Add parallel Print Page Options

Keď ste teda Kristovým vzkriesením aj vy získali nový život, zamerajte sa na hodnoty, ktoré pramenia z Boha. S ním sa teraz Kristus delí o slávu a moc.

To, čo je hore, nech vás zamestnáva, a nie pozemské starosti.

Svoje ja ste nechali zomrieť. Váš skutočný život je s Kristom u Boha.

A až sa Kristus, náš pravý život, opäť ukáže na zemi, aj vy budete žiariť jeho slávou.

Ako majú kresťania žiť

Preto potláčajte svoje telesné sklony, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé túžby a chamtivosť. Holdovať takým chúťkam nie je nič iné ako modloslužba,

a kto to robí, privoláva na seba Boží hnev a trest.

Aj vy ste kedysi viedli takýto spôsob života,

ale teraz je najvyšší čas zanechať zlobu, nenávisť, rúhanie a škaredé reči.

Hovorte vždy iba pravdu; lož a neúprimnosť boli vlastnosťami vášho starého života, ktorý ste už zanechali.

10 Vy teraz žijete celkom novým životom, ktorý vedie k čoraz vyššiemu poznaniu dobra a k čoraz vernejšej podobe s Kristom, jeho zdrojom.

11 Tento nový život už nepozná národnostné, rasové ani sociálne rozdiely -- to všetko už nič neznamená. Jediné, na čom záleží, je to, či v nás naozaj žije Kristus, a tú možnosť má každý.

12 Keď si vás teda Boh vybral, miluje vás a chce, aby ste žili čistým životom, buďte k iným láskaví a milosrdní, zahŕňajte sa navzájom ochotou, pokorou, skromnosťou a trpezlivosťou.

13 Buďte znášanliví a odpúšťajte tomu, kto vám ublížil; veď aj vám Boh odpustil.

14 Ale najmä nech vo všetkom rozhoduje láska -- potom bude všade vládnuť dokonalá zhoda.

15 A vaše srdce nech vždy napĺňa Boží pokoj: to je úloha a zároveň dar pre tých, ktorí patria k jeho telu. Buďte za to vďační.

16 Majte stále na pamäti, čo nás Kristus učil, a čerpajte z jeho slov múdrosť a obohatenie. Navzájom sa poúčajte a napomínajte. A v srdci nech vám vždy zvučia žalmy, chválospevy a duchovné piesne.

17 Čokoľvek hovoríte a konáte, robte tak, ako by na vašom mieste robil sám Kristus. A prostredníctvom neho ďakujte Otcovi.

Zásady vzájomného spolužitia

18 Manželky nech sa podriaďujú svojim mužom, ako sa na kresťanky patrí.

19 Vy muži, milujte svoje ženy a buďte k nim láskaví.

20 Deti, vy vždy poslúchajte svojich rodičov, to je Bohu milé.

21 A vy otcovia, nevyžadujte od svojich detí to, čo by bolo nad ich schopnosti.

22 Kto je podriadený, má svojmu nadriadenému slúžiť ochotne, nielen z donútenia alebo naoko. Poslúchajte ich pre lásku k svojmu nebeskému Pánovi

23 a pracujte statočne a radostne, akoby ste pracovali pre neho.

24 Veď pre neho aj pracujete a od neho nakoniec dostanete za odmenu podiel na jeho kráľovstve, lebo vaším pravým pánom je on.

25 Kto sa dopúšťa krivdy, dočká sa svojej odplaty. Boh má na všetkých rovnakú mieru.