Add parallel Print Page Options

Giữ Ðèn Sáng Luôn

(Xuất 27:20-21)

24 Chúa phán với Môi-se rằng, “Hãy truyền cho dân I-sơ-ra-ên ép trái ô-liu lấy dầu nguyên chất đem đến cho ngươi để thắp đèn, hầu giữ các ngọn đèn sáng luôn. A-rôn sẽ đặt cây đèn ấy trong Lều Hội Kiến, phía bên ngoài bức màn che Rương Giao Ước, để cây đèn ấy cháy sáng luôn trước mặt Chúa, từ chiều tối cho đến sáng. Ðó sẽ là một quy luật vĩnh viễn trải qua các thế hệ. A-rôn sẽ giữ các ngọn đèn trên cây đèn bằng vàng ròng cháy sáng luôn luôn trước mặt Chúa.

Bánh Thánh trong Ðền Tạm

Ngươi phải lấy bột thượng hảo hạng làm mười hai ổ bánh; mỗi ổ bánh làm bằng hai ký[a] bột. Ngươi sẽ sắp bánh thành hai hàng, mỗi hàng sáu ổ, và sắp chúng trên bàn làm bằng vàng ròng. Ngươi hãy rắc nhũ hương nguyên chất vào mỗi hàng, để nó tượng trưng cho của lễ bằng bánh dùng lửa dâng lên Chúa. Ðều đặn mỗi ngày Sa-bát, A-rôn sẽ sắp bánh cách ngăn nắp trước mặt Chúa. Ðó là những bánh do dân I-sơ-ra-ên cung cấp, và là một giao ước đời đời. Những bánh ấy sẽ thuộc về A-rôn và dòng dõi ông. Họ sẽ ăn các bánh ấy trong một nơi thánh, vì đó là thức ăn cực thánh của ông lấy từ những lễ vật dùng lửa dâng lên Chúa. Ðó là một quy luật vĩnh viễn.”

Xúc Phạm đến Danh Thánh

10 Khi ấy có một cậu con trai, mẹ là người I-sơ-ra-ên, cha là người Ai-cập, cùng ra đi với dân I-sơ-ra-ên. Cậu con trai ấy và một người I-sơ-ra-ên ẩu đả nhau trong doanh trại. 11 Cậu con trai của người phụ nữ I-sơ-ra-ên đã buông những lời xúc phạm đến danh thánh và nguyền rủa danh ấy. Người ta đem nó đến với Môi-se. Mẹ của nó là Sê-lô-mít con gái của Ði-bơ-ri, trong chi tộc Ðan. 12 Người ta giam nó lại để chờ xem ý Chúa thế nào vì họ không biết phải xử sự ra sao.

13 Chúa phán với Môi-se rằng, 14 “Hãy đem kẻ buông lời xúc phạm đó ra ngoài doanh trại, để tất cả những ai đã nghe nó nói phạm thượng đặt tay trên đầu nó, rồi cả hội chúng hãy ném đá nó. 15 Ngươi hãy nói với dân I-sơ-ra-ên rằng: Kẻ nào nguyền rủa Ðức Chúa Trời của mình sẽ mang lấy tội mình. 16 Kẻ nào buông lời xúc phạm đến danh Chúa sẽ bị xử tử; toàn thể hội chúng sẽ ném đá kẻ đó. Bất kể kiều dân hay công dân, kẻ nào buông lời xúc phạm đến danh thánh sẽ bị xử tử.

Mạng Ðền Mạng

17 Ai giết chết một người, kẻ ấy phải bị xử tử. 18 Ai giết chết một con vật, người ấy phải bồi thường, mạng đền mạng. 19 Nếu ai làm cho người nào bị thương, nó sẽ bị làm cho bị thương tương tự; 20 gây gãy xương thì đền bằng cách bị làm cho gãy xương, mắt đền mắt, răng đền răng. Ai làm cho người ta bị thương tật thế nào, kẻ ấy phải bị làm cho mang thương tật thể ấy. 21 Kẻ nào giết một con vật phải bồi thường giá của con vật ấy, nhưng ai giết một người thì phải bị xử tử. 22 Các ngươi sẽ áp dụng chung một luật cho cả kiều dân lẫn công dân, vì Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi.”

23 Môi-se nói lại những điều ấy cho dân I-sơ-ra-ên. Họ bắt kẻ buông lời xúc phạm ra bên ngoài doanh trại và ném đá nó. Dân I-sơ-ra-ên làm y như điều Chúa đã truyền cho Môi-se.

Footnotes

  1. Lê-vi 24:5 2/10 ê-pha, khoảng 4,5 lít, tương đương 2 ký