Add parallel Print Page Options

Tej tkubˈ tnimin Saulo Tbˈanil Tqanil Jesús(A)

Ikytaqtzin nbˈajjo, me atzinte Saulo tzunxtaq njyon teˈ tumil, tzeˈn tuˈn kykyime nimil tiˈj tAjaw Tkyaqil. Tuˈnpetziˈn, xtaˈj tukˈa tnejilxix pale, ex xi tqanin jun uˈj tuˈntzintla at toklin, aj t‑xiˈ kyojjo ja te naˈbˈl Dios toj tnam te Damasco, jyolkye ichin ex qya nimil, tuˈn kytzaj tiˈn, ex tuˈn kyokx tqˈoˈn toj tze toj Jerusalén. Ex bˈeˈx xiˈ antza.

Me tej nqayintaq taˈ tkˈatz Damasco, xi tkaˈyin jun tqoptzˈajiyil tzaj, tzaj toj kyaˈj, ex noq tnaˈbˈinkux noq attaql tiˈjile. Tuˈntziˈn, bˈeˈx kubˈ lankˈaj Saulo twutz txˈotxˈ, ex xi tbˈiˈn jun tqˈajqˈojil twiˈ jun aˈla tqˈma kyjaluˈn: Saulo, Saulo, ¿Tiˈn wila ma chin el tikyˈiˈn?

Xitzin tqanin Saulo: ¿Ankye te, Tata?

Tzajtzin ttzaqˈwin: Ayin wejiˈy, Jesús; ayinxjiˈy, a ma chin el tikyˈiˈn. Axa n‑ok qˈoˈnte jun mibˈin tiˈjxa, ikyx tzeˈnku jun wakx nkjoˈn, aj tok twaˈbˈiˈn jun ma juchˈ kxbˈil, ex aj qa nya tumiljo nbˈant tuˈn.

Tuˈn ikyjo, bˈeˈx jaw luˈlin Saulo, ex tukˈa txqan t‑xobˈil, xi tqanin kyjaluˈn: Tata, ¿Titzin te taj tuˈn tkubˈ nbˈinchiˈn?

Ex tzaj ttzaqˈwin Jesús te: Kux jaw weˈksa, ex kux txiˈy toj Damasco. Antza ktzajil qˈmaˈne tey, tiˈ tuˈn tkubˈ tbˈinchiˈn.

Ayetzin kyej nchi bˈettaq tukˈa Saulo, bˈeˈx i xobˈx kyeˈ, quˈn tuˈn otaq kybˈi tqˈajqˈojil twiˈ jun aˈla, me ntiˈ jun otaq kyli.

Tbˈajlinxiˈ ikyjo, jaw weˈks Saulo, me atzaj teˈ tjaw tjqoˈn twutz, mix bˈantil tkaˈyin. Tuˈn ikyjo, noq xi xkoˈn, ex xi qˈiˈn toj Damasco. Antza tene oxe qˈij, me mix kaˈyine, mix waˈne, ex ntiˈ chˈin tkˈwaˈ bˈaj.

10 Tojx Damasco, najletaq jun nimil, Ananías tbˈi, a otaq tzˈok jun twutzikyˈ tuˈn tAjaw Tkyaqil, a qˈmante te: ¡Ananías!

Tzajtzin ttzaqˈwin Ananías: Loqiˈn lo, wAjaw.

11 Xitzin tqˈmaˈn tAjaw Tkyaqil te: Kux jaw weˈksa, ex kux txiˈy tojjo bˈe, Jikyin tbˈi, ex qanixa toj tja Judas tiˈj jun ichin, Saulo tbˈi, te aj tnam Tarso. Lu nnaˈn Dios, 12 ex ma tzˈiwliy tuˈn toj twutzikyˈ, qa ma tzˈokxa, ex qa ma chi kubˈ tqˈoˈn tqˈobˈa tibˈaj, tuˈn tkaˈyin juntl majl.

13 Tej tbˈinte Ananías ikyjo, tqˈma: WAjaw, ilaˈ o yolin tiˈjjo ichin anetziˈn, ex tiˈjjo tkyaqil nya bˈaˈn o bˈant tuˈn toj Jerusalén, a xjan Ttanima. 14 Ex atziˈn jaˈlin, ma tzul tzaluˈn tukˈa toklin qˈoˈntz kyuˈn kynejil pale, tuˈn kyxi qˈiˈn toj tze kykyaqilxjo nchi naˈn tiˈj tbˈiy.

15 Me ante tAjaw Tkyaqil xi tqˈmaˈn: Kux txiˈy, quˈn ma skˈetjo ichin wuˈn, tuˈn tyolin wiˈja kye xjal te junxil txˈotxˈ, kye nmaq kawil, exsin kyeˈ aj Israel. 16 Ok kxel nyekˈin te, tkyaqiljo qa nimx tuˈn tikyˈx tuˈn, noq tuˈn npaja.

17 Xitzin Ananíastz tojjo ja, jaˈ taˈyetaq Saulo. Tej tokx, i kubˈ tqˈoˈn tqˈobˈ tibˈaj, ex xi tqˈmaˈn: Ay, werman Saulo, ate Jesús, a tAjaw Tkyaqil, aj s‑ok tyekˈin tibˈ tey toj bˈe, teˈ tuˈntaq ttzaja; atzin saj chqˈoˈn wejiˈy, tuˈn tbˈant tkaˈyin juntl majla, ex tuˈn tnoj tanmiˈn tukˈa Xewbˈaj Xjan.

18 Texjo or anetziˈn, bˈeˈx el jolpaj muj tiˈj twutz Saulo, ikyjo tzeˈnku tmuˈpil ixiˈn. Tuˈntzin ikyjo, bˈeˈx bˈantl tkaˈyin, bˈeˈx jaw weˈks, ex kuˈx toj jun aˈ, te jawsbˈil aˈ. 19 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, ok ten waˈl, ex ul tipin; ex kyij ten jun jteˈbˈin qˈij kyukˈa nimil najleqetaq toj Damasco.

Tej tyolin Saulo Tyol Dios toj tnam Damasco

20 Bˈeˈx xi t‑xikyˈbˈin Saulo, tuˈn tyolin kyojile ja te naˈbˈl Dios, ex tqˈma qa a Crist, Tkˈwal Dios. 21 Kykyaqiljo i bˈinte, bˈeˈx i jaw kaˈylaj, ex kyqˈma: ¿Ma nya antej luˈn, a nbˈettaq ikyˈil kye nimil toj Jerusalén, ex kyiˈjjo nchi yolintaq tiˈj tbˈi Jesús? Ex ¿Ma nya axjo ul tzaluˈn tzyulkye nimil ex qˈolkye toj kyqˈobˈ kynejil pale?

22 Me ante Saulo, njaw tinxix tibˈ tuˈn tyolin, ex tukˈa tkyaqil tipin tqˈma qa a Jesúsjo Crist, a Kolil. Tuˈnpetziˈn, bˈeˈx i jaw naj Judiy tuˈn, a najleqetaq toj Damasco.

Tej tel oq Saulo kywutz aj Judiy

23 Tbˈajlinxiˈ ilaˈ qˈij, i kyij bˈant Judiy, tuˈn tkubˈ bˈyet Saulo, 24 me bˈeˈx kanin te Saulo tiˈj. Ayetzin bˈiyil nkubˈtaq kyyoˈn qˈijl ex qnikyˈin ttxanila tnam, tuˈn tkubˈ bˈyet. 25 Me ayetzin nimil kux kyqˈoˈn Saulo toj jun ma tij chiˈl, ex toj qnikyˈin, kutz kyqˈoˈn tibˈaj tape, a bˈinchinkstaq tiˈjile tnam. Ikytzin tene Saulo, tej ttzaqpaj. Ex xiˈ Jerusalén.

Tej taj Saulo tuˈn tkanin toj tnam Jerusalén kyukˈa nimil

26 Atziˈn tej tkanin Saulo antza, tajtaq tuˈn tok tchmoˈn tibˈ kyukˈa nimil, me kykyaqil attaq kyxobˈil te, ex mix xi kynimin qa otaq tzˈok te nimil.

27 Me a Bernabé xi qˈinte, ex xiˈ tukˈa tzmax kywutz tsanjil. Xi tqˈmaˈn kye qa otaq tzˈiwle tAjaw Tkyaqil tuˈn Saulo toj bˈe, ex qa otaq chi yolin, ex qa otaq yolin Saulo tiˈj Jesús tukˈa tkyaqil tipin toj Damasco.

28-29 Ikytziˈn, bˈeˈx kyij Saulo toj Jerusalén junx kyukˈa tsanjil. Yolin, ex chˈotj Saulo kyukˈa Judiy, ayej griego kyyol, tiˈj tAjaw Tkyaqil tukˈa tkyaqil tipin. Me ayetzin kyej Judiy kyajtaq tuˈn tkubˈ kybˈyoˈn. 30 Atziˈn tej tel kynikyˈ nimil tiˈjjo tuˈntaq tikyˈx tiˈj Saulo, bˈeˈxsin xi kyintz toj tnam Cesarea, ex antzintza, xi smaˈn, tuˈn tkanin tzma toj tnam Tarso.

31 Tuˈn ntiˈtaq tqˈoj Saulo kyiˈj, chˈiyjo Ttanim Dios toj tkyaqil txˈotxˈ te Judey, Galiley ex Samaria. Nimx i tzalaj, ex chˈiyjo kynimbˈil, ex najleqetaq tukˈa kymutxbˈil kyibˈ twutz qMan Dios, quˈn tuˈn nimintaq kyuˈn, ex attaq tchewil Dios kyiˈj. Tuˈn ikyjo, ex tukˈa tmojbˈil Xewbˈaj Xjan, chˈiye kybˈaj.

Tej tkubˈ qˈanit Eneas

32 Atzin te Pegr tzuntaq nbˈet teˈ qˈolbˈil kye nimil, ex xtaˈj lol kyeˈ najleqetaq toj tnam Lida. 33 Antza el jyete jun ichin tuˈn, Eneas tbˈi, a otaq bˈaj wajxaq abˈqˈe tkubˈlin tzyet tuˈn jun yabˈil. Tuˈntziˈn, kuẍletaq twiˈ jun watbˈil, ex minataq njaw yekj.

34 Xitzin tqˈmaˈn Pegr te kyjaluˈn: Eneas, ate Jesucrist kˈwel qˈanin tey. Kux jaw weˈksa, ex chmoˈnks tal tkuẍbˈila.

Bˈeˈxsin jaw weˈks Eneas, 35 ex kykyaqilxjo najleqetaq toj Lida ex toj tnam Sarón kyli, tej tjaw weˈks. Tuˈnpetziˈn, bˈeˈx i nimin tiˈj tAjaw Tkyaqil.

Tej tjaw anqˈin Dorcas juntl majl kyxol kyimnin

36 Kyojjo qˈij anetziˈn, attaq jun qya nimil toj tnam te Jope, Tabita tbˈi; atzin toj griego, Dorcas tzˈelpine. Atzaj qya anetziˈn oˈkxtaq taqˈiˈn tuˈn tbˈinchin jun bˈaˈn, ex tuˈn tmojin kyukˈa yaj. 37 Me bˈeˈx yabˈte, ex bˈeˈx kyim. Atzaj teˈ tbˈaj txjoˈn tiˈj, kubˈ qˈoˈn toj jun ja te tkabˈ kol.

38 Tej kybˈinte nimil qa antza taˈyetaq Pegr toj Lida, ex quˈn tuˈn nqayintaq iteˈye, xi kychqˈoˈn kabˈe ichin qˈmalte te: Liwey ku tzaja qukˈiy toj Jope, chi chiˈ.

39 Bˈeˈxsin xiˈ Pegr kyukˈa. Atzaj teˈ tkanin, bˈeˈx jax kˈleˈn tojjo ja, jaˈ taˈyetaq t‑xmilil Dorcas. Ex bˈeˈx xi laqˈe. Ilaˈ mebˈe qya nchi oqˈ wen, ex xi kyyekˈin jniˈ xbˈalin ex txoˈwbˈaj, a otaq chi bˈant tuˈn Dorcas, teˈ itzˈtaq.

40 Me bˈeˈx i etz tchqˈoˈn Pegr kykyaqilx peˈn. Kubˈtzin meje, ex naˈn Dios. Xitzin tkaˈyintzjo kyimnin ex tqˈma: Weˈksa, Tabita.

I jawtzin tjqoˈn tej qya twutz. Atzaj teˈ tiwle Pegr, bˈeˈx jaw qe. 41 Jaw ttzyuˈn Pegr tqˈobˈ, ex jaw tjkˈuˈn. I xi tqˈolbˈin mebˈe qya junx kyukˈa txqantl nimil, ex xi tqˈmaˈn: Lu Tabita lo; ex itzˈl.

42 El tqaniljo lo toj tkyaqil tnam te Jope, ex nimx txqan xjal nimin tiˈj tAjaw Tkyaqil. 43 Atzin te Pegr, ilaˈ qˈijl kyij teˈ toj tnam toj tja jun bˈinchil tzˈuˈn, Simun tbˈi.