Add parallel Print Page Options

Ri xaan laˈ kˈij re uxlan

Li jun kˈij re uxlan woˈcotic tran Kakaj Jesús, xkˈaxtak lak ticoˈn pach yak ajtijol ribˈak chirij. Rechak pi kˈaxem trantak xtoctak jujun jwich trig y xpochˈtak laˈ jkˈabˈak y xtijtak.

Xpetak nicˈj rechak mak fariseo, xtzˈonajtak rechak: ¿Nen chac atak tijin tabˈantak ri taˈ yeˈl luwar tibˈansaj laˈ kˈij re uxlan? xcheˈtak.

Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Taˈcˈu ilan awiˈlak li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri xan David ojr pach yak jpach cuando xcˈoktak wiˈjal? Re xoc li nimlaj chinam ri richoch Kakaj Dios, xtij mak cuxlanwa ri sujul re Kakaj Dios y xyeˈ chi tijem rechak yak jpach y taˈ yeˈl luwar jwiˈl Jpixbˈ Kakaj Dios chi titijsaj, xike rechak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, ticheˈ, xcheˈ.

Y xij chic rechak: Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil wiˈ laj jkˈabˈ nen raj tran laˈ kˈij re uxlan, xcheˈ rechak.

Titzibˈsaj jun winak ri siquirnak jun jkˈabˈ

Li jun kˈij re uxlan xoc Kakaj Jesús li sinagog y xoc chic chi jtijojcak cristian re Jyolj Kakaj Dios y claˈ wiˈ jun winak siquirnak jpaach jkˈabˈ. Yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach mak fariseo, cow tijin triltak Kakaj Jesús wi tijtzibˈsaj cristian laˈ kˈij re uxlan pire tijcojtak tzij chirij.

Pero Kakaj Jesús retamiˈ nen jchomorsaˈnak, xij re man winak ri siquirnak jkˈabˈ: Bˈiiten, waˈren laj kaxoˈl, xcheˈ re.

Man winak li xbˈiit xwaˈr laj xoˈlak.

Kakaj Jesús xij rechak mak fariseo y yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios: Chwaj tantzˈonaj chawechak: ¿Nen yeˈl luwar tibˈansaj laˈ kˈij re uxlan, jbˈanic utzil o jbˈanic cˈax? ¿Tziniˈ jcolic jun cristian laj jkˈabˈ camic o jsachic jwich? xcheˈ rechak.

10 Y xril chic juntir cristian ri sutuwinak rij y xij re sicˈ winak ri siquirnak jkˈabˈ: Yuk akˈbˈ, xcheˈ re.

Sicˈ winak xyuk jkˈabˈ y xtzibˈc. 11 Pero mak cristian ri wiˈtak claˈ subˈlaj xpe retzalak, xoctak chi jchomorsaj nen trantak chi jcamsaj Kakaj Jesús.

Kakaj Jesús tijchaˈ cabˈlajuj (12) jtakoˈn

12 Laˈ mak kˈij li, Kakaj Jesús xeˈ bˈa jun witz y claˈ xkˈasin jun akˈabˈ chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. 13 Cuando xsakarsanc, xmulbˈaˈ juntir yak ajtijol ribˈak chirij y xchaˈ cabˈlajuj (12) chijxoˈlak y xcoj jbˈijak pi takoˈn. 14 Yak cabˈlajuj (12) li riˈtakaˈ: Simón ri xcojsaj jbˈij pi Pedro jwiˈl Kakaj Jesús, Andrés ri jkˈun Simón, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, 15 Mateo, Tomás, Santiago ri jcˈajol Alfeo, Simón ri tibˈijsaj Zelote re, 16 Judas ri jkˈun Santiago y Judas Iscariote ri xjachow re Kakaj Jesús pi camic.

Tijon chirij quiˈcotemal y cˈax

17 Cuando xantaj li, Kakaj Jesús xkej chicch bˈa witz jpach yak jtakoˈn y xyuk waˈxtak wich jun takˈj. Y claˈ xcˈulwiˈ ribˈak subˈlaj ajtijol ribˈak chirij y subˈlaj cristian xpetak lak luwar re Judea y Jerusalén, wiˈ chiquiˈ nicˈj xpetak lak takˈj re Tiro pach Sidón. Rechak xtawtak riqˈui Kakaj Jesús pire tibˈe jteˈtak nen tijbˈij y pire titzibˈsajtak re jyajak. 18 Juntir yak ri tijtijtak cˈax jwiˈl wiˈ etzl laj ranmak, xtzibˈsajtakaˈn. 19 Juntir cristian ri yajtak rajak tijchaptak ritzˈik Kakaj Jesús jwiˈl retamakiˈ chi wiˈ jcwinel chi tzibˈsanc.

20 Kakaj Jesús xril yak ajtijol ribˈak chirij y xij rechak:
    Tzi awechak, atak ri wiˈ rajwax chawechak, jwiˈlkeli atna atoctakna laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chabˈak.
21     Tzi awechak ri atcˈoktak jwiˈl wiˈjal, atna nojtakna.
    Tzi awechak ri atokˈtak lajori, nen or atna tzeˈntakna.
22     Tzi awechak, atak ri atetzelbˈejtak jwiˈlak cristian, atresajtakbˈi chijxoˈlak, atyokˈsajtak y atxutsajtak jwiˈlke cubˈul achˈolak chirij Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil.
23     Cuando titaw kˈij li tibˈansaj cˈax chawechak, quiˈcotentak, waˈxok jun nimlaj quiˈcotemal laj awanmak jwiˈl nimiˈ atojbˈlak tacˈultak riqˈui Kakaj Dios lecj. Yak jmamak mak cristian li, jilonli xantak rechak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij.
24     Pero riˈ cˈur awchak ri atak bˈiom jwiˈl xatijaˈtakaˈbˈi utzil neri wich ulew.
25     Cˈur awchak atak ri nojsalcatak, tina bˈe acuyeˈtakna wiˈjal nen or.
    Cˈur awchak atak ri atquiˈcottak y attzeˈntak, atna okˈtakna nen or jwiˈl jcˈaxcˈol awanmak.
26     Cˈur awch, atak ri tzi atilsajtak jwiˈl cristian jwiˈl tina atijtakna cˈax. Jilonli xantak yak jmamak yak cristian li chi tziyiˈ xriltak mak ri xcoj ribˈak chapcaˈ ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij, xcheˈ rechak.

Jlokˈaj yak ri tietzelbˈentak

27 Y xij chic: Atak ri tijin tatatak inyolj tambˈij chawechak: Lokˈajtak mak acontrak y bˈantak utzil rechak mak ri atetzelbˈentak. 28 Bˈijtak re Kakaj Dios chi tijyeˈ jkˈabˈ chibˈak yak ri tijrayajtak tataˈtak cˈax. Chˈaˈwentak riqˈui Kakaj Dios chirijak yak ri tibˈanowtak cˈax chawechak. 29 Wi wiˈ nen atsecˈow laˈ acaybˈal, yeˈ chic jun lad acaybˈal re chi seqˈuem. Wi wiˈ nen timajow awitzˈik ri takˈuˈj, yeˈ luwar re tijcˈam chicbˈi atúnica. 30 Wi wiˈ nen titzˈonaj chawe jwiˈl jono cristian, yeˈ re y wi wiˈ nen tialkˈambˈi jono kelen awe, ma taˈjaj chirij. 31 Bˈantak rechak cristian chapcaˈ chawajak trantak chawechak.

32 Pero atak wi xike talokˈajtak yak ri atlokˈintak, taˈ jaljoj rilic ri tijin tabˈantak. Jiˈneˈlon trantak mak ajmacbˈ chiribˈil ribˈak. 33 Wi xike tabˈantak utzil rechak nen tibˈanow utzil chawechak, taˈ jaljoj rilic ri tijin tabˈantak. Jiˈneˈlon trantak mak ajmacbˈ chiribˈil ribˈak.

34 Y wi xike tayeˈtak jkejomak mak cristian ri tijkˈasaj jkejomak, taˈ jaljoj rilic ri tijin tabˈantak. Jiˈneˈlon trantak mak ajmacbˈ chiribˈil ribˈak, tijyaˈtakaˈ jkejomak chi ribˈil ribˈak y trulbˈejtakaˈ tikˈasaj jqˈuixel rechak nen jnimal xyeˈtakbˈi chi kejom. 35 Pero atak, riˈ lokˈajtak mak acontrak y bˈantak utzil rechak, yeˈtak jkejomak, pero ma tzˈonajtak chic jqˈuixel. Y wi jilon tabˈantak li tacˈulaˈtakaˈ subˈlaj nim atojbˈlak riqˈui Kakaj Dios lecj y atwuxtakaˈ pi ralcˈwal, jwiˈl Kakaj Dios trilaˈ cˈur jwichak mak ri taˈ tijcˈomowajtak jun tokˈobˈ y mak etzltak cristian. 36 Iltak cˈur jwichak juntir cristian chapcaˈ tran Akajak Dios, trilaˈ cˈur jwichak cristian, xcheˈ rechak.

Ma coj aybˈak pi kˈatbˈitzij chirijak cristian

37 Y xij chic: Ma coj aybˈak pi kˈatbˈitzij chirijak cristian chi jbˈij chi taˈ tzi tijin trantak pire Kakaj Dios taˈ tran jkˈatbˈitzij chawijak. Ma bˈan akˈatbˈitzijak chibˈak cristian pire taˈ tibˈansaj kˈatbˈitzij chawijak. Cuytak jmacak cristian y ticuysajiˈ amacak jwiˈl Kakaj Dios. 38 Yeˈtakbˈi re jun cristian y Kakaj Dios tijyaˈ chiquiˈ awechak tzi jpajic chapcaˈ tzi jnojsaj jun nejbˈ, tzi jchˈikxij y tzi jtˈubˈajajc. Laˈ man pajbˈl ri tacojtak rechak cristian, riˈ ticojsaj chawechak jwiˈl Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

39 Kakaj Jesús xij chic jun esbˈi noˈj rechak jilonri: Jun moy taˈ ticwin chi jcˈamic jbˈe jun moy chic. Wi tran jilonli chi quibˈ ribˈilak tibˈe tzaaktakaˈ li jono jul. 40 Ni jono ajtijol ribˈ mas jnoˈj chiwch ajtijol re, pero cuando tiqˈuis jtijoj ribˈ tiniqˈuibˈiˈ jnoˈj pach ajtijol re.

41 At tawilaˈ jun ra jxercˈ cheˈ laj jwich jun awechˈelxic y at taˈ awetam chi wiˈ jun jtemal ja laj awch. 42 At tabˈij re: Nampuchna, wesajna jun ra jxercˈ cheˈ ri wiˈ laj awch, atcheˈ re y at wiˈ jun jtemal ja laj awch.

¡At ajsolcopil acaybˈal! Esajna nabˈe man jtemal ja ri wiˈ laj awch at, ajrucˈreˈ tijnaˈ tawil man ra jxercˈ cheˈ ri wiˈ laj jwich jun awechˈelxic, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Chirijke jwich jun cheˈ tichˈobˈsaj nen chi cheˈ lal

43 Kakaj Jesús xij chic rechak: Taˈ ni jono tzilaj cheˈ, tijyeˈ jwich ri taˈ tzi y taˈ ni jono cheˈ ri taˈ tzi, tijyeˈ jwich ri tzi. 44 Juntir mak cheˈ laˈke jwichak tichˈobˈsaj nen chi cheˈ lal, jwiˈl taˈ qˈuix tijyeˈ higo pire jwich, ni taˈ loˈquiej tijyeˈ uva pire jwich. 45 Y jun tzilaj cristian tijbˈijiˈ tzitaklaj yoloj jwiˈl wiˈ tzitaklaj noˈj laj ranm y jun etzl cristian tijbˈijiˈ etzltak tzij jwiˈl wiˈ etzltak noˈj laj ranm. Jwiˈl laj ranmiˈ jun cristian tipeˈw ri tijbˈij laˈ jchiˈ, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

46 Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Nen chac tabˈijtak Wajawl chwe y taˈ tabˈantak lawiˈ ri tambˈij chawechak? xcheˈ rechak.

47 Tancˈut chawchak nen chi cristian lal tijmaj jun cristian ri tipe wiqˈuil, ri tijta inyolj y tran lawiˈ ri tambˈij, 48 niqˈuiˈ chapcaˈ jun cristian xan jun ja, nabˈe xcˈot jluwr rakan richoch, naj xkesajwiˈ y xcoj man tzˈaak chibˈ man abˈaj. Cuando xan nimlaj kˈalaj, xqˈuiych subˈlaj jaˈ, xpe jchokˈbˈ man jaˈ, xkˈosaj ribˈ wich jxeˈ man ja, pero man ja taˈ xtzaak jwiˈl cowiˈ tiquil rakan li tzˈaak. 49 Pero jun cristian ri tijta inyolj y taˈ tran lawiˈ ri tambˈij re, jilon chapcaˈ jun cristian xan richoch bˈa ulewke, taˈ xtzˈak jluwr rakan richoch, cuando xpe nimlaj kˈalaj, xqˈuiy subˈlaj jaˈ, xpe jchokˈbˈ man jaˈ, xkˈosaj ribˈ wich jxeˈ man ja, laj or xtzaakc y xyojmajc, xcheˈ rechak.