Add parallel Print Page Options

Nik sa nevyhne Božiemu súdu

Tí si naozaj zaslúžia trest," možno povieš. Ale pozor! Nazdávaš sa, že si na tom lepšie? Chceš azda tvrdiť, že si sa nikdy ničoho zlého nedopustil?

Vieme, že spravodlivý Boh nenechá bez trestu nikoho, kto takto koná.

Iných súdiš a dúfaš, že sám unikneš súdu, hoci robíš to isté?

Nepohŕdaš aj ty nesmiernou Božou dobrotou, trpezlivosťou a zhovievavosťou? Neuvedomuješ si, že ťa práve Božia láskavosť vedie k tomu, aby si sa odvrátil od zlého a začal nový život?

Ale ty sa naďalej zaťato vzpieraš Bohu a nechceš sa odvrátiť od hriechu, a takto privolávaš na seba Boží hnev v deň súdu.

V ten deň Boh spravodlivo odplatí každému podľa jeho zásluhy:

večný život dá tým, ktorí sa usilujú o nepominuteľné hodnoty neúnavným konaním dobra a hľadajú slávu a česť.

Ale tých, ktorí vo svojej zlobe bojujú proti pravde a dopúšťajú sa bezprávia, stihne hnev a spravodlivý trest.

Súženie a úzkosť dopadne raz na každého, kto pácha zlo, už či je Žid -- na toho predovšetkým! -- alebo ktokoľvek iný.

10 Ale tých, čo konajú dobro, čaká sláva, česť a pokoj, nezáleží, či je to Žid, alebo niekto iný.

11 Boh nikoho neuprednostňuje.

12 Každý, kto hreší proti Božím prikázaniam, musí zahynúť, už či ich pozná, alebo nie.

13 Aby bol človek uznaný za bezúhonného, na to nestačí zákon iba poznať, treba ho aj plniť.

14 Ak neverci, hoci Boží zákon nepoznajú, konajú podľa svojho svedomia tak, že je to v súlade s Božími príkazmi,

15 dokazujú tým, že to, čo zákon požaduje, majú napísané vo svojom srdci, ako im to káže svedomie. Ono je ich zákonom, ktorý ich buď obviňuje, alebo ospravedlňuje.

16 To, čo je dnes ľuďom ešte skryté, bude zjavené v deň súdu. A to všetko je obsahom evanjelia, ktoré ja zvestujem.

Kto patrí naozaj k Božiemu ľudu?

17 Ale ak ty Boha poznáš a veríš v neho, ak sa odvolávaš na Božiu lásku,

18 ak poznáš jeho vôľu a vieš rozoznať, čo je dobré a čo zlé, lebo si študoval Sväté Písmo,

19 ak si namýšľaš, že by si mohol byť vodcom slepých a svetlom tým, čo blúdia v tme,

20 a že by si mohol vychovávať nevzdelaných a učiť nedospelých, lebo z Božieho slova čerpáš všetko poznanie a pravdu --

21 áno, učíš iných, prečo sa teda nepoučíš sám? Hlásaš, že sa nesmie kradnúť, a privlastňuješ si cudzí majetok?

22 Iným zakazuješ cudzoložiť, a sám sa dopúšťaš cudzoložstva? Modlárov zatracuješ, no peniaze sa ti stali bohom.

23 Oháňaš sa Božími prikázaniami, ale sám ich nedodržiavaš, a tým zneuctievaš Boha.

24 Nečudo, že sa neveriaci pre takých, ako si ty, posmievajú Božiemu menu!

25 Na svojom vyznaní si môže zakladať len ten, kto podľa neho žije. Ak sa veriaci človek vo svojom konaní rozchádza s učením Písma, je ako pohan.

26 Ak pohania zachovávajú Božie zákony, či im Boh nedá všetky práva a česť, ktoré pôvodne zamýšľal dať Židom?

27 Takíto ľudia budú súdiť vás, Židov, lebo poznáte Božie prikázania, ale podľa nich nežijete.

28 Pravým Židom nie je ten, kto je ním navonok alebo kto sa narodil zo židovských rodičov.

29 Nie! Pravým Židom je ten, ktorého srdce je čisté pred Bohom, a to môže spôsobiť iba Boží Duch, a nie dodržiavanie predpisov. Taký si získa chválu nie od ľudí, ale od Boha.