Add parallel Print Page Options

Pozdravy

16  Odporúčam vám našu sestru Fébu, obetavú služobníčku zboru v Kenchreách.

Ochotne pomáhala mne aj iným. Ak sa na vás obráti, pomôžte jej vo všetkom, čo bude potrebovať, ako sa na kresťanov patrí.

Pozdravte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov,

ktorí boli pre mňa ochotní obetovať aj svoj život. Vďačím im nielen ja, ale aj všetky zbory z bývalých pohanov.

Aj všetkých veriacich, ktorí sa schádzajú v ich dome, srdečne pozdravujem. Pozdravte aj môjho milovaného Epaineta, ktorý prvý v Ázii uveril v Krista.

Pozdravte Máriu, čo pre vás toľko vykonala.

Srdečne pozdravujem aj Andronika a Júnia, pôvodom Židov, ako som ja, a kedysi spoluväzňov, apoštolov, ktorí sa tešia veľkej vážnosti a uverili v Krista skôr ako ja.

Ďalej pozdravte Ampliáta, ktorého milujem v Pánovi,

ale aj Urbana, môjho spolupracovníka v diele Kristovom, a Stachysa, mne veľmi drahého.

10 Pozdravujte Apella, ktorý sa osvedčil v Kristu. Takisto všetkých z Aristobulovho domu.

11 A nezabudnite pozdraviť môjho krajana Herodiona. Pozdravte aj tých z domu Narcisa, čo sa odovzdali Pánu.

12 Takisto pozdravte Tryfinu a Tryfózu, ktoré mnoho pracovali pre Pána. Pozdravte mne veľmi drahú Persidu, ktorá horlivo pracovala v diele Pánovom.

13 Pozdravujte Rúfa, vyvoleného v Pánu, a jeho matku, ktorá i mne bola matkou.

14 Ďalej pozdravujem Asynkrita, Flegóna, Hermesa, Patroba, Hermasa a ostatných tamojších bratov,

15 Filológa a Júliu, Nerea a jeho sestru, Olympa i všetkých kresťanov u nich.

16 Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás aj všetky kresťanské zbory.

Varovanie pred tými, ktorí robia roztržky

17 Ešte jedno vám chcem položiť na srdce: dajte si pozor na tých, ktorí vyvolávajú roztržky a chceli by vás odviesť od učenia, ktoré ste prijali. Vyhýbajte sa im!

18 Takí kážu nie preto, aby slúžili Kristu, ale aby sami vynikli. Krásnymi a zbožnými rečami sa usilujú zmiasť srdcia prostých ľudí.

19 O vašej oddanosti evanjeliu všade počujem len to najlepšie a teším sa z toho. Želám vám múdrosť v konaní dobra a zlo nech sa vás ani nedotkne.

20 Boh, darca pokoja, už čoskoro rozdrví satana pri vašich nohách. Náš Pán Ježiš Kristus nech vás obdarí svojou milosťou.

21 Pozdravuje vás aj môj spolupracovník Timotej a moji krajania Lucius, Jason a Sozipater.

22 I ja, Tercius, ktorý píšem tento list, pripájam svoj pozdrav.

23 I Gájus, ktorý otvoril svoj dom mne i celému zboru, vás úprimne pozdravuje, a takisto Erastus, správca mestskej pokladnice, a brat Kvartus.

24 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými.

Chválorečenie Bohu

25 Sláva tomu, ktorý má moc upevniť vás vo viere podľa slov, ktoré som vám zvestoval o Ježišovi Kristovi. Bolo vám zjavené tajomstvo, ktoré od dávnych čias bolo pred ľuďmi skryté.

26 Už proroci o ňom hovorili a na príkaz večného Boha majú teraz ľudia zo všetkých národov počuť evanjelium, uveriť mu, prijať ho poslušne vierou a podľa neho žiť.

27 Tohto jediného pravého Boha chceme celú večnosť zvelebovať a oslavovať v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen!