿Quia joˈ ˈñeeⁿ juu nnda̱a̱ nluiˈnˈmaaⁿñe?

27 Tso Jesús nda̱a̱na:

—Yuu na xocanda̱a̱ nlˈa nnˈaⁿ, nquii Tyˈo̱o̱tsˈom nnda̱a̱ nntsˈaaⁿ.

28 Tso Pedro:

—Cantyˈiaˈ, jâ jnda̱ ˈndya̱a̱yâ chaˈtso ˈnaaⁿyâ na cwilajomndyô̱ ñˈeⁿndyuˈ.

29 Tso Jesús nda̱a̱na:

—Mayuuˈcheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱ˈyoˈ, meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na maˈndii waaˈ oo scuuˈ, ntyjee, tsotye, tsondyee, oo ntseinda ncˈe na matseijomñe cantyja ˈnaaⁿˈ na matsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom, 30 tsaⁿˈñeeⁿ jndyeti nmeiⁿˈ nncoˈñoom tiempomeiiⁿ, ndoˈ xuee na cwii nndyotinaˈ nncˈoom na ticantycwii na wanoomˈm.

Matseicandiinndaˈ Jesús na nncueeⁿˈeⁿ

31 Quia joˈ tjeiˈndyo̱ Jesús nnˈaⁿ canchooˈwendye. Tsoom nda̱a̱na:

—Queⁿˈyoˈ cwenta, jeˈ macwitsaawaaya Jerusalén. Joˈ joˈ nntseicanda̱a̱ˈñenaˈ chaˈtso ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na jlaˈljeii profetas cantyja ˈnaⁿya na cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na jnaⁿ cañoomˈluee. 32 Ee nñeˈquia nnˈaⁿ cwenta ja luee nnˈaⁿ gentiles, nlaˈjnaaⁿˈna ja, cwajndii ñˈoom na nluena cjoya ndoˈ njñomna ndaajnaⁿˈ ja. 33 Mati nntjaaˈna ja, ndoˈ xeⁿ jnda̱ nlaˈcueeˈna ja, sa̱a̱ xuee jnda̱ ndyee nncwando̱ˈxco̱.

34 Sa̱a̱ naⁿˈñeeⁿ tîcalaˈno̱ⁿˈna ljoˈ cwitˈmo̱o̱ⁿ ñˈoommeiⁿˈ ee tyootseicano̱o̱ⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom joonaˈ nda̱a̱na. Joˈ chii tîleicalaˈno̱ⁿˈna.

Matseinˈmaⁿ Jesús cwii tsaⁿnchjaaⁿˈ

35 Luaa tuii. Quia na tyˈewindyoona tsjoom Jericó, joˈ wacatyeeⁿ cwii tsaⁿnchjaaⁿˈ ˈndyoo nato, macaaⁿ ljoˈ tjo̱o̱ñê nda̱a̱ nnˈaⁿ. 36 Quia na jñeeⁿ na jndyendye nnˈaⁿ cawiˈnom, taxˈeeⁿ ljoˈ cwiluii. 37 Jluena nnoom:

—Jesús na jnaⁿ Nazaret jom luaaˈ mawinoom.

38 Quia joˈ seixuaⁿ, tsoom:

—Jesús, ˈu na cwiluiindyuˈ tsjaaⁿ ˈnaaⁿˈ David na jndyowicantyjooˈ, cˈoomˈ na wiˈ tsˈomˈ ja.

39 Nnˈaⁿ na ˈoojndyee jlaˈtiaˈna jom, jluena catseicheeⁿ, sa̱a̱ jom yacheⁿ jndeii seixuaⁿ:

—ˈU na cwiluiindyuˈ tsjaaⁿ ˈnaaⁿˈ David na jndyowicantyjooˈ, cˈoomˈ na wiˈ tsˈomˈ ja.

40 Quia joˈ tjameintyjeeˈ Jesús, sa̱ˈntjoom na quioñˈomna tsaⁿˈñeeⁿ na mˈaaⁿ. Quia tueeˈcañoom tsaⁿˈñeeⁿ, taxˈeeⁿ nnom, matsoom:

41 —¿Ljoˈ lˈue tsˈomˈ na catsˈaa ñˈeⁿndyuˈ?

Tˈo̱ tsaⁿˈñeeⁿ nnoom:

—Jeeⁿ ˈu Ta, lˈue tsˈo̱o̱ⁿ na nleitquioya.

42 Tˈo̱ Jesús nnom:

—Cwitquioˈ. Ncˈe na matseiˈyuˈya tsˈomˈ ñˈeⁿndyo̱, joˈ na jnda̱ nˈmaⁿˈ.

43 Mañoomˈ teitquioomˈm. Tjantyjo̱o̱ⁿ naxeⁿˈ Jesús, tyotseitˈmaaⁿˈñê Tyˈo̱o̱tsˈom. Ndoˈ mati nnˈaⁿ na jndyendye, quia ntyˈiaana na luaaˈ, tyolaˈtˈmaaⁿˈndyena Tyˈo̱o̱tsˈom.

Bible Gateway Sponsors