Add parallel Print Page Options

Kristus väčší ako Mojžiš

Preto, svätí bratia, ktorí máte účasť na nebeskom povolaní, hľaďte na Ježiša, apoštola a veľkňaza vášho vyznania.

Bol verný tomu, ktorý ho ustanovil, ako aj Mojžiš verne slúžil v Božom dome.

Ale Ježiš si zaslúži väčšiu slávu ako Mojžiš, tak ako si staviteľ domu zaslúži väčšie uznanie ako dom, ktorý postavil.

Lebo každý dom musí niekto postaviť, a ten, kto postavil všetko, je Boh.

Mojžiš bol iba verný služobník v národe izraelskom, v dome, ktorý mu Boh zveril, a len naznačuje udalosti, ktoré sa v budúcnosti majú stať.

Ale Kristus je verný Boží Syn v dome, ktorý mu patrí. Týmto domom sme my, jeho cirkev, ak si až do konca zachováme smelú istotu a radostnú nádej.

Božie zasľúbenie pre jeho ľud

Preto nás napomína Svätý Duch: Dnes, ak počujete môj hlas,

nezatvrdzujte svoje srdcia

ako vaši otcovia pri vzbure v deň, keď ma pokúšali na púšti.

10 Štyridsať rokov som ich viedol, a predsa žiadali stále nové dôkazy. Preto som sa rozhneval na tento ľud a povedal som: Ich srdce ustavične blúdi a cestám, ktorými som ich chcel viesť, nerozumejú.

11 Vo svojom hneve som prisahal: Nikdy sa nedostanú do zasľúbenej krajiny a nezískajú pokoj, ktorý som im pripravil."

12 Dávajte si pozor, bratia, aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha.

13 Naopak, povzbudzujte sa navzájom deň čo deň, kým ešte trvá to dnes", aby sa nik z vás, oklamaný hriechom, nezatvrdil.

14 Lebo iba ak zostaneme verní až do smrti a zachováme si istotu, ktorú sme mali na počiatku, budeme mať účasť na všetkom, čo je Kristovo.

15 Preto platí: Ak dnes počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri onej vzbure."

16 No kto boli tí, čo počuli a zatvrdili sa? Neboli to všetci, čo vyšli z Egypta pod Mojžišovým vedením?

17 A na koho sa Boh hneval štyridsať rokov? Nie na tých, čo zhrešili a ich telá pohynuli na púšti?

18 A komu prisahal, že nevojdú do krajiny, ktorú im zasľúbil a kde mali nájsť odpočinok? Boli to tí, ktorí ho neposlúchali, a preto do nej nemohli vojsť pre neveru.