Add parallel Print Page Options

Nagsugod ang mga Pari sa Ila Buluhaton

Sang ikawalo nga adlaw, matapos ang ordinasyon, ginpatawag ni Moises si Aaron kag ang iya mga anak nga lalaki, kag ang mga manugdumala sang Israel. Nagsiling si Moises kay Aaron, “Magkuha ka sang isa ka torite nga baka kag sang isa ka lalaki nga karnero nga pareho nga wala sing deperensya, kag ihalad sa Ginoo. Ang baka halad sa pagpakatinlo, kag ang karnero halad nga ginasunog. Hambalon mo dayon ang mga Israelinhon nga magkuha sila sang lalaki nga kanding bilang halad sa pagpakatinlo. Kag magkuha man sila sang torite nga baka kag karnero nga pareho nga isa ka tuig kag wala sing deperensya bilang halad nga ginasunog. Magkuha man sila sang baka kag lalaki nga karnero bilang halad nga para sa maayo nga relasyon. Ihalad nila ini upod sa halad nga regalo nga ginmikslahan sang mantika, kay subong nga adlaw magapahayag ang Ginoo sang iya presensya sa inyo.”

Gani gindala sang bug-os nga katilingban sa atubangan sang Tolda nga Ginapakigkitaan ang tanan nga butang nga ginsugo sa ila ni Moises nga dal-on. Nagtipon sila tanan didto sa presensya sang Ginoo. Nagsiling si Moises sa ila, “Ginsugo kamo sang Ginoo nga himuon ninyo ining paghalad agod ipakita niya ang iya gamhanan nga presensya sa inyo.” Nagsiling dayon siya kay Aaron, “Magpalapit ka sa halaran kag ihalad ang imo halad sa pagpakatinlo kag halad nga ginasunog agod matubos ka kag ang imo panimalay[a] sa inyo mga sala. Kag suno sa ginsugo sang Ginoo, ihalad man ang halad sang mga tawo agod matubos sila sa ila mga sala.”

Gani nagpalapit si Aaron sa halaran kag gin-ihaw niya ang torite nga baka bilang halad sa pagpakatinlo para sa iya kaugalingon. Ang dugo sini gindala sang iya mga anak sa iya, kag gintum-oy niya ang iya tudlo sa dugo kag ginwisik-wisik ini sa mga sulosungay nga mga pamusod sang halaran. Ang nabilin nga dugo gin-ula niya sa idalom sang halaran. 10 Ginsunog niya sa halaran ang mga tambok, ang mga batobato, kag ang gamay nga parte sang atay, suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises. 11 Ang karne kag ang panit sini ginsunog niya sa guwa sang kampo. 12 Dayon gin-ihaw man ni Aaron ang sapat nga bilang halad nga ginasunog. Ang dugo sini gindala sang iya mga anak sa iya, kag ginwisik-wisik niya ini sa palibot sang halaran. 13 Gindala man sang iya mga anak ang mga ginpanghiwa-hiwa nga mga parte sang sapat pati ang ulo sini, kag ginsunog niya ini sa halaran. 14 Ginhugasan niya ang mga parte sang sulod sang tiyan kag ang mga tiil, kag ginsunog niya ini sa halaran upod sang iban pa nga mga parte sang sapat.

15 Pagkatapos gindala niya sa tunga ang mga halad nga para sa mga tawo. Gin-ihaw niya ang kanding bilang halad sa pagpakatinlo sang mga tawo pareho sang iya ginhimo sa nahauna nga halad para mangin matinlo siya. 16 Dayon gindala man niya sa tunga ang sapat para sa halad nga ginasunog, kag ginhalad niya ini suno sa paagi sang paghalad sini. 17 Gindala man niya sa tunga ang halad nga regalo. Nagkuha siya sang isa ka hakop sini kag ginsunog sa halaran dugang sa halad nga ginasunog, nga ginasunog kada aga.

18 Gin-ihaw man ni Aaron ang baka kag ang lalaki nga karnero para sa mga tawo bilang ila halad para sa maayo nga relasyon. Ang dugo sini gindala sang iya mga anak sa iya, kag ginwisik-wisik niya ini sa palibot sang halaran. 19 Ang mga tambok sang sini nga mga sapat—ang ila matambok nga mga ikog kag mga sapay sa kasudlan—pati ang mga batobato kag ang gamay nga parte sang mga atay 20 gintungtong sang mga anak ni Aaron sa mga dughan sang mga sapat. Kag ginsunog ni Aaron ang mga tambok sa halaran. 21 Suno sa ginsugo ni Moises, ginbayaw ni Aaron ang mga dughan kag ang tuo nga paa sang sapat bilang halad nga ginabayaw.

22 Pagkatapos halad ni Aaron sini tanan, ginbayaw niya ang iya mga kamot sa mga tawo kag ginbendisyunan sila, kag dayon nagpanaog siya halin sa halaran. 23-24 Nagsulod dayon si Moises kag si Aaron sa Tolda nga Ginapakigkitaan. Sang pagguwa nila, ginbendisyunan nila ang mga tawo. Kag dayon ginpakita sang Ginoo ang iya gamhanan nga presensya sa mga tawo paagi sa pagpadala sang kalayo nga nag-ubos sunog sang mga halad sa halaran. Sang makita ini sang mga tawo, naghinugyaw sila sa kalipay kag nagluhod sa pagsimba sa Ginoo.

Footnotes

  1. 9:7 ang imo panimalay: ukon, ang katawhan.