Add parallel Print Page Options

Ang Pagdedikar kay Aaron kag sa Iya mga Anak nga Lalaki Bilang mga Pari(A)

Nagsiling ang Ginoo kay Moises, 2-3 “Pakadtua si Aaron kag ang iya mga anak nga lalaki didto sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan, kag tipuna ang bug-os nga katilingban didto. Ipadala ang mga bayo nga para sa mga pari, ang lana nga inughaplas, ang turo nga baka nga halad sa pagpakatinlo, ang duha ka karnero nga lalaki, kag ang alat nga may mga tinapay nga wala sing inugpahabok.”

Gintuman ni Moises ang ginsugo sa iya sang Ginoo, kag nagtipon ang katilingban didto sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. Karon, ginhambalan sila ni Moises nga ining iya himuon amo ang ginsugo sang Ginoo sa iya. Gindala niya sa tunga si Aaron kag ang iya mga anak kag ginpapaligo niya sila. Ginpasuksok niya kay Aaron ang iya sulul-ubon bilang pangulo nga pari: ang pangsulod nga bayo, ang wagkos, ang pangguwa nga bayo,[a] kag ang espesyal nga panapton[b] nga nahigtan maayo sang hinabol[c] nga paha nga maayo ang pagkahimo. Gintakod man ni Moises kay Aaron ang bulobulsa sa dughan kag ginsulod niya didto ang Urim kag Thumim.[d] Dayon ginpasuksok niya ang turban sa ulo ni Aaron, kag ginpatakod sa atubangan sang turban ang medalya nga bulawan nga simbolo nga ginpain si Aaron para sa Ginoo. Ginhimo ini tanan ni Moises suno sa ginsugo sa iya sang Ginoo.

10 Ginkuha dayon ni Moises ang lana kag ginwisikan ang Tolda nga Simbahan kag ang tanan nga ara sa sulod sini. Sa sini nga paagi gindedikar ini nga mga butang sa Ginoo. 11 Ginwisikan niya sang lana ang halaran sing makapito ka beses kag ang tanan nga kagamitan sini, kag amo man ang labador kag ang tulungtungan sini. Ginhimo niya ini agod idedikar ini nga mga butang sa Ginoo. 12 Dayon ginbubuan niya sang lana ang ulo ni Aaron sa pagdedikar sa iya sa Ginoo. 13 Dayon gindala niya sa tunga ang mga anak ni Aaron nga lalaki kag ginpasuksok sa ila ang ila bayo bilang mga pari kag ginwagkusan ini. Ginsuksok man nila ang ila mga kalo. Ginhimo ini ni Moises suno sa ginsugo sa iya sang Ginoo. 14 Pagkatapos sini, ginpakuha ni Moises ang turo nga baka nga ihalad sa pagpakatinlo. Kag gintungtong ni Aaron kag sang iya mga anak ang ila mga kamot sa ulo sang baka. 15 Gin-ihaw ni Moises ang baka kag nagkuha siya sang dugo sini. Gintum-oy niya ang iya tudlo sa dugo kag ginlamhitan ang mga sulosungay nga mga pamusod sang halaran sa pagtinlo sini. Dayon gin-ula niya ang nabilin nga dugo sa idalom sang halaran. Sa sini nga paagi gindedikar niya ang halaran sa Ginoo agod mangin takos ini nga gamiton sa pagtubos sang sala. 16 Ginkuha man ni Moises ang tanan nga sapay sa kasudlan sang sapat, ang gamay nga parte sang atay, ang mga batobato pati ang mga tambok sini, kag ginsunog niya ini tanan sa halaran. 17 Ang mga nabilin nga parte sang baka pareho sang unod, panit, kag mga tinai, ginsunog niya sa guwa sang kampo. Ginhimo ini ni Moises suno sa ginsugo sa iya sang Ginoo. 18 Pagkatapos ginpakuha ni Moises ang lalaki nga karnero bilang halad nga ginasunog, kag gintungtong ni Aaron kag sang iya mga anak ang ila mga kamot sa ulo sang karnero. 19 Dayon gin-ihaw ni Moises ang karnero kag ginwisik-wisik ang dugo sini sa palibot sang halaran. 20-21 Ginpanghiwa-hiwa niya ang sapat kag ginsunog ang ulo, ang mga tambok kag ang iban pa nga parte sang sapat. Ginhugasan niya ang mga parte sang sulod sang tiyan kag ang mga tiil. Ginsunog niya sa halaran ang tanan nga parte sang sapat bilang halad nga ginasunog. Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo. Ginhimo ini ni Moises suno sa ginsugo sa iya sang Ginoo. 22 Ginpakuha man dayon ni Moises ang ikaduha nga lalaki nga karnero. Ini nga karnero halad nga para sa ordinasyon. Gintungtong ni Aaron kag sang iya mga anak ang ila mga kamot sa ulo sang karnero. 23 Dayon gin-ihaw ni Moises ang karnero kag nagkuha siya sang dugo sini kag ginlamhit sa idalom nga parte sang tuo nga dulunggan ni Aaron, sa kumalagko sang iya tuo nga kamot, kag sa kumalagko sang iya tuo nga tiil. 24 Gindala man ni Moises sa tunga ang mga anak ni Aaron nga lalaki kag ginlamhitan man niya sang dugo ang idalom nga parte sang ila tuo nga dulunggan, ang kumalagko sang ila tuo nga kamot, kag ang kumalagko sang ila tuo nga tiil. Dayon ginwisik-wisik niya ang dugo sa palibot sang halaran. 25 Ginkuha niya ang mga tambok, ang matambok nga ikog, ang tanan nga sapay sa kasudlan, ang gamay nga parte sang atay, ang mga batobato pati ang mga tambok sini, kag ang tuo nga paa. 26-27 Dayon nagkuha si Moises sang isa sa kada klase sang mga tinapay nga wala sing inugpahabok nga nasulod sa alat kag nahalad sa Ginoo. Ang iya ginkuha tinapay nga madamol, tinapay nga ginmikslahan sang mantika, kag tinapay nga manipis. Ginpauyatan niya ini tanan kay Aaron kag sa iya mga anak pati ang tanan nga tambok kag ang tuo nga paa sang karnero, kag ginbayaw nila ini sa Ginoo bilang halad nga ginabayaw. 28 Dayon ginkuha ini ni Moises sa ila kag ginsunog sa halaran upod sang halad nga ginasunog. Halad ini nga para sa ila ordinasyon. Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo. 29 Ginkuha man ni Moises ang dughan sang karnero kag ginbayaw ini sa Ginoo bilang halad nga ginabayaw. Amo ini ang iya parte sa karnero nga halad para sa ordinasyon. Ini tanan ginhimo ni Moises suno sa ginsugo sa iya sang Ginoo.

30 Dayon nagkuha si Moises sang lana nga inughaplas kag sang dugo sa halaran kag ginwisikan niya si Aaron kag ang iya mga anak pati ang ila mga bayo. Sa sini nga paagi ginhalad niya sila kag ang ila mga bayo sa Ginoo. 31 Nagsiling dayon si Moises kay Aaron kag sa iya mga anak, “Lutua ninyo ang karne sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan, kag suno sa ginsugo ko sa inyo kauna ninyo ini diri upod sang mga tinapay sa alat nga halad para sa ordinasyon. 32 Kag sunuga ninyo ang mabilin nga karne kag tinapay. 33 Indi kamo maghalin diri sa sulod sang pito ka adlaw, hasta matapos ang inyo ordinasyon. 34 Ang Ginoo ang nagsugo sa aton sa paghimo sining ginahimo naton subong, agod matubos kamo sa inyo mga sala. 35 Kinahanglan nga magpabilin kamo diri adlaw-gab-i sa sulod sang pito ka adlaw, kag himuon gid ninyo ang ginapahimo sang Ginoo agod indi kamo mapatay, kay amo ina ang ginsugo sa akon sang Ginoo nga himuon ninyo.” 36 Gani gintuman ni Aaron kag sang iya mga anak ang tanan nga ginsugo sang Ginoo paagi kay Moises.

Read full chapter

Footnotes

  1. 8:7 pangguwa nga bayo nga daw sutana.
  2. 8:7 espesyal nga panapton: sa Hebreo, efod.
  3. 8:7 hinabol: sa English, woven.
  4. 8:8 Urim kag Thumim: Duha ka butang nga ginagamit sa paghibalo sang kabubut-on sang Dios.

The Ordination of Aaron and His Sons(A)

The Lord said to Moses, “Bring Aaron and his sons,(B) their garments,(C) the anointing oil,(D) the bull for the sin offering,[a](E) the two rams(F) and the basket containing bread made without yeast,(G) and gather the entire assembly(H) at the entrance to the tent of meeting.” Moses did as the Lord commanded him, and the assembly gathered at the entrance to the tent of meeting.

Moses said to the assembly, “This is what the Lord has commanded to be done.(I) Then Moses brought Aaron and his sons forward and washed them with water.(J) He put the tunic on Aaron, tied the sash around him, clothed him with the robe and put the ephod on him. He also fastened the ephod with a decorative waistband, which he tied around him.(K) He placed the breastpiece(L) on him and put the Urim and Thummim(M) in the breastpiece. Then he placed the turban(N) on Aaron’s head and set the gold plate, the sacred emblem,(O) on the front of it, as the Lord commanded Moses.(P)

10 Then Moses took the anointing oil(Q) and anointed(R) the tabernacle(S) and everything in it, and so consecrated them. 11 He sprinkled some of the oil on the altar seven times, anointing the altar and all its utensils and the basin with its stand, to consecrate them.(T) 12 He poured some of the anointing oil on Aaron’s head and anointed(U) him to consecrate him.(V) 13 Then he brought Aaron’s sons(W) forward, put tunics(X) on them, tied sashes around them and fastened caps on them, as the Lord commanded Moses.(Y)

14 He then presented the bull(Z) for the sin offering,(AA) and Aaron and his sons laid their hands on its head.(AB) 15 Moses slaughtered the bull and took some of the blood,(AC) and with his finger he put it on all the horns of the altar(AD) to purify the altar.(AE) He poured out the rest of the blood at the base of the altar. So he consecrated it to make atonement for it.(AF) 16 Moses also took all the fat around the internal organs, the long lobe of the liver, and both kidneys and their fat, and burned it on the altar. 17 But the bull with its hide and its flesh and its intestines(AG) he burned up outside the camp,(AH) as the Lord commanded Moses.

18 He then presented the ram(AI) for the burnt offering, and Aaron and his sons laid their hands on its head. 19 Then Moses slaughtered the ram and splashed the blood against the sides of the altar. 20 He cut the ram into pieces and burned the head, the pieces and the fat.(AJ) 21 He washed the internal organs and the legs with water and burned the whole ram on the altar. It was a burnt offering, a pleasing aroma, a food offering presented to the Lord, as the Lord commanded Moses.

22 He then presented the other ram, the ram for the ordination,(AK) and Aaron and his sons laid their hands on its head.(AL) 23 Moses slaughtered the ram and took some of its blood and put it on the lobe of Aaron’s right ear, on the thumb of his right hand and on the big toe of his right foot.(AM) 24 Moses also brought Aaron’s sons forward and put some of the blood on the lobes of their right ears, on the thumbs of their right hands and on the big toes of their right feet. Then he splashed blood against the sides of the altar.(AN) 25 After that, he took the fat(AO), the fat tail, all the fat around the internal organs, the long lobe of the liver, both kidneys and their fat and the right thigh. 26 And from the basket of bread made without yeast, which was before the Lord, he took one thick loaf, one thick loaf with olive oil mixed in, and one thin loaf,(AP) and he put these on the fat portions and on the right thigh. 27 He put all these in the hands of Aaron and his sons, and they waved them before the Lord(AQ) as a wave offering. 28 Then Moses took them from their hands and burned them on the altar on top of the burnt offering as an ordination offering, a pleasing aroma, a food offering presented to the Lord. 29 Moses also took the breast, which was his share of the ordination ram,(AR) and waved it before the Lord as a wave offering, as the Lord commanded Moses.

30 Then Moses(AS) took some of the anointing oil and some of the blood from the altar and sprinkled them on Aaron and his garments(AT) and on his sons and their garments. So he consecrated(AU) Aaron and his garments and his sons and their garments.

31 Moses then said to Aaron and his sons, “Cook the meat at the entrance to the tent of meeting(AV) and eat it there with the bread from the basket of ordination offerings, as I was commanded: ‘Aaron and his sons are to eat it.’ 32 Then burn up the rest of the meat and the bread. 33 Do not leave the entrance to the tent of meeting for seven days, until the days of your ordination are completed, for your ordination will last seven days.(AW) 34 What has been done today was commanded by the Lord(AX) to make atonement for you. 35 You must stay at the entrance to the tent of meeting day and night for seven days and do what the Lord requires,(AY) so you will not die; for that is what I have been commanded.”

36 So Aaron and his sons did everything the Lord commanded through Moses.

Read full chapter

Footnotes

  1. Leviticus 8:2 Or purification offering; also in verse 14