Add parallel Print Page Options

Ang mga Pagsulundan Parte sa Delikado nga mga Balatian sa Panit

13 Naghatag ang Ginoo sang sini nga mga pagsulundan kay Moises kag kay Aaron:

Kon ang panit sang isa ka tawo nagabanog ukon nagaguros-guros ukon nagalamuti, nga tanda sang delikado nga balatian sa panit,[a] dal-on ini nga tawo kay Aaron nga pari ukon sa isa sa mga pari nga kaliwat ni Aaron. Tan-awon sang pari ang iya panit, kag kon nagputi ang balahibo kag nagdalom ang inpeksyon, may delikado siya nga balatian sa panit. Kag ipahibalo dayon sang pari nga mahigko siya. Kon nagalamuti ang panit pero wala magdalom ang inpeksyon kag wala magputi ang balahibo, pagapainon siya sang pari sa mga tawo sa sulod sang pito ka adlaw. Sa ikapito nga adlaw, tan-awon liwat siya sang pari. Kag kon ang makita sa panit amo lang gihapon kag wala man ini maglapta, painon siya liwat sang pari sa mga tawo sa sulod sang pito pa gid ka adlaw. Sa ikapito naman nga adlaw, tan-awon liwat siya sang pari. Kag kon nagpali na ang ara sa iya panit kag wala maglapta, ipahibalo sang pari nga matinlo siya kay guros-guros man lang ini. Pagkatapos sini, labhan sang tawo ang iya bayo,[b] kag kabigon siya nga matinlo. Pero kon maglapta ang guros-guros sa iya panit sa tapos nga nakapatan-aw na siya sa pari kag ginpahibalo na sang pari nga matinlo siya, kinahanglan nga magpatan-aw liwat siya sa pari. Kag kon matuod nga naglapta ang guros-guros, ipahibalo sang pari nga mahigko siya kay may delikado siya nga balatian sa panit.

Ang bisan sin-o nga may tanda sang delikado nga balatian sa panit kinahanglan nga dal-on sa pari. 10 Kon sa pagtan-aw sang pari nagalamuti ang banog nga amo ang kabangdanan nga nagputi ang mga balahibo, kag ang unod kitaon na, 11 isa ini ka delikado nga balatian sa panit nga nagabalik-balik. Kag ipahibalo sang pari nga mahigko siya. Indi na kinahanglan nga painon pa siya agod obserbahan kay klaro na nga mahigko siya.

12 Kon sa pagtan-aw sang pari naglapta ang balatian sa bug-os nga lawas sang tawo, 13 kinahanglan nga tan-awon pa gid niya sing maayo ini nga tawo. Kag kon matuod nga naglapta ang balatian sa bug-os niya nga lawas kag tungod sini nagputi ang tanan niya nga panit, ipahibalo sang pari nga matinlo siya.[c] 14-15 Pero kon sa pagtan-aw sang pari nagaguwa ang unod, ipahibalo niya nga mahigko ang tawo kay may delikado siya nga balatian sa panit. Ining nagaguwa nga unod ginakabig nga mahigko. 16 Pero kon nagkugan ining unod kag nagputi ang pinalian, magpatan-aw liwat siya sa pari. 17 Kag kon matuod nga nagpali ini, ipahibalo sang pari nga matinlo na siya.

18 Kon ang isa ka tawo may hubag nga nag-ayo, 19 pero sang ulihi nagpalamuti ini ukon nagpalamula, kinahanglan nga ipatan-aw niya ini sa pari. 20 Kag kon nagdalom ang inpeksyon kag nagputi ang balahibo, ipahibalo sang pari nga mahigko ang ini nga tawo, kay may delikado siya nga balatian sa panit nga nag-umpisa sa hubag. 21 Pero kon sa pagtan-aw sang pari wala magputi ang balahibo kag wala magdalom ang inpeksyon, kag medyo pali na, painon siya sang pari sa mga tawo sa sulod sang pito ka adlaw. 22 Kon naglapta ini sa iban nga parte sang panit, ipahibalo sang pari nga mahigko siya, kay tanda ina sang delikado nga balatian sa panit. 23 Pero kon wala man ini maglapta, pinalian lang ini sang hubag, kag ipahibalo sang pari nga matinlo siya.

24 Kon ang isa ka tawo may paso nga nainpeksyon kag nagpalamuti ini ukon nagpalamula, 25 kinahanglan nga ipatan-aw ini sa pari. Kag kon nagputi ang balahibo kag nagdalom ang inpeksyon, may delikado siya nga balatian sa panit nga nag-umpisa sa paso. Kag ipahibalo sang pari nga mahigko siya. 26 Pero kon sa pagtan-aw sang pari wala magputi ang balahibo kag wala magdalom ang inpeksyon, kag medyo pali na, painon siya sang pari sa mga tawo sa sulod sang pito ka adlaw. 27 Sa ikapito nga adlaw, tan-awon liwat siya sang pari. Kag kon naglapta ini sa iban nga parte sang panit, ipahibalo sang pari nga mahigko siya, kay tanda ina sang delikado nga balatian sa panit. 28 Pero kon wala man ini maglapta kag medyo pali na, isa lang ini ka banog nga nag-umpisa sa paso. Kag ipahibalo sang pari nga matinlo siya.

29 Kon ang isa ka tawo[d] may tanda sang delikado nga balatian sa panit sa iya ulo ukon sag-ang, 30 kinahanglan nga ipatan-aw niya ini sa pari. Kon nagdalom ang inpeksyon kag ang mga buhok ukon burangos nagadalag[e] kag nagalaka, ipahibalo sang pari nga mahigko ang ini nga tawo, kay may delikado siya nga katol nga nagatubo sa ulo ukon sa sag-ang. 31 Kon sa pagtan-aw sang pari wala magdalom ang inpeksyon pero wala na ini sang itom nga buhok ukon burangos, painon siya sang pari sa mga tawo sa sulod sang pito ka adlaw. 32 Sa ikapito nga adlaw, tan-awon liwat sang pari ang katol. Kag kon wala ini maglapta kag wala magdalom ang inpeksyon, kag wala man magdalag ang buhok ukon burangos, 33 kinahanglan nga kiskisan niya ang iya buhok ukon barbasan ang iya burangos pero indi niya pag-ilakip ang parte nga may katol. Dayon painon liwat siya sang pari sa sulod sang pito pa gid ka adlaw. 34 Sa ikapito nga adlaw, tan-awon liwat sang pari ang katol. Kag kon wala ini maglapta kag wala magdalom ang inpeksyon, ipahibalo sang pari nga matinlo siya. Dayon labhan sang tawo ang iya bayo, kag kabigon siya nga matinlo. 35 Pero kon naglapta ang katol sa iya panit matapos nga ginpahibalo sang pari nga matinlo siya, 36 tan-awon liwat siya sang pari. Kag kon naglapta matuod ang katol sa iya panit, indi na kinahanglan nga tan-awon pa sang pari kon may buhok ukon burangos nga nagdalag kay klaro na nga mahigko siya. 37 Pero kon sa pagtan-aw sang pari wala ini maglapta kag may itom na nga buhok ukon burangos nga nagatubo, ayo na ini. Kag ipahibalo sang pari nga matinlo siya.

38 Kon may nagaputi-puti sa panit sang isa ka tawo, 39 kinahanglan nga ipatan-aw niya ini sa pari. Kag kon ang mga nagaputi-puti malapsi, guros-guros lang ini nga nagguluwa sa panit. Ini nga tawo kabigon nga matinlo.

40-41 Kon ang isa ka tawo nakalbo sa may agtang dampi ukon sa iya alimpudwan, matinlo siya. 42-44 Pero kon may mapula-pula nga banog sa iya kalbo, kinahanglan nga ipatan-aw niya ini sa pari. Kag kon ang mapula-pula nga banog isa ka delikado nga balatian sa panit, ipahibalo sang pari nga mahigko siya.

45 Ang tawo nga may delikado nga balatian sa panit kinahanglan nga magsuksok sang gision nga bayo, gumunon niya ang iya buhok, kag tabunan niya ang idalom nga parte sang iya guya. Dayon magsinggit siya, “Mahigko ako! Mahigko ako!” 46 Kabigon siya nga mahigko samtang ara pa sa iya ang balatian. Kag kinahanglan nga mag-estar siya sa guwa sang kampo nga isahanon lang.

Ang mga Pagsulundan Parte sa Tagiptip

47-50 Kon may tagiptip[f] ang panapton nga delana ukon linen ukon ang bisan ano nga butang nga hinimo halin sa panit, kinahanglan nga ipatan-aw ini sa pari. Pagkatapos nga matan-aw sang pari ang panapton ukon ang panit, painon niya ini sa sulod sang pito ka adlaw. 51-52 Sa ikapito nga adlaw, tan-awon ini liwat sang pari. Kag kon naglapta ang tagiptip, kabigon ini nga panapton ukon panit nga mahigko, kag kinahanglan nga sunugon ini tungod kay nagadamo ini nga tagiptip. 53 Pero kon sa pagtan-aw sang pari wala man maglapta ang tagiptip, 54 magsugo siya nga labhan ang panapton ukon hugasan ang panit, kag painon niya ini sa sulod sang pito pa gid ka adlaw. 55 Pagkatapos tan-awon ini liwat sang pari. Kag kon ang tagiptip wala maglus-aw, kabigon ini nga panapton ukon panit nga mahigko bisan pa nga wala maglapta ang tagiptip. Gani kinahanglan nga sunugon ini bisan ara sa guwa ukon sa sulod sang panapton ang tagiptip. 56 Pero kon sa pagtan-aw sang pari naglus-aw ang tagiptip, gision niya ang parte sang panapton ukon panit nga gintagiptipan. 57 Pero kon magbalik liwat ang tagiptip kag maglapta, kinahanglan nga sunugon ang panapton ukon ang panit. 58 Kon nadula ang tagiptip pagkatapos nga ginlabhan ang panapton ukon panit, labhan ini liwat kag mangin matinlo na ini. 59 Amo ini ang mga pagsulundan kon paano mahibaluan nga matinlo ukon mahigko ang panapton nga delana ukon linen ukon ang bisan ano nga butang nga hinimo halin sa panit nga may tagiptip.

Footnotes

  1. 13:2 delikado nga balatian sa panit: sa iban nga mga translations, aro. Ang Hebreo nga pulong sini ginagamit sa pila ka klase sang balatian sa panit nga ginakabig nga mahigko. Amo man ini nga pulong ang gin-gamit sa tagiptip (13:47-59) kag agup-op (14:33-53).
  2. 13:6 labhan sang tawo ang iya bayo: Tan-awa ang isa sa mga footnote sa 11:24-28.
  3. 13:13 Isa ini ka klase sang balatian nga ginakabig sang mga Israelinhon nga indi mahigko tungod kay wala man ini nagahubag ukon nagaguwa ang unod ukon naganana kundi ginadula lang niya ang normal nga kolor sang tawo.
  4. 13:29 tawo: sa literal, lalaki ukon babayi. Amo man sa bersikulo 38.
  5. 13:30 nagadalag: ukon, naga-yellow.
  6. 13:47-50 tagiptip: sa iban nga Bisaya, tariki.