Add parallel Print Page Options

Những Quy Tắc Sống Ðạo

19 Chúa phán với Môi-se rằng, “Hãy nói với toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên và bảo họ rằng: Các ngươi phải nên thánh vì Ta, Chúa Ðức Chúa Trời của các ngươi, là thánh. Mỗi người trong các ngươi phải tôn kính mẹ và cha mình, và các ngươi phải giữ ngày Sa-bát Ta. Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi chớ hướng về thần tượng, rồi làm cho mình những tượng thần để thờ. Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi.

Khi các ngươi dâng một của lễ cầu an lên Chúa, hãy dâng như thế nào để của lễ các ngươi được nhậm. Các ngươi phải ăn của lễ đó trong ngày các ngươi dâng, hoặc đến ngày hôm sau mà thôi. Bất cứ phần gì còn lại đến ngày thứ ba các ngươi phải thiêu rụi trong lửa. Nếu đến ngày thứ ba mà ai còn ăn của lễ đó, thì ấy là một việc gớm ghiếc; lễ vật của các ngươi sẽ không còn được chấp nhận nữa. Phàm kẻ nào ăn của lễ ấy sẽ bị phạt, vì nó đã làm cho vật thánh của Chúa trở nên ô uế. Kẻ nào làm như thế sẽ bị khai trừ khỏi dân.

Khi gặt lúa trong ruộng mình, các ngươi đừng gặt đến sát bờ ruộng, và cũng đừng mót những gié lúa đã gặt sót. 10 Các ngươi đừng hái nho đến trụi nhẵn cành, hoặc lượm những trái rụng trong vườn nho mình. Các ngươi phải chừa chúng lại cho những người nghèo khó và các kiều dân. Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi.

11 Các ngươi chớ trộm cắp. Các ngươi chớ lừa gạt nhau. Các ngươi chớ nói dối nhau.

12 Các ngươi chớ lấy danh Ta để thề dối, và làm xúc phạm đến danh Ðức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Chúa.

13 Ngươi chớ bóc lột người khác. Ngươi chớ cướp giật người khác. Ngươi chớ giữ lại tiền công của người làm thuê cho đến sáng hôm sau.

14 Ngươi chớ nặng lời với người điếc, hoặc đặt vật vấp chân khiến người mù vấp ngã. Ngươi phải kính sợ Ðức Chúa Trời của ngươi. Ta là Chúa.

15 Các ngươi chớ kết án bất công. Ngươi chớ thiên vị người nghèo hay kiêng nể người quyền thế, nhưng phải xét xử công minh để thực hiện công lý cho mọi người liên hệ.

16 Ngươi chớ phao tin thất thiệt trong dân đặng vu khống người khác. Ngươi chớ vì lợi mà làm chứng gian để người ngay lành bị thiệt mạng. Ta là Chúa.

17 Ngươi chớ giữ mãi sự ghen ghét anh chị em[a] ngươi trong lòng. Ngươi hãy mạnh dạn[b] giúp người lân cận mình sớm nhận biết sai lầm của họ, nếu không ngươi sẽ mang lấy mặc cảm tội lỗi khi người ấy bị đoán phạt.

18 Ngươi chớ báo thù hay giữ lòng oán hận người nào trong dân ngươi, nhưng phải thương người khác như mình. Ta là Chúa.

19 Các ngươi phải vâng giữ luật lệ Ta.

Ngươi chớ cho súc vật khác giống giao cấu nhau.

Ngươi chớ gieo hạt giống của hai loại hoa màu khác nhau lẫn lộn trong một đám đất.

Ngươi chớ mặc y phục làm bằng hai thứ vải khác nhau.

20 Nếu một người nam ăn nằm với một nữ nô lệ đã được hứa gả cho một người khác, nhưng chưa kịp chuộc ra hoặc chưa nhận được quyền tự do, thì cả hai sẽ bị xét xử, nhưng không đến tội chết, vì người con gái chưa được hưởng quyền tự do. 21 Nhưng người nam đó phải mang một của lễ chuộc lỗi đến tạ lỗi với Chúa ở cửa Lều Hội Kiến. Của lễ chuộc lỗi đó sẽ là một con chiên đực. 22 Tư tế sẽ dùng con chiên đực đó làm lễ chuộc tội cho người ấy trước mặt Chúa vì tội người ấy đã phạm, rồi người ấy mới được tha cho tội đã phạm.

23 Khi các ngươi vào trong xứ và trồng mọi thứ cây ăn trái, trong ba năm ra trái đầu tiên, các ngươi phải xem trái của chúng là chưa được sạch;[c] các ngươi không được ăn trái của chúng, vì chúng chưa được sạch.[d] 24 Ðến năm thứ tư, mọi trái của chúng sẽ được biệt ra thánh để tôn ngợi Chúa. 25 Qua năm thứ năm, các ngươi sẽ ăn trái của chúng; chúng sẽ ra trái quằn cây cho các ngươi. Ta là Chúa.

26 Các ngươi không được ăn thịt thú vật chung với máu nó.

Các ngươi chớ làm nghề tướng số hay chiêm tinh.

27 Các ngươi chớ cắt mái tóc xung quanh thái dương mình hoặc xén bộ râu mình, 28 và chớ vì người chết mà cắt da thịt hay xăm vẽ trên mình. Ta là Chúa.

29 Các ngươi chớ bắt con gái mình làm điếm, khiến nó trở thành kỹ nữ, kẻo xứ sẽ trở thành một xứ mãi dâm, và có đầy những tội lỗi sa đọa.

30 Các ngươi phải giữ ngày Sa-bát Ta và kính trọng nơi thánh Ta. Ta là Chúa.

31 Các ngươi chớ cầu hỏi đồng bóng hay cầu hồn; chớ cầu hỏi ý kiến chúng, kẻo sẽ vì chúng mà trở nên ô uế. Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi.

32 Trước mặt người cao niên, ngươi hãy đứng dậy, và hãy tôn kính người già cả. Ngươi hãy kính sợ Ðức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Chúa.

33 Khi có kiều dân cư ngụ trong xứ các ngươi, các ngươi chớ áp bức họ. 34 Các ngươi phải đối xử với những kiều dân ở giữa các ngươi như công dân trong xứ. Ngươi hãy thương yêu kiều dân như chính thân mình, vì các ngươi vốn là những kiều dân trong đất Ai-cập. Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi.

35 Các ngươi không được làm điều bất công trong việc xét xử, đo, cân, và đong lường. 36 Các ngươi phải có cây cân đúng, trái cân đúng, ê-pha[e] đúng, và hin[f] đúng. Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi, Ðấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Ai-cập.

37 Các ngươi phải giữ mọi luật lệ Ta và làm theo mọi mạng lịnh Ta. Ta là Chúa.”

Footnotes

  1. Lê-vi 19:17 nt: anh em (tương tự cho cả sách)
  2. Lê-vi 19:17 ctd: Ngươi hãy khuyến cáo
  3. Lê-vi 19:23 nt: chưa được cắt bì
  4. Lê-vi 19:23 nt: chưa được cắt bì
  5. Lê-vi 19:36 ê-pha là dụng cụ đong lường vật khô (gạo, muối), khoảng 22 lít
  6. Lê-vi 19:36 hin là dụng cụ đong lường chất lỏng, bằng 1/6 ê-pha, khoảng 3,5 lít.