Add parallel Print Page Options

Các Quy Luật cho Các Tư Tế

21 Chúa phán với Môi-se rằng, “Hãy nói với các tư tế, các con của A-rôn, và bảo họ rằng: Không ai được để cho mình trở nên ô uế vì một người trong thân tộc mình qua đời, ngoại trừ những người thân rất gần như mẹ, cha, con trai, con gái, và anh hay em trai. Chị hay em gái chưa lập gia đình[a] nên vẫn còn là người rất thân, bởi họ chưa có chồng; tư tế cũng được phép vì họ mà bị ô uế. Nhưng tư tế không thể vì trách nhiệm tộc trưởng trong gia tộc, rồi vì một người trong gia tộc qua đời, mà để cho mình trở nên ô uế.[b]

Các tư tế không được cạo tóc mình thành những lõm tròn, hay cắt vành râu mình, hay rạch da cắt thịt mình. Họ phải giữ mình thánh sạch cho Ðức Chúa Trời của họ. Họ không được làm ô danh Ðức Chúa Trời của họ, vì họ phải dùng lửa dâng của lễ lên Chúa, đó là thức ăn của Ðức Chúa Trời của họ; vì vậy họ phải thánh. Họ không được cưới một gái điếm hoặc một người nữ đã thất thân làm vợ. Họ cũng không được cưới một phụ nữ đã ly dị làm vợ, vì họ phải thánh để phụng sự Ðức Chúa Trời của họ.

Ngươi phải đối xử với các tư tế như những người thánh, vì họ dâng thức ăn lên Ðức Chúa Trời của ngươi. Ðối với ngươi, họ phải được kính trọng như những người thánh, vì Ta, Chúa, Ðấng làm cho các ngươi nên thánh, là thánh.

Khi con gái của tư tế làm nhục chính mình bằng cách làm điếm, nàng đã làm nhục cha nàng; đứa con gái đó phải bị đem thiêu sống.

10 Thượng Tế, người được chức vụ cao trọng nhất trong vòng các anh em mình, người được đổ dầu lên đầu để được phong thánh chức, và được biệt riêng ra thánh để mặc bộ lễ phục, người ấy không được xõa tóc mình hay xé rách y phục mình để bộc lộ nỗi đau buồn. 11 Người ấy không được phép lại gần người chết. Người ấy không được để cho mình trở nên ô uế, dù người chết đó là cha hay mẹ mình. 12 Người ấy không được ra khỏi nơi thánh, vì như thế sẽ làm ô uế nơi thánh của Ðức Chúa Trời, bởi vì dầu phong chức để biệt riêng người ấy ra thánh vẫn còn ở trên người ấy. Ta là Chúa. 13 Người ấy chỉ được phép cưới một trinh nữ làm vợ. 14 Người ấy không được cưới một góa phụ, hay người đàn bà đã ly dị, hay người nữ đã thất thân, hay gái điếm để làm vợ, mà phải cưới một trinh nữ trong vòng dân mình, 15 hầu dòng dõi của tư tế ấy không bị ô uế giữa dân mình, vì Ta là Chúa, Ðấng làm cho tư tế ấy được nên thánh.”

Những Trường Hợp Không Ðược Làm Tư Tế

16 Chúa phán với Môi-se rằng, 17 “Hãy nói với A-rôn rằng: Trong dòng dõi ông ấy, trải qua các thế hệ, hễ ai bị khuyết tật, người ấy không được đến gần để dâng thức ăn lên Ðức Chúa Trời của mình, 18 vì không ai bị khuyết tật được phép đến gần bàn thờ để thi hành thánh chức; đó là những người mù, què, tàn tật trên mặt, tay chân lều nghều, 19 bị gãy chân hay gãy tay, 20 gù lưng, lùn, mắt có tật, bị bệnh phong ngứa, hắc lào, hay tinh hoàn bị giập. 21 Không ai trong dòng dõi Tư Tế A-rôn bị khuyết tật được đến gần để dâng của lễ bằng lửa lên Chúa, vì người ấy bị khuyết tật; người ấy không được đến gần dâng thức ăn lên Ðức Chúa Trời của mình. 22 Người ấy được ăn các thức ăn của Ðức Chúa Trời mình, gồm các thức ăn cực thánh cho đến các thức ăn được biệt riêng ra thánh, 23 nhưng không được đến gần bức màn hay đến gần bàn thờ, bởi vì người ấy bị khuyết tật, để người ấy không làm những nơi thánh của Ta ra ô uế, vì Ta là Chúa, Ðấng làm cho các tư tế[c] trở nên thánh.”

24 Môi-se nói lại như vậy cho A-rôn, cho các con trai ông, và cho toàn dân I-sơ-ra-ên.

Footnotes

  1. Lê-vi 21:3 nt: chị hay em gái còn là trinh nữ
  2. Lê-vi 21:4 Câu nầy trong nguyên tác không rõ nghĩa
  3. Lê-vi 21:23 nt: chúng; ctd: những nơi thánh