Add parallel Print Page Options

Nový život

Kedysi ste boli mŕtvi, navždy odsúdení pre svoje hriechy.

Šli ste spolu s davom a ako ostatní boli ste ponorení do hriechu, poslúchali ste satana, veľké knieža mocnosti, čo sa rozprestiera nad svetom a doposiaľ pôsobí v ľuďoch, ktorí sa Bohu vzpierajú.

Práve takí sme boli aj my. Žili sme podľa vlastnej vôle, pre svoje vlastné sebecké záujmy a podliehali sme vášňam a nečistým myšlienkam. Boli sme zlí od počiatku, lebo sme sa už narodili so zlou povahou, a preto sme boli tak ako ostatní vystavení Božiemu hnevu.

Ale Božie milosrdenstvo je veľké.

Pre naše hriechy boli sme v Božích očiach mŕtvi. A predsa nás tak veľmi miloval, že spolu s Kristom nám daroval nový život -- spasení ste jedine z Božej milosti.

Skrze vieru v Krista sme premohli smrť a získali sme miesto v Božom kráľovstve.

Takto chce Boh svojou láskou k nám, ktorá sa prejavila v Ježišovi Kristovi, ukázať aj pre budúce veky, aká nekonečne veľká je jeho milosť.

Boli ste teda spasení iba z milosti, tým, že ste uverili v Krista. A ani táto viera nepochádza z vás. Je to Boží dar.

Spasenie nie je odmena za naše dobré skutky, ktoré konáme. Nik sa nemôže pochváliť, že si ho zaslúžil.

10 Boh sám urobil z nás to, čím sme, daroval nám nový život prameniaci z Krista, a tým aj schopnosť konať dobro, ktoré od nás právom očakáva.

Zmierení s Bohom aj navzájom

11 Pamätajte na to, že ste kedysi žili bez viery, vzdialení od Boha, a že ste nepatrili ani k spoločenstvu Židov, ktorí vás pohŕdavo nazývali neobrezancami", hoci obriezka" sa vykonáva ľudskou rukou a je iba vonkajším znamením zbožnosti.

12 Vtedy ste žili bez Krista a odlúčení od Božieho ľudu. Preto sa na vás nevzťahovali nijaké zasľúbenia, ktoré Boh dal svojmu ľudu -- žili ste bez nádeje i bez Boha na svete.

13 Ale Ježiš vylial na kríži svoju krv aj za vás, preto teraz patríte jemu, a hoci ste predtým žili ďaleko od neho, ste mu teraz blízko.

14 V Kristu sme získali pokoj. On vniesol pokoj medzi nás Židov a vás pohanov a spojil to, čo bolo nezmieriteľne rozdelené múrom židovských zákonov, ktorý delil svet na dva tábory.

15 Kristus svojou smrťou tento múr zbúral a oba tábory, až doposiaľ nepriateľské, spojil v jednu Božiu rodinu, v jedno telo, a tak konečne zavládol mier.

16 Ježišov kríž obe strany zmieril s Bohom, a preto zahladil aj vzájomné nepriateľstvo.

17 Ježiš prišiel a zvestoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko.

18 A tak môžeme teraz všetci predstupovať pred Boha Otca.

19 Už teda nie ste cudzincami ani prisťahovalcami, ale ste občanmi Božieho kráľovstva a spolu s ostatnými kresťanmi ste časťou Božieho domu,

20 ktorého hlavným uholným kameňom je sám Kristus.

21 On spája všetkých svojich verných v jeden duchovný chrám.

22 Aj vy ste časťou tohto príbytku, v ktorom býva Boží Duch.