Add parallel Print Page Options

Tej tyole Pablo tuˈn tcoˈpan tiib twitz rey Agripa

26  Entonces bix e pon hora tuˈn tyolen Agripa, bix e xiˈ tkbaˈn Agripa te Pablo cyjulu:

―Yaltzen tey, baˈntzen tyolena tuˈn tcoˈpana tiiba―tz̈i Agripa.

Entonces bix e xiˈ tnukpiˈn Pablo tkˈab tisenx ttenxin te jun techlal tuˈn tyolenxin, bix akˈxin yolel tcoˈpbil tiibxin:

―Taat Agripa, nchin tzalajxsen ma tzul canana tuˈn nclonte wiib twitza tiˈj cykanbil tzin cykbaˈn xjal judío wiˈja. Ja tey jun xjal itzkilte ti tten cycostumbre xjal judío, bix xsunj n‑etza itzˈj kkˈoja. Juˈ tzunj cxeˈl nkanen xtalbil tey tuˈn ntzaj tbiˈn chˈina tuya nim tcˈuˈja wiˈja.

E yolen Pablo tiˈj ti tten tchunkˈlal nej tej mitknaˈx tocslan

Ke cye judío cytzkiˈncye jwe tbanel nchunkˈlal cyxol tuj ntxˈotxˈ bix tuj Jerusalén jat‑xix ntzajlen cwal. Bix cytzkiˈn bix baˈn cyoc tstiwa wiˈj, tej woc weya ma xjal, bix oc nkˈoˈn weya wiib cyuyaj xjal fariseo. Bix ttzkiˈn tey kej xjal fariseo cyiwxsen eteˈcye tuj cycostumbre xjal judío, mas twitz juntl wik judío. Pero jaˈlewe lu ken in tin tzalu, cuma at cynicˈbil judío wiˈj. Jaj yaaˈn baˈn tuj cywitz, jaj weya tzin nyoˈn ka cyitzˈjel cyimne juntl maj. Yaaˈn oˈcx cycyimlenx cyej. Ja tzunja o tkba Dios cye kxjalel ootxa. Bixsen cybim ja lu ke judío tej cablajaj cloj el itzˈj tiˈj cablajajxin tcwal Israel, jxin ootxa kxeˈchel. Bix tuˈn tzunj nchi ajben te Dios cocˈcˈa, bix nchi kˈon chjonte te Dios, cuma cytzkiˈn at jun acˈaj chunkˈlal te junx maj tzul. Bixsen nintzaj cawel Agripa, tiˈj xsunj cyexin tzin cyyoˈn bix lepchx ken weya tiˈj, n‑oca niqˈuet wiˈja ka kaˈ kena. ¡Tixsenle jilel! Jatzen tey, cawel Agripa, bixsen ke cyey judío, ¿tikentzen axsen n‑ela tuj cywitza ka at tipemal Dios tuˈn tjatz titzˈjsaˈn ke cyimne?

Tej tyole Pablo tiˈj ti tten tkˈojl cyiˈ ocslal

Maatktzen n‑ocxix weya ncˈuˈj tiˈ cycostumbre judío, bixsen e xiˈ nbisen weya tiˈj kej lepch tiˈj t‑xnakˈatz Jesús te Nazaret kaˈ n‑oc cybinchen tiˈj ti tijel niman cyuˈn judío. Juˈ tzunj nimxsen kaˈ oc nbinchen cyiˈj. 10 Tuj Jerusalén, jatzen e bint wuˈnj. Yaaˈn nuk oˈcx nkˈoˈn ke ocslal tuj tzeeˈ tuya wipemal, sino tej cybyet ocslal, nimxsen baˈn el tuj nwitz. 11 Nimxsen castiwa iˈya ke wuˈn cyuj camon jaaˈ, bix at maj nim bujbil iˈyake wuˈn, tuˈn tcyaj cykˈoˈn Jesús. Nimxsen in oc chiˈl cyiˈ ocslal. In jyon cyiˈj tuj Jerusalén bix cyuj cabtl tnom, hasta tujxe juntl wik txˈotxˈ.

Tej tyole Pablo tiˈj juntl maj ti tten tajtz tiˈ tanem

12 Attzen jun kˈij xiˈnin ken tuj tnom te Damasco te tzyulcye ocslal. Otk tzˈoc cykˈoˈn ke cycawel cyyolel xjal twitz Dios wajwalel. 13 Nintzaj cawel Agripa, cxeˈl nkbaˈn tey ti e baj we tuj be. Te chil kˈij at jun tken luz e tzaj tuj cyaˈj. Tzinxsen ntxaken, mas ntxaken twitz tken kˈij. Bix e cub txakpaj ntxlaj, cyuya kej xjal wuya. 14 Cykilca koˈya e cub tzˈak twitz txˈotxˈ junx maj. Bix e nbi jun xjal. Jxjal e tzaj yolen tuj nyol hebreo, bix e tzaj tkbaˈn we: “Saulo, Saulo, ¿tiken nim nbaj tyajlaˈna ke nxjal? Jtey ncub tbinchaˈna, mintiiˈ cˈajbela. Nuk tiˈj xtey n‑oca tbinchaˈna kaˈ,” tz̈i tzunj xjal ttzaj yolen tuj cyaˈj. 15 Bix aj ntzakˈbeˈn: “Taat, ¿altzencye tey?” ntz̈i tzuna. Bix ajtz ttzakˈbeˈn jxjal: “Inayen wej Jesús, jax xjal tey nbaj tyajlaˈn,” tz̈i tzunxin weya. 16 Bix at nim e tzaj tkbaˈnxin weya juˈwa: “Weˈwatzen. Ma chin cub jlet twitza, cuma cˈajbela we. Ja tey cˈajbel te nxel te kbalte ti jilel ma tzˈoc tcyeˈyena juntl maj. 17 Cxeˈl nsmaˈna cyuya xjal judío, bix tuyaxe cyej xjal yaaˈn judío, bix cncˈojlaˈy twitz cykil xjal tuˈn miˈn cub byeta. 18 Ma txiˈ nsmaˈna, cuma ncyˈi tuˈn toc cybiˈn xjal ke cybibl yaaˈn jax. Waj cyaj cykˈoˈn jcybe tuj klolj, tuˈn cyocx tuj tbe Dios. Ka ma chi oc lpe wiˈj, cwel nnajsaˈn cyil, bix chi oquel te nxjal, tuˈn tel cypaˈn cyiib tiˈj kaˈ, bix tuˈn toc ke cycˈuˈj wiˈj,” juˈtzen tten tyol Jesús we.

Tej t‑xiˈ tniman Pablo alcyej e tzaj tkbaˈn Dios te

19 Cawel Agripa, mlay tzˈel nxooˈn weya kej yol el jlet nwitza tuj cyaˈj. Ma bint we wuˈn. 20 E tzaj ntzyuˈn siyˈpuplxsen tej tyol Jesús tuj Damasco, bix mas yaj tuj Jerusalén, bix tuj cykil twitz ttxˈotxˈ Judea, bix te cykil kej xjal yaaˈn judío. Jatzen weya nyolj, tuˈn cymeltzˈaj tuj cyil, tuˈn cymeltzˈaj tuya Dios, bix tuˈn cycub ten jiquen tuj cychunkˈlal. 21 Tuˈn tzunj tkbaj tej yol lu, attzen cab xjal judío e jaw tzyunte we tuj nin tja Dios, bix e cyajbe tuˈn ncub. 22 Pero Dios e clonte we, bix hasta jaˈlewe lux ken iniˈtz. Nuk nchin yolenx tiˈ tyol Jesús jakˈch taˈ xjal, cye nintzaj xjal, bix kej yaaˈn nintzaj xjal. Nxiˈ nkbaˈn ti jilel e cykba ke tyecˈl tbe Dios nejl, bix ti jilel e tkˈume Moisés tuˈn tbaj. 23 Tz̈i tzunkexin nejl ka tuˈn tul jxin Scyˈoˈn tuˈn Dios, bix tuˈn tcyimxin, bix mas yaj tuˈn tjaw itzˈjxin juntl maj tuj tcyamecy. Ja Jesús tneel xjal ajtz meltzˈaj tuj tcyamecy te tuˈn tocx tuj chunkˈlal te junx maj. Juˈ tzunj, at tajwalel te kbalte ka tuˈnxin chi coˈpjela xjal, judíole, bix yaaˈnle judío―tz̈i Pablo te Rey Agripa.

Tej t‑xiˈ tkbaˈn Pablo te Rey Agripa tuˈn tocslan tiˈ Cristo

24 Joocˈtzen nyolenx Pablo, bix e jaw s̈‑in Festo:

―Pablo, ¡ma jaw tey tuj twiˈ! Tuˈn nim xnakˈtzan tuˈna yaaˈn tzˈakl twiˈy―tz̈i Festo.

25 Pero bix e xiˈ tkbaˈn Pablo:

―Taat Festo, yaaˈn ma jaw tuj nwiˈ, sino tej we nxiˈ nkbaˈna jatzente jaxxixja. 26 Lu jxin cawel Agripa lu. Kanenxna texin. Ttzkiˈn texin kej we nyola jaxte. Juˈ tzunj, kˈukl ncˈuˈj nchin yolen twitzxin. We tuj nwitz, ttzkiˈn texin cykilj we ma txiˈ nyolen jax nyol, cuma mintiiˈte te Jesús o cub tbinchaˈn tuj ewjel―tz̈i Pablo.

Entonces bix e xiˈ tkanenxin te Agripa:

27 ―Rey Agripa, ¿tzimpa n‑oc tbiˈn tey cyyol tyolel Dios, kej yol e cyaj cytzˈiˈbenxin nejl tiˈj tuˈn tjaw itzˈj Jesús tuj tcyamecy? Weya tuj nwitz, baˈn tuˈna ka jax cyuˈn―tz̈i Pablo.

28 Bix aj tkbaˈn Agripa te Pablo:

―Tuyaj cab yol lu qˈuelela tuj twitza cˈoquel nbiˈna, bix chin oquel te ocslal, pero yaaˈn juˈ tewa―tz̈i Agripa.

29 Bix aj ttzakˈbeˈn Pablo:

―Tuyale cab yol ma tuya nim yol, wajwe yaaˈn nuk jacˈa tey, sino cykilca key chi ponte tisenj weya, amale yaaˈnt tuya cadena tisenj weya―tz̈i Pablo.

30 Tejtzen t‑xiˈlen tkbaˈn Pablo juˈwa, ja tzunj xin rey jxin gobernador, bix Berenice, bix cykilcatlkexin e jaw weˈ. 31 Bix e cub cypaˈn cyiibxin, bix akˈkexin yolel cyil cyiibxin. Bix e xiˈ cyyolenxin:

―Jaxte tej xjal lu minxtiiˈte kaˈ ma cub tbinchen. Mintiiˈ tuˈn tcub byette, bix mitetpe tuˈn tocx tuj tzeeˈ―tz̈i tzunkexin.

32 Juntl, bix e xiˈ tkbaˈn Agripa te Festo:

―Ja weya cxeˈl nkbaˈn jnuket min o tkane jxjal lu tuˈn t‑xiˈ twitz nintzaj cawel te Roma tuˈnj tjyet til, oxetle t‑xiˈ tzakpet―tz̈i Agripa.