Add parallel Print Page Options

Pred Bohom nik nie je bez hriechu

Je teda nejaká prednosť byť Židom? Dal im Boh nejaké výsady? A má nejaký zmysel rituálne obrezávanie?

Áno, v mnohom ohľade má. Židom ako prvým zveril Boh svoje slová.

A čo keď im niektorí neuverili -- môžete namietnuť. No myslíte si, že Boh len pre ich nedôveru nedodrží svoje slovo?

Určite nie! Práve na tom ukáže, aký je verný aj vtedy, keď mu človek neverí. Tak je to aj v Písme: Každý uzná, že statočne plníš to, čo si sľúbil, a tak víťazne vyjdeš z každého obvinenia."

Ale niekto môže namietnuť: Ak na pozadí našej vierolomnosti vynikne Božia spravodlivosť, čo na to povieme? Nie je Boh, po ľudsky povedané, nespravodlivý, keď nás stíha svojím hnevom?"

Určite nie! Aký zmysel by potom mal Boží súd?

To by sme mohli priamo nabádať k zlu, aby sa dobro vedľa neho ešte väčšmi zaskvelo.

Niektorí ľudia to naozaj tak robia, ale my nie, aj keď nás z toho obviňujú. Takí hriešnici budú plným právom odsúdení.

Napísal som vám už, že židovský národ má určité prednosti. Ale to neznamená, že Židia sú pred Bohom lepší ako ostatní.

10 O všetkých ľuďoch je napísané v žalme:

11 Na svete niet spravodlivého, niet ani jedného.

Niet rozumného, kto by Boha hľadal.

12 Všetci zblúdili, oddali sa zvrátenosti.

Niet nikoho, kto by dobro konal, niet ani jedného.

13 Z hrdla im páchne ako z otvoreného hrobu,

jazykom svojím rozširujú lesť,

14 ústa majú plné hadieho jedu,

uštipnú, rozsievajú zlobu.

15 Ich nohy sa náhlia preliať krv,

16 kde sa len pohnú,

zanechajú spúšť a biedu.

17 Pokoj pred nimi uteká,

18 bázeň Božia spred očí uniká.

19 Vieme však, že ustanovenia zákona sú záväzné pre všetkých, ktorým boli určené. Každý musí uznať, že je vinný pred Bohom,

20 lebo čo ako by sa usiloval dodržiavať zákon, nezíska si tým ospravedlnenie v Božích očiach. Zákon našu vinu iba bližšie určuje a usvedčuje nás z nej.

Ospravedlnenie pred Bohom môžeme získať len vierou

21 Ale teraz nám Boh ukázal inú cestu, ako získať večný život -- nie tak, že budeme dobrí" a pokúsime sa zachovávať Boží zákon. Už Mojžiš a proroci o nej hovorili, ale až Kristom ju Boh otvoril.

22 Boh nám hovorí, že každý môže byť zbavený viny, ak verí v Krista. Len táto spravodlivosť uňho platí.

23 V jednom sú si všetci ľudia rovní: sú hriešnikmi, ktorí pre svoje viny stratili podiel na Božej sláve.

24 Ale teraz nám Boh vo svojej dobrote daruje to, čo si nik z nás nezaslúžil: vyhlásil nás za nevinných, lebo nás Ježiš vykúpil.

25 Boh poslal svojho Syna, aby sa svojou vlastnou smrťou stal obeťou zmierenia pre tých, ktorí veria. Až doposiaľ Boh trest za naše viny s nekonečnou zhovievavosťou odkladal, teraz ich vložil na Ježiša Krista, ktorý za ne zomrel, a tak dokázal svoju spravodlivosť.

26 Aj dnes ospravedlňuje tých, ktorí v neho veria, a pritom nič nezľavuje zo svojej spravodlivosti.

27 Čím sa teda môžeme pred Bohom chváliť? Ničím! Skutkami? Tie nás nespasia. Zachrániť nás môže iba viera!

28 A tak je isté, že nás v Božích očiach ospravedlňuje viera, a nie dobré skutky, ktoré konáme.

29 Zachraňuje Pán Boh takto iba Židov? Nie je azda Bohom všetkých ľudí? Určite je.

30 Boh je iba jeden a bez rozdielu ospravedlňuje všetkých, ktorí vierou prijmú Krista.

31 Ale nevyhlasujeme zákon za neplatný, ak staviame vieru tak vysoko? Vonkoncom nie! Naopak, platnosť zákona sa tým iba potvrdzuje.