Add parallel Print Page Options

Seinˈmaⁿ Jesús tsˈaⁿ na ndiiˈ tcooˈ

14  Cwii xuee na cwitaˈjndyee nnˈaⁿ, tjatseijomñe Jesús waaˈ tsˈaⁿ na cwiluiitquieñe cantyja ˈnaaⁿ nnˈaⁿ fariseos, na nlcwaaⁿˈaⁿ joˈ joˈ. Ndoˈ ñˈeeⁿ nnˈaⁿ fariseos na tyoqueⁿ cwenta ljoˈ nntsˈaaⁿ. Joˈ joˈ tjameintyjeeˈ cwii tsˈaⁿ na wiiˈ jo nnoom na ndiiˈ tcooˈ. Ndoˈ taxˈeeⁿ nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwitˈmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés ñequio nnˈaⁿ fariseos, tsoom:

—¿Aa matyˈiomyanaˈ na nntseinˈmaⁿ tsˈaⁿ tsaⁿwiiˈ xuee na cwitaˈjndyee nnˈaⁿ, oo aa ticatyˈiomnaˈ?

Sa̱a̱ joona yacheⁿ jlaˈcheⁿna. Quia joˈ toˈñoom tsˈaⁿwiiˈ, seinˈmaaⁿ juu ndoˈ tsoom nnom:

—Ya xeⁿ na wjaˈtoˈ waˈ.

Jnda̱ joˈ tsoom nda̱a̱ fariseosˈñeeⁿ:

—¿Aa mˈaaⁿ cwiindyoˈ ˈo na xocatseicjeeñe na nncwjiˈ snom oo quioˈjndyo tsmeiⁿˈ na tjuˈnaˈ tsˈom tsueˈtsjoom, meiiⁿ na juu xuee na cwitaˈjndyee nnˈaⁿ?

Sa̱a̱ ticatˈo̱o̱na ˈñom.

Nnˈaⁿ na ˈoo yuu na macoco tsˈaⁿ

Ndoˈ naⁿˈñeeⁿ na tqueeⁿˈ tsˈaⁿ fariseo na nlcwaˈ ñˈeⁿñê, tqueⁿ Jesús cwenta ljoˈ lˈana. Jlaˈyuu nda̱a̱na ntsula̱ nacañoomˈticheⁿ nacañoomˈ meiⁿsa. Joˈ chii seineiiⁿ ñˈoom tjañoomˈ nda̱a̱na. Tsoom:

—Quia na maqueeⁿˈ tsˈaⁿ ˈu na catseijomndyuˈ na macoco jnaaⁿ, tincjaˈcajmaⁿˈ sula̱ nacañoomˈticheⁿ. Ee xeⁿ nntseijomnaˈ tqueeⁿˈñê cwiicheⁿ tsˈaⁿ na tˈmaⁿti cwiluiiñe, nchiiti ˈu, quia joˈ jom na tqueeⁿˈñê ˈo, nncjaantyjaaⁿˈaⁿ ˈu, nntsoom njomˈ: “ˈU quiaaˈ na tsaⁿmˈaaⁿ nncjom yuu na wacatyeⁿˈ.” Quia joˈ nluiˈjnaaⁿˈndyuˈ na nncjaˈcajmaⁿˈ sula̱ na macanda̱. 10 Joˈ chii, quia na maqueeⁿˈñe tsˈaⁿ ˈu, cjaˈcajmaⁿˈ sula̱ na weˈyandyo, cha quia na nncjaantyjaaˈ tsˈaⁿ na tqueeⁿˈñe ˈu, nntsoom njomˈ: “ˈU xˈiaya, cwinoomˈ nacañoomcheⁿ.” Quia joˈ nntseitˈmaaⁿˈñenaˈ ˈu jo nda̱a̱ chaˈtso nnˈaⁿ na meindyuaandye nacañoomˈ meiⁿsa ñˈeⁿndyuˈ. 11 Ee meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na matseiwendyeñe cheⁿnquii, maxjeⁿ nntseiquioo Tyˈo̱o̱tsˈom juu. Ndoˈ meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na majuˈñecje, maxjeⁿ nntseiwendye Tyˈo̱o̱tsˈom tsaⁿˈñeeⁿ.

12 Mati tso Jesús nnom tsˈaⁿ na tqueeⁿˈñe jom:

—Quia na maqueⁿˈ nnˈaⁿ na calaˈjomndye na nlcwaˈyoˈ na quiajmeiⁿˈ oo natmaaⁿ, tilqueⁿˈ ncˈiaˈ, meiⁿ nnˈaⁿˈ nncuˈ, meiⁿ nnˈaⁿˈ na jnda̱ teitquio̱o̱ˈ, meiⁿ naⁿtya na mˈaⁿ nndyooˈ. ¿Ee aa nchii nncueeˈ xuee na majoˈti nlˈa joona, cha nnjoom chaˈxjeⁿ na saˈ ˈu? 13 Joˈ chii quia na nntsaˈ nantquie na tˈmaⁿ na nlcwaˈ nnˈaⁿ, queⁿˈ ndyeñeeⁿˈ ñˈeⁿ nnˈaⁿ na ticanda̱a̱ˈ luee, ncˈeeˈ, ndoˈ nnˈaⁿ na tileicˈoocaˈ ñequio nnˈaⁿ na nchjaaⁿ. 14 Quia joˈ nncˈoomˈ na neiⁿˈ na luaaˈ nntsaˈ. Ee joona xocanda̱a̱ nlˈana na nnjoom ljoˈ na saˈ, sa̱a̱ ˈu nncoˈñomˈ na nnjoom quia na nntaˈndoˈnndaˈ nnˈaⁿ na ñelˈa yuu na matyˈiomyanaˈ.

Nantquie tˈmaⁿ natmaaⁿ

15 Cwii tsˈaⁿ na ñˈeⁿ meindyuaandyena nacañoomˈ meiⁿsa, quia na jndii na luaaˈ, tso nnom Jesús:

—Nñequiaanaˈ na neiiⁿˈ tsˈaⁿ na nntseijomñe nantquie tˈmaⁿ yuu na matsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom.

16 Tˈo̱ Jesús cwii ñˈoom na tjañoomˈ. Maˈmo̱ⁿnaˈ na nchii chaˈtsondye nnˈaⁿ nncˈooquieeˈndye yuu na matsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom. Tsoom:

—Tyomˈaaⁿ cwii tsˈaⁿ, jom jnoomˈm cwii nantquie tˈmaⁿ ndoˈ tqueeⁿˈñê jndye nnˈaⁿ. 17 Quia na tueeˈntyjo̱ xjeⁿ na nlcwaˈna natmaaⁿ jñoom mosoomˈm na cjaacatso nda̱a̱ nnˈaⁿ na maqueeⁿˈñê: “Aa ndyeˈyoˈ, cjaaya, ee chaˈtso jnda̱ maya waa.” 18 Sa̱a̱ chaˈtsondye naⁿˈñeeⁿ cwii cwii nnom jlaˈcajñoomˈndyena. Tsaⁿ najndyee tso: “Catsaˈ cwii nayaˈñeeⁿ na catsuˈ nnom patrom ˈnaⁿˈ na catseitˈmaⁿ tsˈoom ja, ee jnda̱ seijndaya cwii taⁿˈ tyuaa ndoˈ macaⁿnaˈ na cjo̱cando̱o̱ˈa juunaˈ.” 19 Ndoˈ tso cwiicheⁿ tsˈaⁿ nnom moso: “Ja jnda̱ seijndaya ˈom ljo quiooˈndyo na nlˈa tsˈiaaⁿ ndoˈ jeˈ jo̱cantyˈia aa ndyaaˈ ya nlˈayoˈ. Joˈ chii catsaˈ cwii nayaˈñeeⁿ na catsuˈ nnoom na catseitˈmaⁿ tsˈoom ja.” 20 Ndoˈ cwiicheⁿ tso: “Cweˈ xcondyo na tmaⁿˈco̱, joˈ na xocanda̱a̱ nncjo̱.” 21 Tjalcweˈ moso tjatseicañeeⁿ patrom ˈnaaⁿˈaⁿ chaˈtso ñˈoommeiⁿˈ. Ndoˈ seiliooˈñe patrom. Tsoom nnom mosoomˈm: “Catseityuaˈ, cjaˈ jo tsˈua ndoˈ nˈom nantaa naquiiˈ tsjoom ndoˈ candyoˈchuˈ ndyeñeeⁿˈ ñequio nnˈaⁿ na ticanda̱a̱ˈ luee, ncˈeeˈ, nnˈaⁿ na ntjeiⁿ ncˈeeˈ ñequio nnˈaⁿ na nchjaaⁿ.” 22 Jnda̱ chii seicandii mosoˈñeeⁿ, tsoom: “Ta, jnda̱ tuii chaˈxjeⁿ na sa̱ˈntjomˈ sa̱a̱ ndicwaⁿ wanaaⁿti.” 23 Quia joˈ tso patrom nnoom: “Cjaˈ jo nˈom nato ntˈmaⁿ ñequio chaˈtso nato cajneiⁿ. Catsaˈ na jndeiˈnaˈ na nñequio nnˈaⁿ cha na nntooˈ wˈaya. 24 Jeˈ nndyeˈyoˈ nntsjo̱o̱ na meiⁿcwiindye nnˈaⁿ na tqua̱a̱ⁿˈndyo̱jndya̱a̱ xocaljeii chiuu waa nantquie tˈmaⁿ na mando̱o̱ˈa.”

Jeeⁿ jndyaaˈ na wjaantyjo̱ tsˈaⁿ naxeⁿˈ Cristo

25 Tˈmaⁿ tmaaⁿˈ nnˈaⁿ tyˈe ñˈeⁿ Jesús. Quia joˈ taqueeⁿ, tsoom nda̱a̱na:

26 —Meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na nndyo ñˈeⁿndyo̱ xeⁿ ticˈoom na jndati ntyjeeⁿ ñˈeⁿndyo̱, nchiiti tsotyeeⁿ, tsoñeeⁿ, scoomˈm, ntseinaaⁿ, tiˈnquioom ñequio ndyencjoom, hasta cantyja na wandoˈ nqueⁿ, tsaⁿˈñeeⁿ xocanda̱a̱ nntseijomñê ñˈeⁿndyo̱. 27 Ndoˈ meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na nndyontyjo̱ cantyja na matsˈaa, xeⁿ ticˈoom na cwiljoya tsˈoom nawiˈ na matjoom cantyja ˈnaⁿya meiiⁿ cueeⁿˈeⁿ, tsaⁿˈñeeⁿ xocanda̱a̱ nntseijomñê ñˈeⁿndyo̱. 28 Xeⁿ cwiindyoˈ ˈo ñeˈcatsˈaa wˈaandye, ¿aa nchii nncjaacjoojndyee, nntseitiuuya chiuuxjeⁿ nlcaⁿnaˈ cha ntyjii aa nleijndeii cwanti na maleiñˈoom hasta na nnda̱a̱ˈ wˈaaˈñeeⁿ? 29 Xeⁿ ticatsˈaaⁿ na ljoˈ, jnda̱ sˈaaⁿ tsiaⁿtsjo̱ˈ ndoˈ nljeiiⁿ na taticatquii nntsˈaaⁿ, quia joˈ chaˈtso nnˈaⁿ na nntyˈiaa na ljoˈ, nnto̱ˈna na nlaˈjnaaⁿˈna jom. 30 Nluena: “Tsaⁿmˈaaⁿˈ to̱o̱ⁿˈo̱ⁿ cwii tsˈiaaⁿ sa̱a̱ cweˈ tsˈiaaⁿ taⁿˈ. Tîtseicanda̱a̱ˈñê.” 31 Mati cwii rey na tseixmaⁿ qui meiⁿ sondaro, ¿aa ntsˈaacheⁿnaˈ na nncjaacatjomñê cwiicheⁿ rey na nndyocatsˈaa tiaˈ nacjoomˈm na matseixmaⁿ ntquiuu meiⁿ sondaro? ¿Aa chii nncjaacjoojñeeⁿ na nntseitiuuyaaⁿ, aa nnda̱a̱ nntsˈaaⁿ? 32 Ndoˈ xeⁿ nntyˈiaaⁿˈaⁿ na tixocanda̱a̱ nntsˈaaⁿ, quia joˈ nntseicwanoom ñˈoom ñequio tsˈaⁿ ˈnaaⁿˈaⁿ na nntseityˈooñê na cwitsaaⁿˈ tiaˈ, cwii na ndicwaⁿ tquia ndyo tsaⁿˈñeeⁿ. 33 Joˈ chii meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ ˈo na ticaˈndii chaˈtso na matseixmaⁿ nquii, xocanda̱a̱ nntseijomñê ñˈeⁿndyo̱.

Tilˈue tsjaaⁿˈ xeⁿ na jnda̱ jluiˈ na chjeⁿˈnaˈ

34 ’Jeeⁿ lˈue tsjaaⁿˈ, sa̱a̱ xeⁿ nluiˈ na chjeⁿˈnaˈ, ¿ljoˈ ñˈeⁿ cwii nleichjeⁿˈnndaˈnaˈ? 35 Taxocwilˈuenaˈ, meiⁿ quio tyuaa, meiⁿ ñˈeⁿ toˈ. Cweˈ quiityeⁿˈquieeˈ nnˈaⁿ joonaˈ. Maluaaˈ matseijomnaˈ ˈo, mˈaⁿˈyoˈ chaˈcwijom tsjaaⁿˈ na tilˈue xeⁿ tyooteiˈjndeiˈyoˈ ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ. ˈÑeeⁿ juu na niom lueˈ nˈom luaˈqui na nndii, candiiya.

Bible Gateway Sponsors