Add parallel Print Page Options

22  Noq same ayiˈy tata exqetziˈn nxjalil, chi Pabl, kybˈintzinjiˈy a kxeˈl nqˈmaˈn kyeˈy te kolbˈil weˈy.

Atzaj teˈ tel kynikyˈxjal, qa toj kyyol nyolintaq Pabl, ntiˈx chˈin jaw chˈotj.

Ok tenl Pabl yolil kyjaluˈn: Aj Judiyqiˈn weˈ. Antza ẍin itzˈjiˈy toj tnam Tarso te txˈotxˈ Cilicia. Me antza ẍin jaw chˈiyiˈy tzaluˈn toj Jerusalén, ex ma chin xnaqˈtzajtza tuˈn Gamaliel, tzeˈnkuxixjo ntqˈmaˈn kykawbˈil ojtxe qxjalil. Kukx o tzˈok tililjo wuˈn, tuˈn wajbˈin te qMan Dios tukˈa tkyaqil wanmiˈn, tzeˈnkuxjo n‑oke kyeˈ kyuˈn, te qˈij jaˈlin. Me a ojtxe, ma chin lajoˈn, tuˈn kykyimjo kykyaqil nimil wuˈn, a lipcheqetaq tiˈjjo Tbˈanil Tqanil. O chi okx ntzyuˈn, ex o chi kux nqˈoˈn toj tze, exla qa ichin mo exla qa qya. Jotxjo luˈn bˈin ex ojtzqiˈn tuˈn tnejil pale, exqetziˈn nim kyoklin kyxola, ayiˈy Judiyqiˈy.

Iteˈ uˈj tzaj kyqˈoˈn weˈy, chi Pabl, tuˈn kykanin kye qxjalil Judiy te Damasco; in xtaˈja antza jyolkye nimil, tuˈn kytzaj wiˈn tzaluˈn toj Jerusalén, ex tuˈn kykubˈ kawit.

Tej tyolin Pabl tiˈjjo a otaq bˈaj tiˈj, tej tnimin(A)

Me tzuntaq nchin bˈeta ikyjo, ex chˈixtaq nkaniˈn toj Damasco, bˈalaqa kabˈlaj or ikyjo, noqx nnaˈbˈinkuy, tej tul tilkˈaj wiˈjaliˈy jun tqan tzaj tzajnintaq toj kyaˈj. Ex tuˈn ikyjo, bˈeˈx nkubˈ tzˈaqa twutz txˈotxˈ, ex xi nbˈiˈn tqˈajqˈojil jun tqˈajqˈojil yol. Chiˈ kyjaluˈn: Saulo, Saulo, ¿Tiquˈn nchin lajchiˈy tuˈn?

Xitzin nqanintza: ¿Ankye te, Tata?

Tzajtzin ttzaqˈwintz weˈy: Ayin wejiˈy Jesús aj Nazaret, ex ayinxjiˈy, a nchin el tikyˈiˈn.

Ayetzin kyej nchi bˈettaq wukˈiy, iwle spikyˈimil kyuˈn, ex tuˈntzintzjo, bˈeˈx jaw xobˈ, me mix i kybˈiˈye tqˈajqˈojil tyoljo, a nyolintaq weˈy.

10 Xi nqaniˈn: ¿Tiˈtzin kˈwel nbˈinchintza, Tata?

Tzajtzin tqˈmaˈn Tata weˈy kyjaluˈn: Weˈksa, ex qˈinx tumil tbˈey tzma Damasco. Antza, ktzajil qˈmaˈne tey tkyaqiljo a il tiˈj tuˈn tkubˈ tbˈinchiˈn.

11 Me tuˈn bˈeˈx in kyij moẍixa, tuˈn spikyˈimil, noqtzin i xi xkoˈntza tzma Damasco kyuˈnj wukˈiy.

12 Antza, chi Pabl, taˈyetaq jun ichin, Ananías tbˈi, jun xjal at‑xixtaq tchewil qMan Dios tiˈj, ex nkubˈ tnimintaqjo tkawbˈil Moisés. Tuˈntzintzjo, kykyaqiljo Judiy, a najleqetaq toj Damasco, tbˈanilxtaqjo kyyol tiˈj. 13 Ul Ananías lol weˈy. Atzaj teˈ tul, tzaj tqˈmaˈn weˈy kyjaluˈn: Ay, werman Saulo, chi kˈant juntl majljo twutza.

Texjo or anetziˈn, bˈeˈx i kˈant nwutza. Tuˈnpetziˈn, bˈeˈx nliˈy Ananías.

14 Tzajtzin tqˈmaˈnl kabˈe tyoltz weˈy: A kyDios qxeˈchil, ma jaw skˈontiy, tuˈntzin tel tnikyˈa tiˈjjo tajbˈil, ex tuˈntzin tok tkaˈyin Jesús, a jikyinxix, ex tuˈn tbˈintejiy tyol, a aku yolinte. 15 Quˈn ate k‑yolilte kye kykyaqil xjal, ex axa kxel qˈmante tiˈjjo ma tliy, ex ma tbˈiy. 16 Atzin jaˈlin, ntiˈl tuˈn tkubˈ tyoˈn. Weˈksa, ex kux kuˈxa toj aˈ, te jawsbˈil aˈ, ex naˈn tbˈi tAjaw Tkyaqil, tuˈn ttxjet tanmiˈn, ex tuˈn kynajsit tila.

Tej t‑xi tqˈmaˈn Pabl tzeˈn tten xi smaˈn tuˈn Dios kyukˈa xjal nya Judiy

17 Atzaj teˈ nmeltzˈaja, chi Pabl, tuˈn wula toj Jerusalén, in xtaˈja tojjo tnejil ja te naˈbˈl Dios, tuˈn nnaˈn Dios. Nliˈy ikyjo, tzeˈnku jun wutzikyˈ. 18 Nliˈy tAjaw Tkyaqil, ex tzaj tqˈmaˈn weˈy: Qˈinx tibˈa, ex ajqelin wen tuˈn texa toj Jerusalén, quˈn nlayx kubˈ kybˈiˈn t‑xjalila, ex nlayx tzˈel kynikyˈ tiˈjjo o tqˈmay wiˈja.

19 Xitzin nqˈmaˈntza: Ay wAjaw, ¿Tiquˈnil qa nlay kubˈ kybˈiˈn? ¿Ma nya aj Judiyqiˈn? Ex bˈin kyuˈn, qa nchinktaqa tojile tkyaqil ja te kynaˈbˈl Dios Judiy, ex nchex wintaqa toj tze aye nchi nimintaq tiˈja, ex tzuntaq nchi kubˈ nbˈyoˈn. 20 Ex intintaqa antza, tej tkubˈ bˈyoˈn taqˈnila, Esteban tbˈi, a nqˈumlajtaq tiˈja. Xi nqˈmaˈn, tuˈn tkubˈ bˈyet. Ex majx, ayiˈn in ok te xqˈuqil teˈ kyxbˈalin, a kubˈ bˈyonte Esteban.

21 Me atzin tzaj tqˈmaˈn wAjawiˈy: Mina, chiˈ. Qalaˈ kux txiy, quˈn ayiˈn chin xel chqˈontiy kyxoljo nya Judiy, a najchaq iteˈ.

Tej tjaw tiljxjal aj Judiy tiˈj Pabl tuˈn tkyim

22 Tzuntaq nchi bˈin xjal tiˈjjo lo. Me atzaj teˈ kybˈinte, qa il tiˈj tuˈn t‑xiˈ Pabl kyxol nya Judiy, bˈeˈxsin jaw kyẍchˈintz kyjaluˈn: Nya bˈaˈn tuˈn tanqˈin ichin lo twutz txˈotxˈ. Il tiˈj tuˈn tkyim.

23 Ex i oktzin tentz ẍchˈil, ex xolpil teˈ kytxoˈw, ex jaw kychtoˈn quq toj kyqˈiqˈ.

24 Xitzin tqˈmaˈn tnejil xqˈuqil, tuˈn tokx qˈoˈn Pabl toj kyja xoˈl qˈaqˈ, ex xi tqˈmaˈn, tuˈn tbˈaj laqtzˈin, tuˈntzintla tkubˈ tpaˈn Pabl til, ex tiquˈn otaq chi jaw ẍchˈin xjal tiˈj.

25 Me atzaj teˈ tkˈlet, ex tuˈntaq tok laqtzˈin, xi tqanin Pabl te xoˈl qˈaqˈ, a attaq antza. Chiˈ kyjaluˈn: ¿Ma attzin kyeˈ kyoklin, tuˈn tok laqtzˈit jun xjal, a at toklin te Rom, ex naˈm tok toj paˈbˈin?

26 Tej tbˈijtej yol lo tuˈn xoˈl qˈaqˈ, bˈeˈx xtaˈj qˈmalte te tnejil xqˈuqil, ex chiˈ kyjaluˈn: ¿Tzeˈntzin k‑okila luˈn tuˈn? ¡Te aj Rom te ichin! chiˈ.

27 Atzin tej tnejil xqˈuqil, bˈeˈx ok laqˈe tkˈatz Pabl, ex xi tqanin: ¿Ma twutzxsiˈn qa at toklin kyxol aj Rom?

Twutzx teˈ, chi Pabljo.

28 Xitzin tqˈmaˈn tnejil xqˈuqiltz kyjaluˈn: Nimx pwaq bˈaj wuˈn, tuˈn tlaqˈetjo wokliˈn kyxol aj Rom. Ex ¿Yajnajtziˈn tetza?

Xi ttzaqˈwin Pabl: Me ayintzin weˈ, at weˈ woklin, quˈn antza ẍin itzˈjiˈy.

29 Tuˈntziˈn toklin Pabl, bˈeˈx el kypaˈn kyej xoˈl qˈaqˈ kyibˈ tiˈj, ayej tuˈntaq kyok laqtzˈinte, ex majx tej tnejil xqˈuqil, bˈeˈx tzaj t‑xobˈil, tuˈn otaq bˈaj tkˈloˈn.

Tej t‑xi qˈiˈn Pabl kywutz Sanedrín

30 Tojxi junxil qˈij, tajtaq tej tnejil xqˈuqil, tuˈn tbˈinte tiˈjxixjo til Pabl toj kywutz Judiy. Tuˈntziˈn, bˈeˈx el tpjuˈn, exsin xi tqˈmaˈn, tuˈn kyok chmetjo kynejil pale, exqetziˈn tkyaqil Sanedrín, a tnejilxix chmobˈl kyxol aj Judiy. Texjo or anetziˈn, etz qˈiˈn Pabl, ex kubˈ qˈoˈn kywutz kykyaqil kawil.