Add parallel Print Page Options

Kresťanská sloboda

Kristus nám vydobyl slobodu. Žite preto slobodne a nedajte sa zase sputnávať otrockým jarmom ceremónií a predpisov.

Ja Pavol vám vravím: Ak sa dávate obrezávať podľa židovského zákona, nie je vám nič platná obeť Pána Ježiša.

Znova zdôrazňujem jednému každému z vás: Kto sa dáva obrezať, musí dôsledne plniť celý židovský zákon.

Ak chcete obstáť pred Bohom svojimi skutkami, ste odlúčení od Krista a nemôžete sa dovolávať Božej milosti!

Ale my smieme v Božom Duchu vierou dúfať v to, že Kristova smrť nás ospravedlnila a zmierila s Bohom.

A tak obriezka ani iné židovské obrady nám už nemusia robiť starosti. Dôležitá je jedine viera, ktorá sa prejavuje nesebeckou láskou.

Bratia, veď ste tak dobre začali svoj duchovný život! Kto vás tak zmámil, že ste opustili pravdu?

Iste nie Boh, ktorý vás povolal na cestu viery!

Viete, že trocha kvasu stačí, aby skvasilo celé cesto. Tak aj jediný človek môže nesprávnymi výkladmi rozrušiť celé vaše spoločenstvo.

10 Ja však dôverujem Bohu a verím, že sa vrátite k tomu, čo som vás ja učil. Ten však, kto vnáša medzi vás zmätok a rozdelenie, neujde trestu, nech je to ktokoľvek.

11 Niektorí ľudia vravia, že aj ja som nútil veriacich z pohanov, aby sa dali obrezať. Prečo by na mňa potom Židia útočili? Veď tak by už nebol nijaký dôvod urážať sa nad mojím posolstvom, že viera v Ukrižovaného stačí na spasenie.

12 Nech tí, čo vás znepokojujú kvôli obriezke, sa dajú hneď aj vykastrovať!

Skutky tela a ovocie Ducha

13 Milovaní bratia, Kristus vám daroval slobodu. To však neznamená, že by ste mali teraz užívať a konať všetko, čo sa vám len zachce, ale v láske si navzájom pomáhajte.

14 Veď celý zákon sa dá zhrnúť do jedinej vety: Miluj svojho blížneho ako seba samého!

15 Ak sa však namiesto toho hryziete a žeriete, dajte pozor, aby ste sa navzájom nevyhubili a všetci nezahynuli!

16 Radím vám: dajte sa viesť Duchom Svätým, tak odoláte svojim sebeckým túžbam a telesným žiadostiam.

17 Lebo človek od svojej prirodzenosti lipne k tomu, s čím Boží Duch nemôže súhlasiť, a nakoniec vykoná to, čo sám nechcel.

18 Ak vás však ovláda Duch Svätý, neprehrešíte sa proti zákonu.

19 U toho, kto sa dáva viesť telesnými túžbami, prejavujú sa tieto skutky: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť,

20-21 modlárstvo, čarodejníctvo, nepriateľstvo, sváry, hádky a intrigy, závisť, nenávisť, opilstvo, obžerstvo a im podobné necnosti. Už raz som povedal a opakujem znova, že tí, ktorí takéto veci robia, nevojdú do kráľovstva Božieho.

22 Ovocím Ducha Svätého však je: láska a radosť, pokoj a trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť,

23 nežnosť a sebaovládanie. Kto takto žije, nepríde do konfliktu so zákonom.

24 Tí, ktorí sú Kristovi, nechali svoje prirodzené zlé žiadosti a vášne zomrieť s ním na kríži.

25 V Duchu Svätom sme získali nový život, a to musí byť zjavné v každom našom konaní.

26 Kde vládne Duch Svätý, tam márnivosť, vzájomné osočovanie a závisť nemajú miesto.