A A A A A
Bible Book List

Lucas 17 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jial dseáangˈ˜ e nijiúngˈˋ dseaˋ fɨˊ ni˜ dseeˉ

17  Co̱o̱ˋ néeˈ˜ cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ:

—Contøømˉ nilɨseaˋ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ e nijméˉ e nijiúngˈˋ dseaˋ fɨˊ ni˜ dseeˉ, jo̱ dsʉˈ e ngɨ˜ fɨ́ɨˉ i̱ dseaˋ i̱ nijméˉ e niténgˈˋ jaangˋguɨ dseaˋ rúiñˈˋ fɨˊ ni˜ dseeˉ. Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ nijméˉ lajo̱, guiʉ́ˉguɨ niˈuíingˉ quiáˈrˉ e niˈñʉ́ˈˋ dseaˋ fɨˊ moluurˇ co̱o̱ˋ cu̱u̱˜ féˈˋ jo̱ nidsibíiñˉ fɨˊ é̱ˈˋ jmɨñíˈˆ e laco̱ˈguɨ e nijmérˉ e niténgˈˋ fɨˊ ni˜ dseeˉ jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ mɨˊ ngóoˊ eáangˊ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiéˉe. Jo̱baˈ dsíngˈˉ ˈnéˉ ñiing˜ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmooˋnaˈ. Jo̱ song jaangˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ caˈéerˋ dseeˉ, jo̱baˈ síiˈ˜naˈr e jaˋ dseengˋ e jmérˉ lajo̱. Jo̱guɨ song caquɨ́ˈˉ jíngˈˋ ˈñiaˈrˊ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ uíiˈ˜ e dseeˉ do, jo̱baˈ íingˊnaˈ dseeˉ uii˜ quiáˈrˉ jóng. Jo̱ doñiˊ faˈ caˈléerˊ quiíˉnaˈ guiéˉ néeˈ˜ lajeeˇ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜, jo̱guɨ guiéˉ néeˈ˜ cajárˉ cajasíiˈr˜ ˈnʉˋ: “Íingˊ dseeˉ uii˜ quiéˉe quiáˈˉ jaléˈˋ e nɨcajmeáanˈ˜n ˈnʉˋ, dsʉˈ lana joˋ nijmee˜guɨ́ɨ”, jo̱baˈ ˈnʉ́ˈˋ ˈnéˉ íim˜baˈ dseeˉ uii˜ quiáˈrˉ laco̱o̱ˋ néeˈ˜ e járˉ jamɨ́ɨˈr˜ ˈnʉ́ˈˋ jmɨˈeeˇ.

Jial ˈgøngˈˊ mɨ˜ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ dseaˋ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cajíngˈˉ i̱ dseaˋ guitúungˋ do casɨ́ˈrˉ Jesús:

—Jmeeˉ e jáˈˉ nilíingˋguɨ́ɨˈ jaléˈˋ júuˆ quíiˈˉ.

Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do:

—U̱˜, faˈ có̱o̱ˈ˜ capíˈˆbaˈ e jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ júuˆ quiéˉe, jo̱baˈ cuǿømˋ nifɨ́ˈˆnaˈ e ˈmaˋ féˈˋ siˈˊ la e niráangˉ ˈñiaˈˊ catɨˊ jmóˆ jo̱ nidsisíngˈˋ ˈñiaˈˊ fɨˊ ni˜ jmɨñíˈˆ, jo̱ dsifɨˊ lajo̱b nilɨti˜ jaléˈˋ e ta˜ e niquiʉ́ˈˆnaˈ do.

E˜ jaléˈˋ e catɨ́ɨngˉ e nijméˉ jaangˋ dseaˋ ˈléengˈ˜

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱ cajíngˈˉguɨ Jesús e júuˆ la:

—Faˈ ˈnʉ́ˈˋ seengˋ jaangˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ quíiˆnaˈ i̱ jmóoˋ jaléˈˋ ta˜ caluuˇ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ ta˜ sɨnʉ́ʉˆ quíiˉnaˈ, jo̱ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ mɨ˜ niniúiñˈˊ ta˜ jɨ́ɨˋ o̱si ta˜ níˋ güɨtሠé, jaˋ nitøøˉnaˈr e niˈɨ̱́ˈˋ nidǿˈrˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, co̱ˈ niquiʉ́ˈˆnaˈre ta˜ jo̱ nifɨ́ˈˆnaˈr: “Guia˜ guiʉ́ˉ e nidǿøˈ˜ø jo̱ ningɨ́ɨnˈˉ fɨˊ quiniiˉ jaléˈˋ e jo̱. Jo̱ mɨ˜ ningɨ́ˋ jo̱guɨbaˈ niˈuˈˆ nicøˈˆ ˈnʉˋ uøˈˊ.” Jo̱ mɨ˜ catóˈˊ e jmóorˋ jaléˈˋ e jo̱, jaˋ ngɨ́ɨiñˋ guiˈmáangˈˇ quiáˈˉ fiir˜, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ do ta˜ quiáˈˉbre. 10 Jo̱ lajo̱b catɨ́ɨngˉ nijméeˆ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱ mɨ˜ ningɨ́ˋ e jmitíˆnaˈ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈˊ Fidiéeˇ, co̱ˈ ˈnéˉ foˈˆnaˈ: “Jí̱i̱ˈ˜ dseaˋ ˈléengˈ˜ lɨ́ɨˊ jneaˈˆ, co̱ˈ jaˋ caquɨ́ɨˈ˜naaˈ jmɨɨ˜ e nijmóˆnaaˈ lɨ́ɨˊguɨ, co̱ˈ lɨco̱ˈ nicajmóˆnaaˈ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ catɨ́ɨmˉbaaˈ.”

Mɨ˜ cajmiˈleáangˉ Jesús guíngˉ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ jmohuɨ́ɨˊ ˈlɨˈˆ

11 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, lajeeˇ iuungˉ Jesús fɨˊ e ngóorˊ fɨˊ Jerusalén, cangɨ́ɨiñˊ jee˜ uǿˉ lɨ˜ iángˈˊ Samaria có̱o̱ˈ˜ Galilea. 12 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ɨiñˊ co̱o̱ˋ ˈnɨˈˋ fɨɨˋ, jo̱b caˈuøøngˋ guíngˉ dseaˋ dséeˈ˜ i̱ lɨ́ɨngˊ jmohuɨ́ɨˊ ˈlɨˈˆ fɨˊ ngúuˊ táangˋ. Jo̱ mɨ˜ cangáiñˉ Jesús, huí̱i̱bˉ caje̱rˊ e áiñˈˋ dseaˋ do 13 jo̱ casɨ́ˈrˉ:

—¡Tɨfaˈˊ Jesús, fɨ́ɨˉ güɨlíinˈˋ jneaˈˆ e lɨ́ɨˊnaaˈ lala!

14 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ Jesús e tǿˋ i̱ dseaˋ do, dsifɨˊ ladob casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Güɨlíingˋnaˈ güɨjeaang˜ yaangˇnaˈ fɨˊ quiniˇ jmidseaˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ ta˜ quiʉˈˊ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Moi˜.

Jo̱ dsifɨˊ ladob caquɨngˈˉ lajɨˋ guíngˉ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do e nijmitir˜ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ caquiʉˈˊ Jesús. Jo̱ lajeeˇ teáaiñˈˇ fɨˊ, ladob caˈláaiñˉ lají̱i̱ˈ˜ jmohuɨ́ɨˊ e lɨ́ɨiñˈˊ do. 15 Jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ calɨlíˈˆ jaangˋ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do e caˈláaiñˉ, dsifɨˊ lajo̱b caquɨngˈˉtu̱r fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Jesús jo̱ canaaiñˋ jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ e ngocángˋ dsíirˊ. 16 Jo̱guɨ casíˈrˋ uǿˆ jnir˜ fɨˊ quiniˇ Jesús, jo̱ catúuiñˊ carˋ cajnúuˉ nir˜ tɨˊ ni˜ uǿˉ, jo̱ lajo̱b cacuøˈrˊ guiˈmáangˈˇ dseaˋ do e cajmiˈleáangˉneiñˈ. Jo̱ i̱ dseañʉˈˋ do seeiñˋ fɨˊ Samaria, dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ rúngˈˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ Israel. 17 Jo̱baˈ cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseañʉˈˋ do:

—¿Su o̱ˈ guíngˉ ˈnʉ́ˈˋ tíiˊnaˈ dseaˋ caˈláangˉnaˈ lají̱i̱ˈ˜ jmohuɨ́ɨˊ e lamɨ˜ lɨ́ɨngˊnaˈ? Jo̱ ¿jnang˜guɨ i̱ ñúngˉguɨ do? 18 ¿Su jí̱i̱ˈ˜ ˈnʉbˋ dseaˋ seenˈˋ fɨˊ Samaria dseaˋ cañijmiféngˈˊ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ?

19 Jo̱baˈ cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈˉguɨr i̱ dseaˋ do:

—Ráanˈˉ jo̱ guǿngˈˊ fɨˊ quíiˈˉ, co̱ˈ nɨcaˈláamˉbaˈ lají̱i̱ˈ˜ jmohuɨ́ɨˊ e lamɨ˜ lɨnˈˊ, co̱ˈ jábˈˉ calɨ́nˈˉ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiéˉe.

Jial mɨ˜ nijáaˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la

20 Jo̱ cajmɨngɨ́ɨˋtu̱ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo cajmɨngɨ́ˈrˉ Jesús jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Lɨ˜ ninángˋ e nicá̱ˋ Fidiéeˇ nifɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ?

Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Mɨ˜ ninángˋ e jo̱ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jaˋ lɨ́ɨˊ la lɨ́ɨˊ co̱o̱ˋ e cuǿøngˋ líˋ jǿøˆnaˈ; 21 o̱ˈguɨ cuǿøngˋ nijíngˈˉ dseaˋ: “Lab canaangˋ”, o̱si “Dob canaangˋ é”; co̱ˈ latɨˊ lanab nɨnaangˋ e quie̱ˊ Fidiéeˇ nifɨˊ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ.

22 Jo̱guɨ canaangˋ Jesús sɨ́ˈrˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Niguiéeˊ jmɨɨ˜ mɨ˜ nilɨˈiing˜naˈ e nimáang˜guɨˈ jnea˜, dseaˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱ dsʉˈ joˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e nimáang˜guɨˈ jnea˜, co̱ˈ joˋ seenˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la ie˜ jo̱. 23 Jo̱guɨ fɨ́ɨngˊ dseaˋ nijmɨgóorˋ jo̱ nijíñˈˉ: “Fɨˊ lab táaiñˋ”, o̱si: “Fɨˊ dob táaiñˋ é”, dsʉˈ jaˋ jáˈˉ güɨlíingˋnaˈ, o̱ˈguɨ güɨlíingˉnaˈ fɨˊ lɨ˜ nitǿˈrˋ ˈnʉ́ˈˋ. 24 Dsʉco̱ˈ la jnéengˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ mɨ˜ jmijneáˋ güɨˈñiሠjɨ˜reˈ, lajo̱b nilíˋ mɨ˜ nigáaˊtú̱u̱ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jnea˜ dseaˋ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ. 25 Jo̱ dsʉˈ nʉ́ˈˉguɨ e nidsijéeˊ jaléˈˋ e jo̱, ˈnéˉ nica̱a̱ˉ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ, jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ jmɨgüíˋ nilíˋ ˈníˈˋ níiñˉ jnea˜. 26 Jo̱ laco̱ˈ calɨ́ˉ mɨ˜ cateáangˋ Noé fɨˊ jmɨgüíˋ la malɨɨ˜guɨ eáangˊ, lajo̱b nijméˉ dseaˋ jmɨgüíˋ cajo̱ lajeeˇ nʉ́ˈˉguɨ e nigáaˊ jnea˜ caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ jmɨgüíˋ, jnea˜ dseaˋ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ. 27 Co̱ˈ ie˜ jo̱ cajméeˋ dseaˋ e joˋ e guiing˜ dsíirˊ e jiéˈˋ, co̱ˈ lɨco̱ˈ guiing˜ dsíirˊ quiáˈˉ jí̱i̱ˈ˜ e niˈɨ̱́ˈˋ nidǿˈˉbre jo̱guɨ quiáˈˉ e nicúngˈˉ guóˋ jó̱o̱rˊ; jo̱ lajo̱b cajméerˋ cartɨˊ mɨ˜ caquiʉˈˊ Fidiéeˇ ta˜ quiáˈˉ Noé e niˈírˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ fɨˊ dsíiˊ e móoˊ e nɨcajmeˈrˊ do. Jo̱ lajeeˇ jo̱ catɨ́ˋ íˈˋ e tu̱u̱ˋ jmɨ́ɨˊ jo̱ caˈáˋ jmɨɨˋ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱ jalémˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ cajúiñˉ ie˜ jo̱. Jo̱ dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ Noé có̱o̱ˈ˜ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉbre caláaiñˉ ie˜ jo̱. 28 Jo̱ lajo̱b cajméeˋ dseaˋ cajo̱ mɨ˜ cateáangˋ jaangˋ i̱ calɨsíˋ Lot fɨˊ jmɨgüíˋ la; joˋ eeˋ guiing˜ dsíirˊ e jiéˈˋ, co̱ˈ lɨco̱ˈ guiing˜ dsíirˊ jí̱i̱ˈ˜ e niˈɨ̱́ˈˋ nidǿˈˉbre cajo̱, jo̱guɨ e teáaiñˈ˜ ta˜ ˈnɨ́ɨˋ jo̱guɨ ta˜ láaˊ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ jmóorˋ ta˜ jniˊ jaléˈˋ e seaˋ jo̱guɨ ta˜ jmoˈˊ jaléˈˋ ˈnʉ́ʉˊ e jloˈˆ cajo̱. 29 Jo̱ co̱o̱bˋ mɨ˜ caquiʉˈˊ Fidiéeˇ ta˜ e cagüɨˈɨ́ɨˊ Lot fɨˊ fɨɨˋ Sodoma, jo̱ jmɨɨ˜ jo̱b cajméerˋ e cajiʉ́ˈˋ jɨˋ e quiéengˋ azufre fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ, jo̱ lajo̱baˈ caˈímˉ conguiaˊ lajaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ neáangˊ fɨˊ fɨɨˋ Sodoma ie˜ jo̱. 30 Jo̱ laco̱ˈ cajméeˋ dseaˋ ie˜ jo̱, lajo̱b nijméˉtu̱ dseaˋ jmɨgüíˋ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nɨjaquiéengˊ e nigáaˊtú̱u̱ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jnea˜ dseaˋ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ.

31 ’Jo̱ mɨ˜ niguiéeˊ e jmɨɨ˜ jo̱, i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ taang˜ fɨˊ caluuˇ o̱si fɨˊ yʉ́ˈˆ ˈnʉ́ʉˊ é, ǿøngˉguɨ quiáˈrˉ güɨcuí̱i̱ˋbre jo̱ jaˋ güɨˈɨ́ˆ dsíirˊ faˈ e niquɨɨiñˋ e nidsiˈuǿøˈr˜ jaléˈˋ e seaˋ quiáˈrˉ. Jo̱guɨ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ táangˋ fɨˊ lɨ˜ jmóorˋ ta˜ quiáˈrˉ, ǿøngˉguɨ quiáˈrˉ güɨcuí̱i̱ˋbre jo̱ jaˋ güɨˈɨ́ˆ dsíirˊ faˈ e nidséngˈˉguɨr fɨˊ quiáˈrˉ. 32 Jo̱ té̱e̱ˊ óoˊnaˈ jial cangongɨ́ɨngˉ dseamɨ́ˋ quiáˈˉ Lot mɨ˜ cajǿørˉ jial sojiʉ́ˈˋ jɨˋ jee˜ fɨɨˋ Sodoma. 33 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˉ e quɨ́ɨˈ˜bre jmɨɨ˜ e nileángˉ yaaiñ˜, jo̱baˈ íˋbingˈ i̱ nijúungˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱. Jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ líˈˆ e jaˋ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ e nileángˉ yaaiñ˜, jo̱baˈ íˋbingˈ nitíingˈ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱.

34 ’Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ lana, mɨ˜ niguiéeˊ e oor˜ jo̱, gángˉ dseaˋ teiñˈˊ jmiˈíñˈˊ fɨˊ ni˜ coˈmaˋ; jo̱ jaaiñˈˋ do nijé̱rˉ, jo̱guɨ jaangˋguɨr nidséiñˈˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ fɨˊ ñifɨ́ˉ. 35 Jo̱ gángˉ dseamɨ́ˋ i̱ teáangˈ˜ dsiˊ co̱lɨɨng˜; jaaiñˈˋ do nijé̱rˉ, jo̱guɨ i̱ jaangˋguɨ do nidséiñˈˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜. 36 Jo̱ gángˉ dseañʉˈˋ taaiñ˜ co̱lɨɨng˜ e jmóorˋ ta˜ quiáˈrˉ; jaaiñˈˋ do nijé̱rˉ, jo̱guɨ i̱ jaangˋguɨ do nidséiñˈˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜.

37 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do e cajíngˈˉ Jesús lado, jo̱baˈ cajmɨngɨˈrˊ dseaˋ do lala:

—Fíiˋi, ¿jie˜ fɨˊ lɨ˜ nidsijéeˊ jaléˈˋ e jo̱, faa˜aaˈ?

Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jiéˈˋ lɨ˜ ró̱o̱ˋ ngúuˊ jméˋ, fɨˊ jo̱b lɨ˜ niseángˈˊ jaléngˈˋ tujlɨ́ɨˋ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes