Add parallel Print Page Options

Znášajme sa navzájom

15  My silní sme povinní znášať nedostatky slabých a nemáme sa samoľúbo kochať vo svojej duchovnej vyspelosti.

Každý z nás sa má tak správať, aby jeho osobný príklad bol povzbudením pre iných a upevnil ich vieru.

Ani Kristus nehľadal svoj prospech, ale podľa prorockých slov žalmu znášal výsmech nepriateľov: Urážky tých, čo teba, Bože, tupili, padali na moju hlavu."

Všetko, čo je tam napísané, bolo napísané na naše poučenie, aby sme z trpezlivosti a povzbudenia, ktoré nám dáva Písmo, čerpali nádej.

A Boh, ktorý dáva trpezlivosť, vytrvalosť a povzbudenie, nech nám pomôže nažívať v dokonalej vzájomnej zhode, ako nám to ukázal sám Kristus.

A potom budeme môcť všetci spoločne a jednomyseľne oslavovať Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista.

Preto sa prijímajte navzájom, ako Kristus prijal vás, aby bol Boh oslávený.

Kristus bol poslaný k Židom, aby splnil sľuby, ktoré dal Boh praotcom.

Súčasne priniesol milosť aj všetkým ostatným národom, aby aj oni oslavovali Boha. Už v žalme čítame:

Preto ťa budem oslavovať medzi národmi a ospevovať tvoje meno."

10 A na inom mieste hovorí: Tešte sa, pohania, spolu s jeho židovským národom!"

11 A inde zasa hovorí žalmista: Chváľte Pána, všetky národy! Velebte ho všetci ľudia!"

12 A Izaiáš prorokuje: Príde potomok Izraelov, povstane, aby vládol národom, a pohania budú v neho dúfať."

O práci medzi pohanmi

13 Nech vás Boh, darca nádeje, naplní radosťou, pokojom a dôverou, aby sa vaša nádej mocou Svätého Ducha čoraz väčšmi upevňovala.

14 Milí bratia, som pevne presvedčený, že moje napomenutie ani nepotrebujete, lebo dobre viete, koľko dobrodenia ste prijali od Pána, a čo od vás očakáva, preto sa môžete sami navzájom napomínať a radiť si, ako máte po kresťansky žiť.

15 A predsa som si dovolil pripomenúť vám niektoré veci.

16 Boh ma predsa na to povolal, aby som bol služobníkom Ježiša Krista medzi všetkými národmi. Plním teda túto svätú úlohu, aby sa všetci obrátili k Bohu a pod vedením Ducha Svätého sa mu celkom odovzdali.

17 Účasť na Božom diele v Kristu je mojou najväčšou chválou.

18 Pokladám za výsadu, že Kristus mojím prostredníctvom prebúdza vieru v pohanoch, mení ich život

19 a zázračným spôsobom ich presviedča o svojej moci. Rozšíril som posolstvo o ňom po celom okolí Jeruzalema a vo všetkých krajoch až po Illýriu.

20 Usiloval som sa zvestovať Krista tým, ktorí dosiaľ nič o ňom nepočuli. Nechcel som stavať na cudzích základoch,

21 ale pridŕžam sa slov Písma: Uvidia ho tí, ktorí o ňom nič nevedeli, a poznajú ho tí, ktorí o ňom nepočuli."

Kto miluje bratov, túži po stretnutí s nimi

22 A práve to mi neraz zabránilo, aby som prišiel k vám.

23 Teraz však už nemám nijaké voľné pole v týchto končinách. Už niekoľko rokov sa teším, že sa u vás zastavím cestou do Španielska.

24 Dúfam, že sa mi toto želanie konečne splní a že ma vypravíte na ďalšiu cestu, keď sa aspoň trocha poteším zo spoločenstva s vami.

25 Predtým sa musím ešte vybrať do Jeruzalema, aby som pomohol tamojším kresťanom.

26 V Macedónsku a v Grécku usporiadali totiž zbierku na núdznych bratov v Jeruzaleme.

27 Rozhodli sa pomôcť im hmotnými darmi, lebo sa im túžia odvďačiť za duchovné bohatstvo, ktoré od nich prijali.

28 Keď vykonám túto úlohu a odovzdám im zbierku, vyberiem sa do Španielska a cestou sa zastavím u vás.

29 Som si istý, že keď k vám prídem, budem sa s vami môcť podeliť o bohatstvo požehnania Ježiša Krista.

30 Chcem vás ešte poprosiť, milí bratia, pre nášho Pána Ježiša a pre lásku, ktorá je z Ducha, aby ste mi pomáhali bojovať na modlitbách a prihovárali sa za mňa u Otca,

31 aby ma ochránil pred neveriacimi v Judsku a aby v Jeruzaleme moju službu tamojší bratia uvítali.

32 Potom, ak to bude vôľa Božia, budem môcť s radosťou prísť k vám, aby som medzi vami pookrial.

33 Boh, darca pokoja, nech je so všetkými vami. Amen.