Add parallel Print Page Options

Na druhej strane od vás nadriadených Boh očakáva, že budete spravodliví, a nie krutí k svojim podriadeným. Nezabúdajte, že aj vy máte Pána v nebesiach.

Záverečné pokyny

V modlitbách buďte vytrvalí a v ďakovaní neúnavní.

A proste aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo a poslal ochotných poslucháčov posolstva o Kristovi. Veď práve preto som sa dostal do väzenia;

modlite sa, aby som na tomto mieste vykonal svoje poslanie tak jasne a smelo, ako mi to Pán uložil.

Využite každú príležitosť vydať svedectvo o Kristovi tým, ktorí ešte o ňom nepočuli, buďte však pritom múdri a rozvážni.

Vaša reč nech je vždy láskavá, ale rozhodná, aby ste každému správne odpovedali.

Môj drahý priateľ Tychikus vám podrobne porozpráva, ako sa mám. Horlivo so mnou slúžil Pánovi a verne mi pomáha.

Od neho budete mať najpresnejšie správy, preto ho posielam, aby ste sa zbytočne o mňa netrápili.

Posielam s ním aj vášho krajana Onezima, verného a milovaného brata. Oni vám povedia všetko, čo sa tu deje.

10 Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchos a Barnabášov bratranec Marek, o ktorom som vám už písal. Ak k vám niekedy príde, prijmite ho čo najsrdečnejšie.

11 A pozdravuje vás aj Jezus Justus. Títo traja sú jediní zo Židov, ktorí s nami pracujú a pomáhajú zvestovať Krista. Sú mi veľkou oporou a útechou.

12 Pozdravuje vás aj váš krajan Epafras. Je to naozaj horlivý Kristov služobník a modlí sa za vás neprestajne, aby ste boli pevní vo viere a aby ste vedeli rozoznať Božiu vôľu vo všetkom, čo konáte.

13 A rovnako ako vy ležia mu na srdci aj kresťania v Laodicei a v Hierapole.

14 I náš milý lekár Lukáš vás pozdravuje a taktiež Démas.

15 Pozdravujte bratov v Laodicei, ako aj Nymfu a zbor, ktorý sa zhromažďuje v jej dome.

16 Keď si prečítate tento list, mohli by ste ho poslať do Laodicey, aby si ho aj tam prečítali. A vy si zasa môžete vyžiadať a prečítať list, ktorý som napísal im.

17 A Archippovi odkážte, aby svedomite vykonával službu, ktorou ho Pán poveril.

18 Napokon pripisujem pozdrav vlastnou rukou. Pamätajte na to, že som v putách. Boh vám žehnaj.