Add parallel Print Page Options

Tej tkuˈx Xewbˈaj Xjan toj kyanmin nimil

Tej tjapin kanin nintz qˈij Pentecostés, kykyaqil qe nimil chˈuqleqetaq junx. Noq kynaˈbˈinkuxi tqˈajqˈojil jun tiˈ tzaj toj kyaˈj nyakuj tzeˈn nim kyqˈiqˈ, ex kubˈ noj tuja, jaˈ iteˈtaq. Ex kyli jun techil tzeˈnku taqˈ qˈaqˈ njulin tibˈaj junjunkye. Ex kykyaqil kux nojsin kyanmin tuˈn Xewbˈaj Xjan, ex i ok ten yolil, me toj junxil yol, tzeˈnku tqˈma Xewbˈaj Xjan.

Kyojjo qˈij anetziˈn, otaq chi kanin Judiy toj Jerusalén, tuˈn tkubˈ nimitjo a tzˈibˈin toj Tuˈjil Tyol Dios tiˈjjo qˈij te Pentecostés; ayetziˈn Judiy, i tzaj toj tkyaqil twutz txˈotxˈ. Bˈeˈx ok kychmoˈnxjal kyibˈ, teˈ kybˈinte chˈotjin, ex kykyaqilx bˈeˈx jaw naj kynabˈl, quˈn junjun xjal ok bˈinte tyol nyolajtz tuˈn junjun nimil. Ex bˈeˈx jaw kˈant kywutz, ex jaw yolin kyxolx: ¿Me nyan te Galiley qe xjal nchi yolin? ¿Tzeˈntzin tten ikyjo, a n‑el qnikyˈ tiˈj tyol junjun toj qyol? Tzaluˈn at xjal te tnam Partia, te Media, te Elam, te Mesopotamia, te Judey, te Capadocia, te Ponto ex te txˈotxˈ Asia, 10 te Frigia, te Panfilia, te Egipto, ex te txqantl txˈotxˈ te Libia nqayin tkˈatz Cirene. Ex iteˈ junjun ẍi tzaj te Rom: 11 At junjun Judiyqe, a kyitzˈjlinx, ex junjun i ok te Judiy noq tuˈn kynimbˈil. Ex iteˈ ẍi tzaj te Creta ex te Arabia. Ex qkyaqilx nqbˈiˈn kyyol tojxjo qyol atzin nkyqˈmaˈn tiˈjjo tbˈinchbˈin Dios.

12 Kykyaqilx jaw kaˈylaj, ex jaw naj kynabˈl, ex xi kyqanin kyxolile: ¿Tzeˈntzin tzˈelpine luˈn?

13 Me at junjun noq bˈaj jaw xmayin, ex kyqˈma: Tuˈntziˈn ma chi txˈujte, chi chiˈ.

Tej tyolin Pegr tnejil maj tiˈjjo Tbˈanil Tqanil Jesús

14 Jawtzin weˈks Pegr junx kyukˈa junlajajtl tsanjil, ex tukˈaxix tajqˈojil twiˈ wen, xi tqˈmaˈn: Ayiˈy nxjalil, aj Judiy, ex kykyaqila najleqiˈy toj Jerusalén, bˈiˈnku kyuˈn ex kybˈinkuxixa wen a kxel nqˈmaˈn kyeˈy. 15 Nya nchi txˈujte kyeˈ xjal lo, tzeˈnku ma kyqˈmaˈy. Tzmape bˈeljaj or te qlixje ma tzˈok jaˈlin. 16 Mikyxi teˈ ante nbˈaj jaˈlin, aj tyole Joel, a yolil Tyol qMan Dios ojtxe, tej tqˈmante:

17 Chi Diosjo kyjaluˈn:
Aj kyxi xkye qˈij te chˈixtaq tuˈn nkaniˈn,
kxel nqˈoˈn Xewbˈaj Xjan tibˈaj tkyaqil xjal.
Ok chi yolil kykˈwala txin ex qˈa wiˈja.
Ok k‑elil kyeˈ kuˈxin qˈa kynikyˈ tiˈjjo kbˈantil tuˈn Dios.
Ex ok k‑okil kywutzikyˈjo ichin, a ma chi tijin, tuˈn Dios, tiˈjjo kbˈajil.
18 Ex kxel nqˈoˈn Xewbˈaj Xjan kyojjo qˈij anetziˈn toj kyanmin waqˈnila qya ex ichin,
ex kchi yolil wiˈja.
19 Ktzajil nyekˈin nim techil toj kyaˈj;
ex twutz txˈotxˈ k‑iwlil chikyˈ, qˈaqˈ, ex sibˈ, noq tuˈn qˈoj.
20 Atzin twutz kyaˈj, ok k‑okil naj tqan qˈij,
ex k‑elil kyaqix twutz yaye, ikyx tzeˈnku chikyˈ;
chˈixtaqtzin tul kanin qˈij te tulil juntl majl qAjaw.
Nimx tokliˈn qˈij anetziˈn te bˈisbˈajil,
ex ok kqoptzˈajil tipin Dios.
21 Me ayetzin kyeˈ kˈwel kynimiˈn Tyol qAjaw,
ok chi kletil kyeˈ.

22 Ayiˈy nxjalil, aj Judiy, chi Pegrjo, kybˈintzinjiˈy a kxel nqˈmaˈn kyeˈy, quˈn bˈiˈnxix kyuˈn qa a Jesús aj Nazaret, jun ichin, a ma tzaj tyekˈin kyeˈy, qa bˈaˈn ele twutz Dios, tuˈn nimxix tbˈinchbˈin, ex tuˈn ilaˈ techil bˈant tuˈn. 23-24 Me atzaj teˈ t‑xi qˈoˈn kyeˈy, bˈeˈx ok kytzyuˈn, ex xi kyqˈoˈn kye ichin aj il te Rom, tuˈn tkubˈ kybˈyoˈn twutz cruz. Tkyaqiljo lo bˈant tzeˈnkuxjo t‑xim Dios otaq bˈaj, ex ikyxjo, ilxix tiˈj tuˈntaq tbˈant. A ayiˈy kubˈ bˈyoˈnte Jesús, me jaw anqˈin juntl majl tuˈn Dios. Tuˈn ikyjo, bˈeˈx tzaqpaj tjaqˈ kyimin ex ntiˈl toklin kyimin tiˈj.

25 Bˈiˈn quˈn, chi Pegr, quˈn atzin David, a nmaq kawil te Israel ojtxe, kyij ttzˈibˈin tiˈj Jesús toj Tuˈjil Tyol Dios, ex tqˈma kyjaluˈn:
    Kukx n‑ok nkaˈyinjiˈy Ay qAjaw, ata nwutza.
    Tuˈnpetziˈn, nlay chin jaw tzˈaqa,
quˈn luˈy at toj nman qˈobˈa tuˈn tkoliˈn wiˈja.
26     Tuˈn ikyjo, tzunx nchin tzalaja,
ex nchin bˈitziˈn tukˈa tzeˈjbˈil.
    Ex qˈuqle nkˈuˈja tiˈja tukˈa tkyaqil nchwinqila,
27     quˈn nlay chin kyij tqˈon te jun majx toj tjulil kyimnin;
ex nlay ttziyiy tuˈn tel puqˈj nchibˈjila, ayiˈn taqˈnila.
28     O tzaj tyekˈiˈn weˈy tzeˈn tuˈn nbˈetiˈy toj tumil,
ex chin tenbˈila toj tzaljbˈil,
    quˈn tuˈn ktenbˈila nwutza, chi David tiˈj Jesús.

29 Ayiˈy nxjalil, chi Pegr, kyqˈontza ambˈil weˈy, tuˈn t‑xi nqˈmaˈn kyeˈy; twutzxix qa a qxeˈchil David kyim, ex kux muqet, ex lu muqbˈilte; atx qxol jaˈlin.

30 Me atzin David jun yolil Tyol Dios, chi Pegr. Bˈiˈntaq tuˈn qa otaq tzaj tqˈmaˈn Dios, qa jun t‑xkachmanbˈaj tuˈn tok te nmaq kawil te jun majx. 31 Tuˈn ikyjo, mix yoline David tiˈjx, qalaˈ tiˈj Crist, a Kolil, a tuˈntaq tjaw anqˈin juntl majl. Ex tqˈma qa atziˈn Kolil minataq tuˈn tkyij toj tjulil kyimnin, ex qa minataq tuˈn tel puqˈj t‑xmilil, 32 quˈn ate qMan Dios jaw anqˈsinte juntl majl Jesús, a Kolil; ex awotziˈn o lonte, ex nqo yolin tiˈj jaˈlin qa itzˈ te jun majx, chi Pegr.

33 Jaw qˈiˈnte Jesús, tuˈn tjapin tukˈa qMan Dios tuˈn tkawin junx tukˈa. Tzaj tkˈmoˈn Xewbˈaj Xjan, a otaq tzaj tqˈmaˈn Dios. Axsiˈn a o tzaj tsipin qeˈy, ex loqiˈy nchi kaˈyin ex nchi bˈiˈn tiˈj. 34 Nya te David jaw twutz kyaˈj, quˈn ikytzin tqˈma kyjaluˈn:

Xi tqˈmaˈn qMan Dios te wAjawa:
Qekuy toj nman qˈobˈa kawil wukˈiy,
35 tzmaxiˈ aj tkubˈ kyiˈjjo tajqˈoja wuˈn, chi Dios.

36 Ayiˈy Judiy, ayiˈy nxjalil, chi Pegr, bˈinkuxix kyuˈn. Ax Jesúsjo, aj kubˈ kybˈyoˈn twutz cruz, jaw anqˈin juntl majl tuˈn qMan Dios, tuˈn tok qˈoˈn te qAjaw ex te Crist, a Kolil qiˈj.

37 Tej kybˈintej xjal chˈuqleqetaq antza tiˈjjo a yolajtz, nimxix i jaw bˈisin, ex xi kyqanin te Pegr, a tsanjil Jesús, junx kyukˈa txqantl: Ayiˈy nxjalil, ¿Tzeˈn k‑okila luˈn quˈn?

38 Xi ttzaqˈwin Pegr: Kux chi meltzˈaja, ex kytxˈixpinks kynabˈla, tuˈn kybˈeta toj tumil twutz Dios, ex kux chi kuˈxa toj aˈ, te jawsbˈil aˈ teyile junjun tiˈj tbˈi Jesucrist, tuˈntzin tkubˈ najsin kyila tuˈn qMan, ex tuˈn ttzaj qˈoˈn Xewbˈaj Xjan kyeˈy. 39 Tzaj ttziyin Dios Xewbˈaj Xjan ex jun najsbˈil kyila te kyeˈy, ex te kykˈwala ex te kykyaqiljo iteˈ najchaq; a yol luˈn te kykyaqilxjo ayeˈ taj qMan Dios tuˈn kytxket, ex tuˈn kynimin Tyol.

40 Yolintzin Pegr kyukˈa yol luˈn ex txqantl, ex xi tqˈmaˈn jun tumil kyjaluˈn: Kypaˈmil kyibˈa kyiˈjjo xjal aj il, tuˈntzintla kykleta.

41 Ikytzin bˈajjo, ayetziˈn kubˈ kynimin tyol Pegr, bˈeˈx i kuˈx toj aˈ te jawsbˈil aˈ. Tojjo qˈij anetziˈn, bˈalaqa oxe mil xjal ok kychmoˈn kyibˈ kyukˈa txqantl nimil. 42 Kykyaqilxix qˈiˈntaq kyibˈ tuˈn tkubˈ bˈinchitjo kyyol tsanjil. Ex nkymojin kyibˈ kyxolilex, i naˈn Dios, ex ok kychmoˈn kyibˈ tuˈn tkubˈ ikyˈsitjo Xjan Wabˈj.

Tzeˈn tteˈn kychwinqil tnejil nimil ojtxe

43 Jaw kaˈylaj kykyaqilx, tuˈn nim techil ex nim kybˈinchbˈin tsanjil otaq bˈant, tuˈn tyekˈit tipin Dios. 44 Ayeˈ otaq chi nimin chmoˈnxixtaq kyibˈ junx, ex kubˈ kypaˈn jniˈ at kye kyxolilex. 45 Xi kykˈayin kytxˈotxˈ ex tkyaqiljo attaq kye, ex kubˈ kypaˈn kypwaq kyxolilex, tzeˈnkuxjo, a attaq tajbˈin kye. 46 Tkyaqil qˈij n‑ok kychmoˈntaq kyibˈ toj tnejil ja te naˈbˈl Dios. Ex tojile kyja, jaˈ nkubˈe ikyˈsittaqjo Xjan Wabˈj, ex tuˈn kywaˈn junx tukˈa tzaljbˈil ex tmutxbˈil kyanmin. 47 Nchi nimsintaq tbˈi qMan Dios, ex noq tuˈn nbˈanttaq kyuˈn, bˈaˈn ele twutz tkyaqilx xjal. Tkyaqil qˈij nchi nimintaq txqantl xjal tuˈn qMan Dios. Tuˈntziˈn ikyjo, nchmetiktaq kybˈaj.