Add parallel Print Page Options

Omyl Izraela

10  Milí bratia, z celého srdca túžim a neprestajne prosím Boha, aby aj môj národ bol spasený.

Lebo môžem dosvedčiť, že nadšene a horlivo chce slúžiť Bohu, ale chýba mu správne poznanie.

Nepochopili totiž, že Kristus za nich zomrel, aby ich zmieril s Bohom. Namiesto toho si vlastným úsilím chcú získať ospravedlnenie v Božích očiach, a tak sa Božej spravodlivosti vzpierajú.

Kristus naplnil zákon, a tým ukončil jeho vládu. Kto v neho uverí, bude ospravedlnený.

Ale ak by predsa chcel niekto obstáť pred Bohom plnením zákona, na toho sa vzťahujú Mojžišove slová: Človek, ktorý plní moje ustanovenia, bude žiť."

Ale kto našiel cestu k Bohu vierou v Krista, ten môže povedať: Nezaoberaj sa myšlienkou, kto vstúpi do neba, aby Krista priviedol dolu,

ani nehovor, kto zostúpi do hlbín, aby Krista vyviedol z ríše mŕtvych."

Kto verí, ten povie: Blízko teba je slovo, je v tvojich ústach a v tvojom srdci." Je to slovo o viere v Krista, ktorého zvestujeme.

Lebo ak svojimi ústami vyznáš: Ježiš Kristus je Pán!" a ak celým srdcom uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš zachránený.

10 Lebo ak vo svojom srdci uveríme, získame ospravedlnenie pred Bohom, a ak svoju vieru vyznáme ústami, upevníme svoje spasenie.

11 Boh už ústami proroka Izaiáša povedal: Kto verí, nebude zahanbený."

12 A tu nie je nijaký rozdiel medzi Židmi a ostatnými národmi. Boh je jeden a ten istý Pán, ktorý zo svojho bohatstva štedro dáva všetkým, čo ho o to prosia.

13 Lebo každý, kto vzýva meno Pánovo, bude zachránený," predpovedal už prorok Joel.

Izrael neprijíma Božiu ponuku

14 Ale ako môže niekto Boha vzývať, ak v neho neverí? A ako môže uveriť, ak o ňom nepočul? A ako počujú, keď im Božie slovo nikto nezvestoval?

15 Už Izaiáš o tom povedal: Aké vzácne je, keď po vrchoch idú nohy toho, kto nesie posolstvo a ohlasuje pokoj a spásu."

16 Ale nie každý, kto toto radostné posolstvo počuje, ho aj prijme. Ten istý prorok Izaiáš si povzdychol: Kto uveril našej zvesti?"

17 Tak teda viera sa zrodí vtedy, keď niekto počuje radostnú zvesť. A hlásaním radostnej zvesti nás poveruje Kristus.

18 Ale ako je to so Židmi? Azda Božie slovo nikdy nepočuli? Pravdaže počuli. Veď aj žalmista Dávid napísal: Ich hlas sa rozlieha po celej zemi, a ich slová až na okraj sveta."

19 Zostáva teda otázka: Čo ak toto posolstvo nepochopili? Veď už za Mojžišových čias Boh hovoril, že prebudí vo svojom ľude žiarlivosť a popudí ho tým, že dá spasenie nerozumným národom.

20 A neskôr Izaiášovými ústami povedal: Dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali."

21 Ale o svojom vlastnom ľude musel povedať: Celý deň som vystieral ruky k národu neposlušnému a vzdorovitému."