Add parallel Print Page Options

Ang Pag-asikaso sa mga Suga sang Tolda nga Ginapakigkitaan(A)

24 1-4 Ginsugo sang Ginoo si Moises nga ipatuman niya ini sa mga Israelinhon:

Dal-an ninyo sang puro nga lana sang ginbayo nga olibo ang mga suga sa guwa sang kuwarto nga ginabutangan sang Kahon sang Kasuguan didto sa Tolda nga Ginapakigkitaan, agod wala sing untat ang pagsiga sini sa presensya sang Ginoo. Kada magsirom na, sindihan ini ni Aaron kag padayon nga pasigahon hasta mag-aga. Siguruhon gid niya nga nagasiga permi ang mga suga sa bulutangan sini nga puro bulawan. Ini nga pagsulundan dapat tumanon ninyo hasta sa palaabuton nga mga henerasyon.

Ang mga Tinapay nga Ginahalad sa Presensya sang Dios

Maghimo kamo sang dose ka bilog nga tinapay, nga ang kada isa hinimo halin sa apat ka kilo nga harina nga maayo nga klase. Ibutang ninyo ini sa lamisa nga puro bulawan nga didto sa presensya sang Ginoo. Sampawon ninyo ini sa duha ka sampaw nga ang kada isa may anom ka tinapay. Butangan ninyo dayon sang puro nga insenso sa tupad sang kada sinampaw. Ang insenso amo ang magaserbi nga halad sa pagdumdom sa Ginoo. Sunugon ini bilang halad nga paagi sa kalayo sa baylo sang mga tinapay. Dapat magbutang gid permi sang sini nga mga tinapay sa presensya sang Ginoo kada Adlaw nga Inugpahuway. Obligasyon ninyo ini nga mga Israelinhon hasta san-o. Ini nga mga tinapay para kay Aaron kag sa iya mga kaliwat. Kaunon nila ini sa balaan nga lugar didto sa Tolda, tungod kay balaan gid ini nga bahin sang mga halad nga paagi sa kalayo. Kag para gid ina sa ila hasta san-o.[a]

Ang Silot nga para sa Nagapasipala sa Dios kag sa Nagapanghalit sa iya Isigkatawo

10-11 Karon, may isa ka tawo nga ang iya amay Egiptohanon kag ang iya iloy Israelinhon. (Ang ngalan sang iya iloy amo si Shelomit, nga anak ni Dibri nga halin sa tribo ni Dan.) Nagpakig-away ini nga tawo sa isa ka Israelinhon didto sa kampo, kag ginpasipalahan niya ang ngalan sang Ginoo. Gani gindala nila siya kay Moises, 12 kag ginpriso nila siya hasta nga mahibaluan nila kon ano ang kabubut-on sang Ginoo sa amo nga tawo.

13 Karon, nagsiling ang Ginoo kay Moises, 14 “Dal-a sa guwa sang kampo ang ato nga tawo nga nagpasipala sa akon. Ang tanan nga nakabati sang iya pagpasipala magtungtong sang ila kamot sa iya ulo sa pagpamatuod nga may salabton siya, kag dayon batuhon siya sang bug-os nga katilingban sang Israel. 15-16 Kag hambalan mo ang mga Israelinhon nga ang bisan sin-o sa ila kag sa mga indi Israelinhon nga nagaestar upod sa ila nga magyaguta sa akon ukon magpasipala sa akon ngalan may salabton. Kinahanglan nga batuhon siya sang bug-os nga katilingban hasta nga mapatay gid.

17 “Ang bisan sin-o nga makapatay sang tawo, kinahanglan nga patyon man. 18 Kag ang tawo nga makapatay sang sapat sang iban kinahanglan nga ilisan niya ini sang buhi tungod kay buhi man ato nga sapat, kag dapat buhi man ang ibayad. 19-20 Kon ginhalitan sang isa ka tawo ang iya isigkatawo, kinahanglan nga halitan man siya suno man sa iya nga ginhimo: Kon ginbali niya ang tul-an sang iban balion man ang iya tul-an, kon ginlukat niya ang mata sang iban lukaton man ang iya mata, kag kon ginbingaw niya ang ngipon sang iban bingawon man ang iya ngipon. 21 Ang bisan sin-o nga makapatay sang sapat kinahanglan nga ilisan niya ini, pero ang makapatay sang tawo kinahanglan nga patyon man. 22 Ang ini nga kasuguan para sa inyo tanan, tumandok man kamo nga mga Israelinhon ukon mga indi Israelinhon. Ako amo ang Ginoo nga inyo Dios.”

23 Pagkatapos nga nahambal ini ni Moises sa mga Israelinhon, gindala nila ang tawo nga nagpasipala sa Dios sa guwa sang kampo kag ginbato, suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

Footnotes

  1. 24:9 Kag para gid ina sa ila hasta san-o: ukon, Kag dapat tumanon gid ini nga pagsulundan hasta san-o.