Add parallel Print Page Options

Božia sila v nás

Ja Pavol som sa dostal do väzenia, lebo som kázal o Božej milosti aj vám pohanom.

Iste ste už počuli, že ma touto úlohou poveril Boh.

Zmienil som sa vám o tom v jednom zo svojich listov.

Boh mi zjavil tajomstvo, že aj pohanov zahrnul do svojho plánu spasenia.

Kedysi človek nemal možnosť nazrieť do Božích plánov, teraz však Boh prostredníctvom Svätého Ducha zjavil svojim apoštolom a prorokom tajomstvo,

že aj pohania, ktorí prijali zvesť evanjelia, sú súčasťou toho istého tela a spoludedičmi všetkých Božích zasľúbení takisto ako Židia.

7-8 A mne najmenšiemu a najúbohejšiemu zo všetkých kresťanov dal Boh tú slávnu výsadu a radostnú úlohu, aby som pohanom priniesol správu o nekonečnom bohatstve, ktoré aj oni v osobe Pána Ježiša Krista získali.

A práve ja im smiem vysvetľovať, že Boh, ktorý stvoril všetko, mal už od začiatku v pláne aj spasenie pohanov.

10 A tak všetky vlády aj nadzemské mocnosti môžu poznať jeho dokonalú múdrosť v tom,

11 že celá jeho rodina -- pohania aj Židia -- je znova zjednotená v Kristovej cirkvi.

12 Preto teraz môžeme bez strachu a bez zábran pristupovať k Bohu vo viere v Ježiša Krista.

13 Nech vás teda nemrzí, že musím kvôli vám teraz trpieť, naopak, buďte na to hrdí.

Pavlova modlitba za veriacich

14 Preto padám na kolená a prosím Otca,

15 ktorý dal život každej pozemskej i nadzemskej bytosti,

16 aby svojou nekonečnou mocou vnútorne posilnil a upevnil aj vás.

17 A modlím sa, aby Kristus žil vo vašich srdciach a aby ste boli zakorenení a upevnení v láske.

18 Len tak poznáte, spolu so všetkými kresťanmi, aká je Kristova láska vo svojej plnej šírke, hĺbke aj výške,

19 a presvedčíte sa, aká je nezmerateľná a nedosiahnuteľná. A tak nás Boh naplní sebou samým.

20-21 Chvála a vďaka buď Bohu. On veľkou mocou, ktorou pôsobí v nás, môže vykonať omnoho viac, ako sa odvážime prosiť, ba čo len snívať. Nech ho cirkev slávi po všetky časy až naveky za spasenie v Kristu Ježišovi.